VIEW
Raeting
Piksa

(Matthew 10:11-15)

 1. 1. Christ showim iumi hao for teach and for preach

  Abaotem nao Kingdom b’long hem.

  And faendem man wea savve hem needim God

  And tinghae long gud nius hem herem.

  Taem iu hello long man wea laek herem iu

  Maet gud samting nao bae hem kasem.

  Bat taem man hem les and hem no tinghae then

  Aotem dust from leg and lusim hem.

 2. 2. Man wea hemi welkam long iu welkam tu

  Long Christ, and gud nius hem laekem.

  Sapos man hem hambol and heart b’long hem gud

  Bae hem givim long God laef b’long hem.

  No wari long wanem nao iu bae talem

  From Jehovah bae hem helpem iu.

  And man wea hem hambol bae laek for herem

  From iu tingim and kaen long hem tu.