LUKIM smolfala baby hia hem krae and holem hand bilong disfala woman. Diswan hem Moses. Waswe, iu savve hu nao woman hia wea luk naes tumas? Hem wanfala princess bilong Egypt, dota bilong Phar′aoh.

Dota bilong Pharaoh faendem Moses

Mami bilong Moses haedem baby bilong hem go kasem taem hem thri month, bikos hem no laekem olketa bilong Egypt for killim hem dae. Bat hem savve olketa maet faendem Moses, so wanem nao hem duim for sevem hem?

Hem tekem wanfala basket and mekem for no eni wata savve go insaed. Then hem putim Moses insaed and putim basket hia long olketa grass long Nile River. Hem talem sista bilong Moses, Mir′i‧am, for stand klosap and lukluk.

No longtaem bihaen, dota bilong Phar′aoh kam daon long Nile River for swim. Seknomoa, hem lukim basket hia wea stap long olketa grass. Hem askem wanfala servant gele bilong hem: ‘Go tekem kam datfala basket for mi.’ Taem princess hia hem openem basket, hem lukim wanfala naesfala baby! Baby Moses hem krae, and princess hia hem feel sorre for hem. Hem no laekem olketa for killim hem dae.

Then Mir′i‧am kam long hem. Iu savve lukim hem long piksa. Mir′i‧am ask olsem long dota bilong Phar′aoh: ‘Waswe, iu laekem mi for go and kolem kam wanfala Israelite woman for lukaftarem baby hia for iu?’

‘Plis, mi laekem datwan,’ princess hia hem sei.

So Mir′i‧am ran go kwiktaem for talem mami bilong hem. Taem mami bilong Moses kam long princess hia, princess hem sei: ‘Tekem disfala baby and lukaftarem for mi, and mi bae peim iu.’

So mami bilong Moses hem lukaftarem pikinini bilong hemseleva. Bihaen, taem Moses hem grow big, mami bilong hem tekem hem go long dota bilong Phar′aoh wea adoptim hem olsem son bilong hemseleva. Diswan nao hao Moses hem growap insaed long haos bilong Phar′aoh.

Exodus 2:1-10.Olketa Kwestin

  • Hu nao baby insaed long piksa, and hem holem finger bilong hu?
  • Wanem nao mami bilong Moses duim for mekem olketa no killim hem dae?
  • Hu nao smol gele insaed long piksa, and wanem nao hem duim?
  • Taem dota bilong Pharaoh faendem datfala baby, wanem nao Miriam
  • Wanem nao dota bilong Pharaoh hem talem long mami bilong Moses?

Samfala extra kwestin

  • Readim Exodus 2:1-10.

    Wanem chance nao mami bilong Moses garem for trainim and teachim Moses taem hem baby, and hao nao diswan hem gudfala example for parents distaem? (Ex. 2:9, 10; Deut. 6:6-9; Prov. 22:6; Eph. 6:4; 2 Tim. 3:15)