VIEW
Raeting
Piksa

(Luke 17:5)

 1. 1. O God, mifala evriwan no perfect,

  And heart hem laekem nogud samting tu.

  Sin wea hem isi for hem spoelem man nao,

  Hem taem faith short, and man no trustim iu.

  (CHORUS)

  Plis Dadi, givim faith nao long mifala.

  Plis givim faith wea mifala needim.

  Diswan hem mekem wei nao for mifala

  Respectim iu and tu, for mas no sin.

 2. 2. Man needim faith for hem mekem iu hapi.

  And iu bae no forgetim faith b’long hem.

  Faith olsem shield wea hem protectim man and

  No eni samting nao bae hem fraetem.

  (CHORUS)

  Plis Dadi, givim faith nao long mifala.

  Plis givim faith wea mifala needim.

  Diswan hem mekem wei nao for mifala

  Respectim iu and tu, for mas no sin.

(Lukim tu Gen. 8:21; Heb. 11:6; 12:1.)