Esau

TUFALA boy hia difren tumas, iaman? Waswe, iu savve long nem bilong tufala? Datwan wea savve hunting hem E′sau, and boy wea lukaftarem olketa sheep hem Jacob.

E′sau and Jacob tufala twin son bilong Isaac and Re‧bek′ah. Dadi bilong tufala, Isaac, hem barava laekem E′sau, bikos hem savve tumas for hunting and tekem kam kaikai for famili. Bat Re‧bek′ah barava lovem Jacob, bikos hem wanfala kwaet boy wea no raf.

Grandadi Abraham hem laef yet, and iumi savve tingim hao Jacob hem laek for lisin long hem taem hem story abaotem Jehovah. Gogo Abraham hem dae taem hem kasem 175 year, taem tufala twin hia 15 year.

Taem E′sau hem 40 year hem maritim tufala woman from land bilong Ca′naan. Diswan mekem Isaac and Re‧bek′ah feel sorre tumas, bikos olketa woman hia no worshipim Jehovah.

Then wanday wanfala samting happen wea mekem E′sau kros tumas long brata bilong hem Jacob. Isaac hem redi nao for givim wanfala blessing long firstborn son bilong hem. From E′sau nao hem first long Jacob, E′sau savve hem nao bae kasem disfala blessing. Bat E′sau hem salem finis position bilong hem for kasem blessing long Jacob. And tu, taem tufala boy hia born, God sei Jacob nao bae kasem blessing. And diswan nao samting wea happen. Isaac hem givim blessing long Jacob.

Jacob

Bihaen, taem E′sau savve abaotem diswan hem kros fogud long Jacob. Hem barava kros and sei hem bae killim dae Jacob. Taem Re‧bek′ah herem diswan, hem wari fogud. So hem talem hasband bilong hem Isaac: ‘Hem bae nogud tumas sapos Jacob tu maritim wanfala woman long hia long Ca′naan.’

So Isaac kolem kam son bilong hem Jacob, and sei long hem: ‘No maritim wanfala woman from Ca′naan. Bat go long haos bilong grandadi bilong iu Be‧thu′el long Ha′ran. Maritim wanfala dota bilong son bilong hem La′ban.’

Jacob lisin long dadi bilong hem, and kwiktaem startim longfala wakabaot go long ples bilong olketa wantok bilong hem long Ha′ran.

Genesis 25:5-11, 20-34; 26:34, 35; 27:1-46; 28:1-5; Hebrews 12:16, 17.Olketa Kwestin

 • Hu nao Esau and Jacob, and hao nao tufala difren?
 • Esau and Jacob haomas year taem grandadi bilong tufala, Abraham, hem dae?
 • Wanem nao Esau duim wea mekem mami and dadi bilong hem feel sorre fogud?
 • Why nao Esau hem barava kros long brata bilong hem Jacob?
 • Wanem instruction nao Isaac givim long son bilong hem Jacob?

Samfala extra kwestin

 • Readim Genesis 25:5-11, 20-34.

  Wanem profesi nao Jehovah talem saed long tufala son bilong Rebekah? (Gen. 25:23)

  Hao nao tingting bilong Jacob hem difren from tingting bilong Esau abaotem present wea firstborn fit for kasem? (Gen. 25:31-34)

 • Readim Genesis 26:34, 35; 27:1-46; and 28:1-5.

  Hao nao wei wea Esau no tinghae long olketa spiritual samting hem showaot klia? (Gen. 26:34, 35; 27:46)

  Wanem nao Isaac talem Jacob for duim for hem kasem blessing bilong God? (Gen. 28:1-4)

 • Readim Hebrews 12:16, 17.

  Example bilong Esau showimaot wanem nao bae kasem olketa wea lukdaonem olketa holy samting?