145:1-5

Taem David ting raonem wei wea Jehovah hem nambawan, hem laek for praisem Jehovah for olowe

145:10-12

Olketa wea faithful for worshipim Jehovah followim example bilong David taem olketa storyim olketa nambawan samting wea Jehovah duim evriday

145:14

David hem savve Jehovah hem fit and laek for helpem pipol bilong hem