VIEW
Raeting
Piksa

(Luke 5:13)

 1. 1. Christ showimaot love and hem kaen,

  Hem patient and gud evritaem.

  Gud samting hem talem

  Long man hem helpem,

  Hem tingim nao pipol firstaem.

  Healim tu long datfala taem

  Olketa wea earpas and blind.

  Hem duim waka God givim for Son

  And sei: “Mi laek duim datwan.”

 2. 2. Iumi laek olsem evriday

  And showimaot gudfala wei.

  Trae for lovem and kaen

  Long pipol distaem,

  And helpem olketa obey.

  Showim love and comfortim man

  And bae hem tinghae long datwan.

  So taem iu savve givim help long man,

  Then sei: “Mi laek duim datwan.”