Skip to content

Skip to table of contents

Olketa Jehovah’s Witness

Chusim languis Solomon Islands Pidgin

Rome 4:1-25

4  Sapos olsem, waswe long grani bilong iumi Abraham?  Sapos God ting long Abraham olsem hem raeteous bikos long samting wea hem duim, fitim Abraham for tok praod. Bat long tingting bilong God, hem no garem eni samting for tok praod long hem.  Dastawe wanfala toktok long olketa Holy Raeting hem sei: “Long tingting bilong God, Abraham hem raeteous bikos hem showimaot faith long Jehovah.”  Man wea waka hem kasem pei for waka wea hem duim. Datwan hem no wanfala present* bat hem samting wea hem fit for kasem.  Bat long tingting bilong God, man wea no depend long samting wea hem duim bat hem garem faith long God, hem raeteous, nomata hem sin.  David tu hem story abaotem hapi wea man kasem from God ting long hem olsem hem raeteous, nomata samting wea hem duim no barava followim law. Hem sei:  “Olketa wea God forgivim sin bilong olketa and samting wea olketa duim wea hem no stret, bae hapi.  Man wea Jehovah no tingim moa sin bilong hem bae hapi.”  So hao, pipol wea circumcise* nomoa olketa hapi olsem? Waswe olketa wea no circumcise? Iumi talem finis disfala toktok: “Long tingting bilong God, Abraham hem raeteous bikos hem showimaot faith long God.” 10  Long wanem taem nao God sei Abraham hem raeteous? Waswe, hem long taem wea hem circumcise finis or long taem wea hem no circumcise yet? Long tingting bilong God, hem raeteous taem hem no circumcise yet. 11  God talem hem for circumcise. Diswan hem wanfala saen for showimaot hem raeteous bikos hem garem faith taem hem no circumcise yet. So Abraham nao dadi bilong evriwan wea garem faith bat wea no circumcise, and long tingting bilong God, olketa hia raeteous. 12  Dadi bilong iumi Abraham hem dadi bilong olketa wea circumcise and hem dadi bilong olketa wea garem sem faith olsem hemseleva taem hem no circumcise yet. 13  God promis for givim wanfala world* long Abraham and long olketa pikinini bilong hem, no from hem followim law bat bikos long tingting bilong God, faith bilong Abraham mekem hem for raeteous. 14  Diswan hem bikos sapos God givim wanem hem promisim long man wea followim law nomoa, faith hem iusles and datfala promis hem samting nating nomoa. 15  Samting wea kamaot from Law nao hem kros bilong God. Bat sapos no eni law hem stap, bae no eniwan brekem eni law. 16  Abraham kasem datfala promis bikos hem garem faith, and tu, diswan showimaot God hem kaen tumas. So olketa pikinini bilong Abraham tu kasem datfala promis. Hem no olketa wea followim Law nomoa wea kasem datfala promis, bat olketa wea garem sem faith olsem Abraham tu, wea hem nao dadi bilong iumi evriwan. 17  (Diswan hem olsem wanem olketa Holy Raeting talem finis, wea sei: “Mi markem iu for kamap dadi bilong pipol long plande kantri.”) From God nao talem disfala promis, hem mas kamap tru and Abraham garem faith long God. Diswan hem bikos hem nao mekem olketa wea dae for laef bak, and nomata samting wea no happen yet, hem storyim olsem hem happen finis. 18  Abraham garem faith and barava bilivim hem bae kamap dadi bilong pipol long plande kantri, nomata luk olsem diswan hem hard tumas. Diswan hem bikos hem bilivim disfala toktok: “Iu bae garem staka pikinini.” 19  Abraham hem klosap kasem wan handred year and hem no savve garem pikinini. Sarah tu hem olo and no savve garem pikinini. Nomata Abraham savve long diswan, faith bilong hem nating wikdaon. 20  Hem no daotem samting wea God promisim long hem bat faith wea hem garem barava strongim hem. Hem praisem God 21  and barava bilivim God savve duim samting wea hem promisim. 22  So “long tingting bilong God hem raeteous.” 23  Datfala toktok, “long tingting bilong God hem raeteous,” hem no for Abraham nomoa 24  bat hem for iumi tu, wea God ting long iumi olsem iumi raeteous bikos iumi biliv long hem wea hem nao mekem Lord bilong iumi Jesus for laef bak. 25  Hem dae for olketa sin bilong iumi and hem laef bak mekem God ting long iumi olsem iumi raeteous.

Olketa footnote

Or, “hem no from narawan kaen long hem nomoa.”
Diswan minim for katem skin long private part.
Or, “datfala niu world.”