VIEW
Raeting
Piksa

Hezekiah duim staka samting wea showimaot hem strong for sapotim tru worship

29:10-17

 • 746-716 B.C.E.

  Hezekiah Hem Rul

 • NISAN 746 B.C.E.

  • Day 1-8: Klinim courtyard

  • Day 9-16: Klinim and aotem olketa nogud samting long temple

  • Olketa Israelite showimaot olketa sorre bikos olketa lusim Jehovah and olketa start for worshipim hem moa

 • 740 B.C.E.

  Assyria Tekovarem Samaria

Hezekiah invaetem evriwan wea laek for worshipim Jehovah for hipap tugeta for worship

30:5, 6, 10-12

 • Hezekiah sendem olketa man long Beer-sheba go kasem Dan for givimaot olketa leta wea invaetem pipol for kam long Pasova

 • Samfala no tinghae long wanem Hezekiah hem talem, bat olketa narawan kam long Pasova long Jerusalem