“Plis lisin long mi, and bae mi story.”—JOB 42:4.

SONG: 113, 114

1-3. (a) Why nao tingting bilong God and languis wea hem iusim hem barava winim eni languis bilong olketa man? (b) Wanem nao bae iumi storyim long disfala study?

JEHOVAH creatim olketa angel and olketa man and hem laekem olketa tu for hapi olsem hem. (Ps. 36:9; 1 Tim. 1:11) First wan wea Jehovah creatim hem Jesus, wea aposol John kolem hem “Word.” (John 1:1; Rev. 3:14) Jehovah storyim long Jesus olketa tingting and feeling bilong hem. (John 1:14, 17; Col. 1:15) Aposol Paul sei olketa angel tu story long each other and olketa garem languis wea barava difren from eni languis bilong olketa man.—1 Cor. 13:1.

2 Jehovah savve gud long staka billion angel and olketa man wea hem creatim. Hem savve lisin long prea bilong staka pipol long semtaem, and hem minim olketa prea hia nomata wanem languis nao olketa iusim. And tu, semtaem wea Jehovah duim datwan, hem story tu long olketa angel and talem olketa wanem for duim. For Jehovah duim evri samting hia, masbi tingting bilong hem and languis wea hem iusim hem barava winim tingting and eni languis bilong olketa man. (Readim Isaiah 55:8, 9.) So taem hem story long olketa man, hem iusim olketa toktok wea olketa man isi for minim.

 3 Long disfala study, iumi bae storyim wanem Jehovah duim for story long olketa man long wei wea olketa isi for minim. And tu, bae iumi storyim wanem Jehovah duim for story long pipol long languis bilong olketa.

GOD STORY LONG OLKETA MAN

4. (a) Wanem languis nao Jehovah iusim for story long Moses, Samuel, and David? (b) Wanem nao iumi savve readim insaed long Bible?

4 Taem Jehovah story long firstfala man Adam long garden long Eden, luk olsem hem story long Hebrew languis bilong bifor. Bihaen, Jehovah story long Moses, Samuel, David, and olketa narawan. Nomata olketa hia raetem wanem God talem long toktok bilong olketa seleva long Hebrew languis, samting olketa raetem hem tingting bilong God. Olketa raetem wanem God talem, and tu, olketa storyim hao God deal witim pipol bilong hem. Olsem example, iumi savve readim insaed Bible wei wea pipol bilong God showimaot faith and love for hem, and tu, olketa nogud samting wea olketa duim and wei wea olketa no faithful long God. Evri samting wea olketa raetem hem for helpem iumi.—Rome 15:4.

5. Waswe, Jehovah iusim olketa nara languis tu for story long pipol? Minim kam.

5 Jehovah iusim olketa nara languis tu for story long pipol. Taem olketa Israelite kamap free from Babylon, samfala iusim nao Aramaic languis for story long olketa narawan. Maet hem nao why Daniel, Jeremiah, and Ezra raetem samfala scripture long Aramaic languis.—Lukim olketa footnote long Ezra 4:8; 7:12; Jeremiah 10:11; and Daniel 2:4.

6. Why nao olketa transleitim olketa Hebrew Scripture go long Greek languis?

6 Taem Alexander the Great tekovarem staka ples long world, main languis wea staka pipol iusim hem Greek languis wea olketa kolem Koine. Staka Jew start for story long Greek languis, and gogo olketa transleitim olketa Hebrew Scripture go long Greek languis. Datfala transleison nao olketa kolem Septuagint. Datwan nao hem firstaem for eniwan transleitim Bible, and hem wanfala barava important transleison. Olketa savveman sei 72-fala man nao transleitim Septuagint. * Samfala long olketa man hia wea transleitim olketa Hebrew scripture olketa transleitim evri word, bat olketa narawan no duim olsem. Nomata olsem, olketa Jew wea story long Greek languis and olketa Christian bilivim Septuagint hem toktok bilong God.

7. Wanem languis nao Jesus iusim for teachim olketa disaepol?

7 Taem Jesus stap long earth, luk olsem hem story long Hebrew languis. (John 19:20; 20:16; Acts 26:14) And maet hem iusim tu samfala toktok long Aramaic languis wea staka pipol long datfala taem iusim. Bat hem savve gud tu long Hebrew languis bilong bifor wea Moses and olketa profet iusim for raetem olketa Holy Raeting, wea olketa Jew readim long olketa sinagog evri week. (Luke 4:17-19; 24:44, 45; Acts 15:21) Samfala pipol long taem bilong Jesus story long Greek and Latin languis, bat Bible no sei sapos Jesus tu hem story long olketa languis hia.

8, 9. Why nao olketa raetem samfala Bible buk long Greek languis, and wanem nao diswan showimaot abaotem Jehovah?

