VIEW
Raeting
Piksa

(Job 14:13-15)

 1. 1. Laef b’long iumi hem short tumas and then

  Man olo, sik, or hem dae.

  Waka and laef bilong hem savve end,

  Then pipol sorre and krae.

  Sapos man hem dae, waswe for laef moa?

  Herem promis God talem:

  (CHORUS)

  Hem bae singaot long olketa.

  Hem bae sei for wekap nao

  Bikos hem bae feel sorre,

  And bikos hem garem paoa.

  So mas garem faith, no wari.

  God bae mekem man laef moa.

  Bae laef ol’we and hapi,

  Long diswan iu savve sure.

 2. 2. Man wea hem fren b’long God hem savve dae,

  Bat God bae no forgetim.

  Man wea hem stap long memory b’long Hem,

  Voice b’long God hem bae herem.

  Bae long niu world nao, from Hem peim price,

  Laef ol’we long Paradaes.

  (CHORUS)

  Hem bae singaot long olketa.

  Hem bae sei for wekap nao

  Bikos hem bae feel sorre,

  And bikos hem garem paoa.

  So mas garem faith, no wari.

  God bae mekem man laef moa.

  Bae laef ol’we and hapi,

  Long diswan iu savve sure.