VIEW
Raeting
Piksa

(Psalm 19)

 1. 1. Jehovah God, iu garem maeti paoa.

  Olketa star long skae praisem iu nao.

  Creation evriwea showimaot tu,

  Nambawan waka and glory b’long iu.

  Creation evriwea showimaot tu,

  Nambawan waka and glory b’long iu.

 2. 2. Man wea hem wise hem man wea fraet long iu.

  Fasin olsem bae protectim hem tu.

  Law b’long iu stret, givim man gud tingting,

  Hem spesol nao, hem nambawan samting.

  Law b’long iu stret, givim man gud tingting,

  Hem spesol nao, hem nambawan samting.

 3. 3. Laef hem gud for man wea savve long iu.

  Toktok b’long iu savve givim laef tu.

  Bigfala priv’lege man savve kasem,

  Hem for mekhae long nem wea iu garem.

  Bigfala priv’lege man savve kasem,

  Hem for mekhae long nem wea iu garem.

(Lukim tu Ps. 12:6; 89:7; 144:3; Rome 1:20.)