Jesus iusim olketa tokpiksa for showimaot hem serious samting sapos samting mekem iumi stambol or iumi mekem olketa narawan for stambol.

18:6, 7

  • ‘Samting wea savve mekem man for lusim faith’ hem taem samwan duim samting wea mekem hem for stambol or mekem hem for sin

  • Taem samwan mekem narawan stambol hem worse winim sapos hem taengem wanfala big ston raonem nek bilong hemseleva and hem sink long sea

Bigfala ston for smasem wheat

18:8, 9

  • Jesus talem olketa disaepol sapos hand or leg bilong olketa mekem olketa for stambol, olketa shud katem and torowem

  • Iumi willing for lusim eni samting wea important long iumi sapos wei for duim olsem bae helpem iumi kasem Kingdom bilong God. Datwan hem gud winim wei for go long Gehenna, wea piksarem wei for dae for olowe.

Wanem samting long laef bilong mi savve mekem mi stambol, and wanem nao mi savve duim mekem mi no stambol and for no mekem narawan stambol?