SIDNEI, wanfala man from Brazil, kasem wanfala big accident taem hem 24 year. Datwan mekem hem for no wakabaot and hem mas iusim wheelchair. Wanem hem happen mekem hem for ask olsem: “Why nao mi kasem diswan? Why nao God letem diswan for happen long mi?”

Taem man kasem accident, natural disaster, sik, samwan long famili hem dae, or hem stap long ples wea war hem gohed, datwan savve mekem hem for tingse God no tingim hem. Staka pipol garem datkaen tingting. Olsem example, taem datfala man Job hem kasem staka nogud samting, hem tingse God nao kosim datwan. Hem sei: “Mi askem iu for helpem mi, bat iu no ansarem mi. Mi standap for mekem iu lukim mi, bat iu no duim eni samting. Iu les long mi, and iu barava againstim mi.”—Job 30:20, 21.

Job hem no barava savve hu nao kosim hard taem wea kasem hem, or why datwan happen long hem, or why God letem datwan for happen. Bat Bible helpem iumi for savve why olketa samting olsem savve happen, and hao for deal witim olketa samting hia.

WASWE, HEM PLAN BILONG GOD FOR PIPOL SAFA?

Bible sei olsem abaotem God: “Evri samting wea hem duim hem stret. Hem God wea keepim olketa promis bilong hem and hem no savve duim samting wea no stret. Hem raeteous and stret.” (Deuteronomy 32:4) From God hem “raeteous and stret,” waswe, hem bae duim olketa samting for mekem pipol safa?

Bible hem sei: “Taem man kasem test, hem mas no sei: ‘God nao hem traem mi.’ Diswan hem bikos no eniwan savve switim God for duim nogud samting and God tu no switim eniwan for duim nogud samting.” (James 1:13) And tu, iumi lanem long Bible hao God laekem pipol for garem gudfala laef. Hem wakem naesfala garden for Adam and Eve, hem givim gudfala waka for tufala duim, and hem givim evri samting wea tufala needim. God sei long tufala: “Garem plande pikinini and fulimap earth and lukaftarem.” Adam and Eve no garem eni reason for tingse God no tingim tufala.—Genesis 1:28.

Bat long bifor, and distaem tu, laef bilong staka pipol hem barava hard. Bible hem sei: “Evri samting wea God wakem gohed for krae long heart and safa tugeta kam kasem distaem.” (Rome 8:22) Why nao hem olsem?

WHY NAO PIPOL SAFA?

For savve why pipol safa, iumi bae storyim wanem hem happen long garden bilong Eden. Satan, wanfala bighed angel, switim Adam and Eve for no duim wanem God sei hem stret, so tufala kaikaim frut bilong datfala “tree wea piksarem wei for savve long gud and nogud samting.” Hem olsem Satan sei God hem laea taem hem talem Eve bae tufala no dae sapos tufala no obeyim God. Satan hem tingse God shud letem man seleva for disaedem samting wea stret and samting wea no stret. (Genesis 2:17; 3:1-6) Hem olsem Satan hem sei olketa man no needim God for rulim olketa. Diswan mekem wanfala kwestin kamap: Waswe, God fit for rul?

Satan hem accusim pipol wea worshipim God tu. Hem olsem hem sei olketa worshipim God bikos olketa bae kasem gud samting from datwan. Satan hem sei long God abaotem Job: “Iu nao protectim hem and haos bilong hem and evri samting wea hem garem.  . . Bat sapos iu spoelem evri samting wea hem garem, hem bae tok spoelem iu nomoa ia.” (Job 1:10, 11) Nomata Satan talem datfala toktok abaotem Job, hem tingse evriwan wea worshipim God duim datwan bikos olketa bae kasem samting from datwan.

WANEM GOD DUIM FOR STRETEM DATWAN

Wanem nao God bae duim for showimaot samting wea Satan talem hem no tru? From God hem barava wise, hem duim samting wea barava fitim. (Rome 11:33) For pruvim hu nao hem fit for rul, God letem  olketa man for rulim olketa seleva kam kasem distaem.

Olketa nogud samting wea happen long world distaem hem barava pruvim olketa man no fit for rul. Olketa gavman no mekem peace kamap, pipol no stap gud, pipol no hapi, and tu, olketa letem pipol for barava spoelem disfala earth. Datwan pruvim wanem Bible talem hem barava tru: “Hem no fitim man seleva for kontrolem gogo bilong hem.” (Jeremiah 10:23) Taem God hem rul peace bae kamap, and pipol bae hapi and stap gud tugeta, bikos datwan hem plan bilong God for olketa man.—Isaiah 45:18.

Hao nao God bae mekem plan bilong hem for olketa man kamap tru? Jesus teachim olketa disaepol bilong hem for prea olsem: “Mifala laekem Kingdom bilong iu for kam. Duim samting wea iu laek for duim long earth, olsem iu duim long heven.” (Matthew 6:10) Gogo, God bae iusim datfala Kingdom for finisim evri samting wea mekem pipol safa. (Daniel 2:44) Pipol bae no poor, sik, or dae. Bible hem sei: “Hem bae helpem olketa wea poor wea singaot for help.” (Psalm 72:12-14) And Bible hem sei: “No eniwan bae sei: ‘Mi sik.’” (Isaiah 33:24) God bae no forgetim olketa wea dae tu. Jesus hem sei: “Taem bae kam wea evriwan wea stap insaed long grev bae herem toktok bilong hem and laef bak. (John 5:28, 29) Olketa samting hia hem olketa nambawan blessing!

Wei for garem faith long olketa promis bilong God savve helpem iumi for sure God hem barava tingim iumi

GOD TINGIM IUMI

Distaem, Sidnei, wea iumi storyim finis, hem 41 year. Hem sei: “Mi no blamem Jehovah God for accident wea mi kasem, bat long datfala taem mi tingse hem no tingim mi. Nomata distaem mi savve sorre tumas and krae taem mi tingim wanem hem kasem mi. Bat Bible hem helpem mi for luksavve God no panisim mi. Olsem Bible hem sei, ‘seknomoa samting wea olketa no tingim savve kasem olketa evriwan.’ Prea and wei for readim olketa scripture wea fitim wanem hem kasem mi hem encouragem and strongim mi.”—Ecclesiastes 9:11; Psalm 145:18; 2 Corinth 4:8, 9, 16.

Taem iumi minim why God letem pipol for safa and iumi savve hem bae finisim olketa nogud samting, datwan helpem iumi for sure God hem barava tingim iumi. Iumi savve sure God “bae givim gud samting long olketa wea barava lukaotem hem.” No eniwan wea garem faith long hem and Son bilong hem bae sorre.—Hebrew 11:6; Rome 10:11.