8 Olketa firstfala Christian story long Hebrew languis, bat bihaen Jesus dae, olketa  disaepol story long olketa nara languis. (Readim Acts 6:1.) Taem pipol long staka ples herem gud nius, staka pipol wea kamap Christian olketa story long Greek languis. From staka Christian story long Greek languis, Matthew, Mark, Luke, and John raetem Gospel bilong olketa long Greek languis. * And tu, aposol Paul and olketa narawan, raetem olketa Bible buk long Greek languis.

9 Staka long olketa wea raetem olketa Christian Greek Scripture iusim Septuagint taem olketa quotem olketa Hebrew Scripture. Samfala taem olketa quote hia hem lelebet difren from wanem olketa raetem long Hebrew languis firstaem. So samting wea olketa transleita wea no perfect olketa raetem, hem kamap part bilong Bible wea iumi garem distaem. Datwan showimaot Jehovah hem no favorim eni culture or languis.—Readim Acts 10:34.

10. Wanem nao iumi lanem from wei wea Jehovah story long pipol long languis bilong olketa?

10 Iumi storyim finis wanem Jehovah duim for story long pipol long languis bilong olketa. Hem no forcem iumi evriwan for lanem wanfala languis nomoa for savve long hem and plan bilong hem. (Readim Zechariah 8:23; Revelation 7:9, 10.) Iumi storyim tu olketa wea raetem Bible olketa raetem tingting bilong God, bat Jehovah letem olketa for iusim toktok bilong olketa seleva.

GOD PROTECTIM MESSAGE LONG BIBLE

11. Nomata olketa man story long staka difren languis, why nao datwan no stopem Jehovah for story long olketa?

11 Olketa man story long staka difren languis, nomata olsem, datwan no stopem Jehovah for story long pipol long olketa difren languis hia. Olsem example, insaed Bible hem garem tu-thri languis toktok nomoa wea Jesus iusim taem hem stap long earth. (Matt. 27:46; Mark 5:41; 7:34; 14:36) Bat Jehovah mek sure olketa samting wea Jesus teachim, olketa raetem and transleitim long Greek languis, and bihaen, long olketa nara languis tu. And tu, bikos olketa Jew and Christian copyim olketa Holy Raeting, datwan mekem toktok bilong God for stap kam kasem distaem. Samfala pipol transleitim olketa copy hia go long staka nara languis. Long samting olsem mek-foa century C.E., John Chrysostom sei olketa teaching bilong Jesus stap long languis bilong pipol long Syria, Egypt, India, Persia, Ethiopia, and staka nara languis tu.

12. Wanem nao pipol duim for trae distroem Bible?

12 Long bifor, pipol traem enikaen samting for stopem pipol for no kasem and for no transleitim Bible. Samting olsem 300 year bihaen Jesus hem born, Diocletian  wea hem king bilong Rome, hem givim order for distroem evri Bible. Then samting olsem 1,200 year bihaen moa, William Tyndale start for transleitim Bible long English languis. Hem sei sapos God letem hem laef for longfala taem, bae hem mek sure nomata wanfala farmer boy bae savve gud long Bible winim wanfala priest. From olketa bigman bilong religion persecutim Tyndale, hem mas ranawe from England go long Europe mekem hem savve transleitim and printim Bible bilong hem. Nomata olketa bigman bilong religion bonem staka Bible wea Tyndale transleitim long datfala taem, staka pipol tu kasem Bible hia. Gogo, olketa killim dae Tyndale, taengem hem long post, and bonem hem. Bat olketa bigman bilong religion no distroem evri Bible wea Tyndale transleitim, so datfala transleison nao pipol iusim for transleitim King James Version.Readim 2 Timothy 2:9.

13. Olketa wea studyim olketa oldfala Bible manuscript luksavve long wanem samting?

13 Hem tru, long samfala old copy bilong Bible bifor hem garem samfala mistek. Nomata olsem, olketa savveman studyim gud staka thousand manuscript, samfala part bilong olketa manuscript, and olketa oldfala transleison bilong Bible. Taem olketa comparem olketa manuscript hia, olketa luksavve tu-thri samting nomoa no semsem long samfala verse, and datwan hem no big samting. Message long Bible hem no change. So wei wea olketa studyim gud olketa manuscript hia mekem iumi barava sure Bible wea iumi garem distaem hem kam from God.—Isa. 40:8. *

14. Wanem nao showimaot staka pipol distaem savve herem message long Bible?

14 Nomata pipol traem enikaen samting for distroem Bible, olketa transleitim Bible long winim 2,800 languis. Datwan hem winim eni nara buk wea stap distaem. Nomata staka pipol no garem faith long God, Bible hem buk wea staka pipol kasem winim eni nara buk. Samfala Bible transleison hem no isi for readim and hem no barava stret tu, nomata olsem, evri Bible transleison garem datfala message bilong God wea givim hope long man and helpem hem for savve kasem laef olowe.

