VIEW
Raeting
Piksa

MANASSEH

Jehovah letem olketa long Assyria for kasholem hem, chainim tufala hand bilong hem, and tekem hem go long Babylon

WANEM HEM DUIM FIRSTAEM

 • Wakem olketa altar for worshipim olketa false god

 • Sakrifaesim olketa son bilong hem long fire

 • Killim dae olketa man wea no duim eni rong samting

 • Encouragem olketa long Israel for duim samting wea join witim devildevil

WANEM HEM DUIM BIHAEN

 • Hem shame from wanem hem duim and hem barava changem wei bilong hem

 • Hem prea long Jehovah, and hem offerim olketa sakrifaes

 • Hem aotem olketa altar wea pipol iusim for worshipim olketa false god

 • Hem talem olketa pipol long Israel for worshipim Jehovah

JOSIAH

TAEM HEM RUL

 • Hem laek for savve long Jehovah

 • Hem aotem olketa idol and olketa altar from Judah and Jerusalem

 • Hem repairim temple bilong Jehovah and faendem buk bilong Law