TAEM olketa Israelite kasem trabol, olketa singaot go long Jehovah. Jehovah ansarem olketa long wei for givim olketa leader wea no fraet for helpem olketa. Bible kolem olketa leader hia olketa judge. Joshua nao hem firstfala judge, and samfala judge wea kam bihaen long hem nao hem Oth′ni‧el, E′hud and Sham′gar. Bat tufala wea helpem Israel hem tufala woman, Deb′o‧rah and Ja′el.

Deborah story witim Barak

Deb′o‧rah hem wanfala profet. Jehovah talem hem samting wea bae happen long future, and then hem talem olketa pipol samting wea Jehovah talem. Deb′o‧rah hem wanfala judge tu. Hem savve sidaon andanit long wanfala palm tree long ples wea garem olketa hill, and pipol savve kam long hem for kasem help for olketa problem bilong olketa.

Long datfala taem Ja′bin nao king bilong Ca′naan. Hem garem 900 war chariot. Army bilong hem barava strong and hem forcem plande Israelite for kamap servant bilong hem. Chief bilong army bilong Ja′bin hem Sis′e‧ra.

Wanday Deb′o‧rah askem Judge Ba′rak for kam long hem, and hem tok olsem long hem: ‘Jehovah hem sei: “Tekem 10,000 man and leadim olketa go long Maunt Ta′bor. Bae mi mekem Sis′e‧ra for kam long iu. And mi bae mekem iu winim army bilong hem long faet.”’

Ba′rak sei olsem long Deb′o‧rah: ‘Mi bae go sapos iu kam witim mi.’ So Deb′o‧rah hem go, bat hem sei long Ba′rak: ‘Iu bae no kasem praise for disfala wei for win, bikos Jehovah bae givim Sis′e‧ra long hand bilong wanfala woman.’ And hem nao samting wea happen.

Ba′rak go daon from Maunt Ta′bor for meetim olketa soldia bilong Sis′e‧ra. Seknomoa, Jehovah mekem wanfala flood kamap, and plande long olketa enemy soldia olketa draon. Bat Sis′e‧ra hem ranawe.

Barak, Jael, and Sisera

Then Sis′e‧ra hem kam long tent bilong Ja′el. Hem invaetem hem for go insaed, and hem givim hem samfala milk. Diswan mekem hem laek for sleep, and no longtaem nomoa hem deepim sleep nao. Then Ja′el tekem wanfala nila bilong tent and nilam hed bilong nogud man hia. Bihaen, taem Ba′rak hem kam, hem showim hem Sis′e‧ra wea dae finis! So samting wea Deb′o‧rah talem hem kamap tru.

Gogo olketa killim dae King Ja′bin tu, and olketa Israelite kasem peace moa for lelebet taem.

Judges 2:14-22; 4:1-24; 5:1-31.Olketa Kwestin

 • Hu nao olketa judge, and hu nao nem bilong samfala?
 • Deborah kasem wanem spesol privilege, and wanem nao insaed long diswan?
 • Taem King Jabin and chief long army bilong hem, Sisera, againstim Israel, wanem nao message from Jehovah wea Deborah givim long Judge Barak, and hu nao hem sei bae kasem praise for diswan?
 • Hao nao Jael showimaot hem wanfala woman wea no fraet?
 • Wanem nao happen bihaen King Jabin hem dae?

Samfala extra kwestin

 • Readim Judges 2:14-22.

  Wanem nao olketa Israelite duim wea mekem Jehovah kros long olketa, and wanem nao iumi savve lanem from diswan? (Judg. 2:20; Prov. 3:1, 2; Ezek. 18:21-23)

 • Readim Judges 4:1-24.

  Olketa Christian woman distaem savve lanem wanem samting from example bilong Deborah and Jael saed long faith and fasin for no fraet? (Judg. 4:4, 8, 9, 14, 21, 22; Prov. 31:30; 1 Cor. 16:13)

 • Readim Judges 5:1-31.

  Hao nao iumi savve talem song bilong Barak and Deborah taem olketa win, olsem wanfala prea abaotem datfala war long Har-Magedon wea klosap for kam? (Judg. 5:3, 31; 1 Chron. 16:8-10; Rev. 7:9, 10; 16:16; 19:19-21)