Man wea raetem psalm barava tinghae long Jehovah bikos Hem sevem laef bilong hem. (Ps 116:3) Hem laek for showimaot hem tinghae long Jehovah taem hem disaed strong for duim evri samting wea hem promisim long Jehovah, and for duim wanem Jehovah askem hem for duim.

Wanem nao Jehovah duim for mi long disfala week wea mi tinghae tumas long hem?

Wanem nao mi savve duim for showimaot mi tinghae long wanem Jehovah duim for mi?