NEEDIM WANFALA NIU BIBLE TRANSLEISON

15. (a) Distaem olketa transleitim olketa Bible pablikeson long haomas languis? (b) Why nao olketa raetem olketa pablikeson bilong iumi long English languis?

15 Long 1919, wanfala smol grup bilong olketa Bible student kamap “datfala wakaman wea faithful and wise.” Long datfala taem, datfala wakaman iusim English languis for story long pipol bilong God. (Matt. 24:45) Bat distaem, datfala wakaman givimaot olketa Bible pablikeson long winim  700 languis. Olsem long bifor wea staka pipol story long Greek languis, distaem staka pipol iusim English languis long bisnis and long education. So olketa raetem olketa pablikeson bilong iumi long English languis, then olketa transleitim long olketa nara languis.

16, 17. (a) Wanem nao pipol bilong God needim? (b) Wanem nao organization bilong God duim? (c) Wanem nao Brata Knorr hem laekem?

16 Spiritual kaikai wea iumi kasem hem kam from Bible. Firstaem, pipol bilong God iusim King James Version, wea hem release long year 1611. Bat datfala Bible iusim olketa English toktok bilong bifor and hem hard for minim. Datfala transleison iusim nem bilong God long tu-thri scripture nomoa, nomata staka thousand taem nao olketa oldfala manuscript iusim datfala nem. And tu, hem garem samfala mistek and samfala extra verse wea no stap long olketa oldfala manuscript. Olketa nara Bible transleison long English tu garem samfala mistek and samfala extra verse olsem King James Version.

17 Tru tumas, pipol bilong God needim wanfala Bible transleison wea hem stret and hem isi for minim. So organization bilong God startim Niu World Bible Transleison Komiti, and datfala komiti releasem sixfala volume bilong Bible from 1950 go kasem 1960. Long wanfala convention long August 2, 1950, olketa releasem firstfala volume. Long datfala convention, Brata Knorr sei pipol bilong God needim wanfala English Bible transleison wea hem stret, isi for minim, and wea helpem pipol for savve long truth. Hem sei pipol shud garem Bible transleison wea hem isi for minim olsem hem isi for pipol long first century for minim olketa Holy Raeting. Brata Knorr laekem New World Translation Bible for helpem staka million pipol for savve long Jehovah.

18. Wanem nao samfala samting wea Governing Body disaedem saed long Bible transleison?

18 Long 1963, samting wea Brata Knorr laekem hem kamap tru bikos long datfala year New World Translation of the Christian Greek Scriptures hem stap long Dutch, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish languis. Long 1989, Governing Body bilong Olketa Jehovah’s Witness startim wanfala niu department long world hedquarter for helpem olketa wea transleitim Bible. Then long 2005, Governing Body talem for transleitim Bible long olketa languis wea olketa transleitim finis Wastaoa long hem. Distaem olketa transleitim full New World Translation Bible or samfala part bilong hem long winim 130 languis.

19. Wanem important samting nao happen long 2013, and wanem nao bae iumi storyim long nextfala study?

19 From English languis wea pipol iusim long taem wea olketa releasem firstfala New World Translation hem difren from English wea pipol iusim distaem, Governing Body luksavve need hem stap for releasem revised New World Translation. Long October 5 and 6, 2013, long 31 kantri, 1,413,676 pipol herem mek-129 annual meeting bilong Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Wanfala member bilong Governing Body releasem revised New World Translation long English. Evriwan wea hipap olketa barava hapi and samfala krae taem attendant givim each wan wanfala copy bilong disfala niu Bible. Long datfala program, olketa speaker readim samfala verse from datfala niu Bible, and evriwan luksavve datfala Bible hem isi for minim and hem klia. Long nextfala study bae iumi storyim samfala nara samting abaotem datfala revised Bible and bae iumi storyim hao olketa transleitim datfala Bible long samfala nara languis.

^ par. 6 Disfala word Septuagint hem minim “Seventi.” Luk olsem olketa start for transleitim Septuagint long mek-thri century B.C.E. and olketa finis for transleitim long 150 B.C.E. Hem wanfala important transleison tu bikos hem helpem olketa savveman distaem for minim samfala Hebrew word and scripture.

^ par. 8 Samfala pipol sei Matthew raetem buk bilong hem long Hebrew languis firstaem, then bihaen, maet Matthew or narawan transleitim long Greek languis.

^ par. 13 Lukim Appendix A3 long revised New World Translation, and tu, lukim A Book for All People, page 7-9, “How Did the Book Survive?”