●○○ PREACH

Kwestin: Wea nao iumi savve faendem gud advaes wea savve helpem iumi for hapi?

Scripture: Sams 1:1, 2

Kwestin for Next Visit: Waswe, wei for lovem selen and laekem tumas staka samting savve mekem iumi hapi?

○●○ FIRSTFALA RETURN VISIT

Kwestin: Waswe, wei for lovem selen and laekem tumas staka samting savve mekem iumi hapi?

Scripture: 1Ti 6:9, 10

Kwestin for Next Visit: Wanem gud samting nao man savve kasem taem hem hapi?

○○● MEK-TU RETURN VISIT

Kwestin: Wanem gud samting nao man savve kasem taem hem hapi?

Scripture: Provebs 17:22

Kwestin for Next Visit: Wanem nao savve helpem famili for hapi nomata olketa kasem hard samting?