Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Olketa Jehovah’s Witness

Solomon Islands Pidgin

Online Bible | NIU WORLD BIBLE

Mark 7:1-37

7  So olketa Pharisee and samfala man wea teachim law wea stap kam long Jerusalem, olketa kam long hem.  Olketa lukim samfala disaepol bilong hem no wasim hand taem olketa kaikai* and olketa komplenim olketa.  Diswan hem bikos evri Jew and olketa Pharisee tu mas followim kastom bilong olketa man long bifor kam for wasim gud hand* bilong olketa bifor olketa kaikai.  And taem olketa kam bak from market olketa mas tuwetem body witim lelebet wata bifor olketa savve kaikai. Olketa followim tu plande nara kastom wea olketa garem, olsem for putim insaed long wata olketa kap, olketa samting for keepim wata insaed, and olketa dish wea olketa wakem long copper.  So olketa Pharisee and teacher hia askem hem olsem: “Hao nao olketa disaepol bilong iu no followim kastom bilong olketa man long bifor kam? Olketa no wasim hand bifor olketa kaikai!”  Hem sei olsem long olketa: “Samting wea Isaiah talem long profesi abaotem iufala hem barava fitim. Hem sei: ‘Long toktok nomoa pipol hia mekhae long mi bat olketa no lovem mi.*  Olketa hard waka nating for worshipim mi bikos olketa sei olketa law bilong man hem teaching wea kam from God.’  Iufala lusim law bilong God, and strong for followim kastom bilong olketa man.”  Then hem sei moa long olketa: “Iufala savve tumas hao for go raonem law bilong God mekem iufala savve gohed followim nomoa kastom bilong iufala. 10  Tingim wanfala example long diswan. Moses hem sei, ‘Respectim dadi and mami bilong iufala,’ and, ‘Man wea tok spoelem dadi or mami bilong hem mas dae.’ 11  Bat iufala sei, ‘Man savve sei long dadi or mami bilong hem: “Eni samting wea mi garem wea savve helpem iu, datwan hem corban (wea minim samting man givim long God).”’ 12  Wei for iufala talem olsem hem stopem hem for no duim eni samting for helpem dadi or mami bilong hem. 13  So kastom bilong iufala wea evri genereson followim hem mekem toktok bilong God hem iusles nomoa. And iufala duim plande nara samting olsem tu.” 14  So hem talem olketa for kam long hem moa, and hem sei long olketa: “Iufala evriwan lisin long mi, and minim samting wea mi talem long iufala. 15  No eni samting wea man kaikaim savve mekem hem for no klin. Bat olketa samting wea kam from insaed long man nao mekem hem for no klin.” 16 * —— 17  Bihaen hem lusim olketa pipol hia and go insaed wanfala haos, olketa disaepol bilong hem askem hem abaotem datfala tokpiksa. 18  So hem sei long olketa: “Hao, iufala tu no minim samting, olsem olketa hia? Hao, iufala no savve no eni samting wea go insaed long man savve mekem hem for no klin? 19  Diswan hem bikos samting hia hem no go insaed heart, bat hem go insaed bele bilong hem, and gogo hem go aot from body bilong hem.” So samting hem talem showimaot evri kaikai hem klin nomoa. 20  Hem sei moa: “Samting wea kam from insaed long man nao mekem hem for no klin. 21  Bikos olketa nogud tingting wea spoelem man nao kam from heart bilong hem, wea mekem hem durong,* steal, killim man dae, 22  duim adultery, greedy, duim olketa barava nogud samting, trikim man, nating shame for duim rong samting,* jealous, talem olketa nogud toktok, praod tumas, and krangge. 23  Evri nogud samting hia hem kam from insaed long man and mekem man for no klin.” 24  Hem lusim datfala ples and go long olketa ples wea klosap long Tyre and Siʹdon. Hem go insaed long wanfala haos and nomata hem no laekem eniwan for savve hem stap long there, bat pipol savve nomoa. 25  Wanfala woman wea demon stap long smol gele bilong hem, hem herem nius abaotem Jesus. Semtaem nomoa hem kam and baodaon long hem. 26  Hem woman bilong Phoe·niʹcia long Syria bat wea laen bilong hem kam from Greece. Hem gohed askem hem for raosem datfala demon from gele bilong hem. 27  Bat Jesus sei long hem: “Firstaem, olketa pikinini nao mas kaikai, bikos hem no stret for tekem bred bilong olketa pikinini and torowem go long olketa smol dog.” 28  Bat datfala woman hem sei: “Datwan hem tru Lord, nomata olsem, olketa smol dog andanit long tebol savve kaikaim olketa pis bred wea foldaon taem olketa smol pikinini kaikai.” 29  Jesus sei long hem: “From iu talem datwan, go bak long haos. Datfala demon hem go aot from gele bilong iu nao.” 30  So hem go bak long haos and lukim gele bilong hem leidaon long bed and datfala demon go aot finis from hem. 31  Taem hem kam bak from olketa ples klosap long Tyre, hem go kasem Siʹdon. Then hem raon kam long De·capʹo·lis,* gogo hem kasem Sea long Galʹi·lee. 32  Long there, pipol tekem kam long hem wanfala man wea earpas and wea no savve toktok gud. Olketa askem Jesus for putim hand bilong hem long datfala man. 33  Hem tekem hem from pipol hia and go long wanfala kwaet ples. Then hem putim finger bilong hem insaed tufala ear bilong hem. Hem spit, and then tasim tongue bilong hem. 34  Hem luk go ap long skae, hem brith big, and sei long hem: “Ephʹpha·tha,” wea minim, “Iu open nao.” 35  Ear bilong man hia hem open, tongue hem gud bak and hem savve toktok gud nao. 36  Hem talem for olketa mas no storyim diswan long eniwan, bat nomata hem talem diswan staka taem long olketa, olketa gohed storyim nomoa. 37  Olketa barava sapraes fogud and sei: “Hem duim gud tumas long evri samting. Hem mekem olketa wea earpas for herehere and olketa wea no savve toktok for toktok moa.”

Olketa footnote

Diswan no minim for wasim hand wea dirty, bat hem minim for wasim hand followim kastom bilong olketa Jew.
Wea minim olketa wasim hand go kasem bigfala join midol long hand (elbow).
Long Greek languis hem sei, “heart bilong olketa hem farawe from mi.”
Disfala verse hem stap long samfala Bible transleison, bat hem no stap long samfala main Greek Bible bilong bifor.
Lukim “Durong” long Appendix 4.
Long Greek languis hem sei, “a·selʹgei·a,” wea minim bigfala rong wea brekem law bilong God and man wea duim datwan hem nating showimaot respect and nating shame.
Long Greek languis hem sei, “tenfala taon.”