David no fraet taem hem tingim wanem Jehovah duim for sevem hem.

27:1-3

  • Taem David young, Jehovah sevem hem from wanfala lion

  • Jehovah helpem David for killim dae wanfala bear taem hem lukaftarem olketa sheepsheep

  • Jehovah helpem David for killim dae Goliath

Wanem nao savve helpem iumi for no fraet olsem David?

27:4, 7, 11

  • Prea

  • Preaching waka

  • Go long olketa meeting

  • Study seleva and famili worship

  • Encouragem olketa narawan

  • Tingim wanem Jehovah duim finis for helpem iumi