Achan hem haedem wanem hem stealim

LUKIM samting wea disfala man hem berem insaed tent bilong hem! Wanfala naes kaleko, gold, and samfala silver. Hem tekem olketa samting hia from Jer′i‧cho. Bat wanem nao olketa shud duim witim olketa samting long Jer′i‧cho? Waswe, iu remember?

Olketa mas finisim evribit, and mas givim gold and silver for tabernacle bilong Jehovah. So olketa hia no obeyim God. Olketa stealim samting wea bilong God. Nem bilong man hia hem A′chan, and olketa narawan witim hem, olketa famili member. Tingim samting wea happen.

Bihaen A′chan hem stealim olketa samting hia, Joshua sendem go samfala man for faet againstim taon bilong A′i. Bat olketa lus long faet. Samfala dae, and olketa narawan ranawe. Joshua hem sorre fogud. Hem leidaon long graon and prea long Jehovah: ‘Why nao iu letem diswan happen long mifala?’

Jehovah ansa olsem: ‘Getap! Israel hem sin. Olketa tekem samfala samting wea olketa shud finisim or wea olketa shud givim long tabernacle bilong Jehovah. Olketa stealim wanfala naes kaleko and keepim olsem secret. Mi bae no blessim iufala go kasem taem iufala finisim diswan, and man wea tekem olketa samting hia.’ Jehovah sei hem bae showim disfala nogud man long Joshua.

So Joshua hipimap evri pipol tugeta, and Jehovah showim hem datfala nogud man A′chan. A′chan hem sei: ‘Mi sin nao. Mi lukim wanfala naes kaleko, and gold, and samfala silver. Mi barava laekem tumas so mi tekem olketa. Mi berem olketa insaed long tent bilong mi.’

Taem olketa faendem olketa samting hia and tekem kam long Joshua, hem sei long A′chan: ‘Why nao iu bringim trabol long iumi? Distaem Jehovah bae bringim trabol long iu!’ Then olketa pipol sutim A′chan and famili bilong hem witim olketa ston go kasem taem olketa dae. Diswan showimaot iumi mas nating tekem eni samting wea no bilong iumi.

Bihaen, Israel goaot for faet againstim A′i moa. Distaem Jehovah hem helpem pipol bilong hem, and olketa winim faet.

Joshua 7:1-26; 8:1-29.Olketa Kwestin

 • Hu nao man insaed long piksa wea berem olketa riches wea hem tekem from Jericho, and hu nao olketa wea helpem hem?
 • Why nao samting wea Achan and famili bilong hem duim hem serious samting?
 • Wanem nao ansa bilong Jehovah taem Joshua askem why nao olketa Israelite lus taem olketa faet long Ai?
 • Bihaen olketa tekem kam Achan and famili bilong hem long Joshua, wanem nao happen long olketa?
 • Wanem important samting nao iumi lanem from judgment wea Achan kasem?

Samfala extra kwestin

 • Readim Joshua 7:1-26.

  Olketa prea bilong Joshua showimaot wanem samting abaotem wei wea hem fren witim Creator bilong hem? (Josh. 7:7-9; Ps. 119:145; 1 John 5:14)

  Example bilong Achan showimaot wanem samting, and hao nao diswan hem wanfala warning for iumi? (Josh. 7:11, 14, 15; Prov. 15:3; 1 Tim. 5:24; Heb. 4:13)

 • Readim Joshua 8:1-29.

  Iumi wanwan garem wanem responsibility saed long Christian kongregeson distaem? (Josh. 7:13; Lev. 5:1; Prov. 28:13)