Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Olketa Jehovah’s Witness

Solomon Islands Pidgin

Online Bible | NIU WORLD BIBLE

Luke 17:1-37

17  Then hem sei long olketa disaepol: “Pipol bae mekem olketa narawan for lusim faith bilong olketa. Hem mas olsem nao, bat barava nogud samting nao bae kasem man wea duim olsem long narawan!  Samting wea kasem man wea mekem wanfala disaepol for lusim faith bilong hem, bae hem barava worse winim sapos olketa taemapem wanfala big ston* raonem nek bilong hem and sinkim hem long deep sea.  Lukluk gud long iufala seleva. Sapos brata bilong iu hem sin againstim iu, stretem hem. Sapos hem sorre long wanem hem duim, forgivim hem.  Nomata hem sin againstim iu sevenfala taem insaed wanfala day, and hem kam bak long iu sevenfala taem and hem sei, ‘Mi sorre nao,’ iu mas forgivim hem.”  Olketa aposol sei long Jesus: “Strongim go moa faith bilong mifala.”  Then Jesus hem sei: “Nomata sapos faith bilong iufala hem smol olsem wanfala seed bilong mustard tree nomoa, iufala bae sei long disfala mulberry tree,* ‘Pullim iuseleva aot from graon, and go plantim iuseleva long sea!’ and bae hem obeyim iufala nao ia.  “Sapos wakaman bilong eniwan long iufala hem kasem bak haos bihaen hem houm garden or lukaftarem olketa sheepsheep, waswe, bae iu sei long hem, ‘Kam sidaon long hia and kaikai’?  Nomoa ia, bae iufala sei long hem, ‘Iu redyim kaikai bilong mi firstaem. Then werem kaleko wea fitim and tekem kam kaikai hia long mi. Bihaen mi kaikai and drink finis, then iu savve kaikai and drink.’  Samting wea wakaman hia hem duim hem waka bilong hem nomoa ia, so boss bilong hem bae no praisem hem for datwan. 10  Iufala tu olsem. Bihaen iufala duim finis waka bilong iufala, iufala mas sei, ‘Mifala olketa wakaman nomoa wea no fit for kasem praise. Mifala duim nomoa olketa samting wea mifala mas duim.’” 11  Taem hem gogo for Jerusalem hem go pas long Sa·marʹi·a and Galʹi·lee. 12  Hem go long wanfala vilij and tenfala man wea garem leprosy olketa lukim hem, bat olketa standap farawe kam. 13  Olketa singaot olsem: “Jesus, Teacher, plis iu showimaot mercy long mifala!” 14  Jesus lukim olketa and hem sei: “Iufala go long olketa priest mekem olketa savve lukim iufala.” Then taem olketa go followim road, sik bilong olketa finis nao. 15  Wanfala long olketa hem go bak long Jesus taem hem lukim sik bilong hem finis. Hem singaot big and praisem God. 16  Hem nildaon front long Jesus and talem thankiu long hem, bat man hia hem man bilong Sa·marʹi·a. 17  Jesus hem sei: “Tenfala man nao olketa gud bak moa, so wea nao nara naenfala? 18  Hao, disfala man wea hem no Jew, hem nomoa kam bak for praisem God?” 19  Then hem sei long datfala man: “Iu getap and iu go bikos faith bilong iu mekem iu gud bak nao ia.” 20  Wanday, olketa Pharisee askem hem abaotem wanem taem nao Kingdom bilong God bae kam. So hem sei long olketa: “No evriwan bae luksavve Kingdom bilong God hem kam. 21  No eniwan bae sei tu, ‘Hem long hia!’ or ‘Hem long there!’ Iu savve, Kingdom bilong God hem stap midolwan long iufala.” 22  Then hem sei long olketa disaepol: “Gogo, bae iufala laekem tumas for lukim wanfala long olketa day wea Son bilong man hem stap, bat iufala bae no lukim datwan. 23  Pipol bae sei long iufala, ‘Hem long there!’ or ‘Hem long hia!’ Bat iufala mas no bilivim olketa or go followim olketa. 24  Taem wea Son bilong man hem stap bae olsem laetning wea shaen long full skae. 25  Bat firstaem, hem mas safa long staka samting and pipol long disfala taem bae no laekem hem. 26  And tu, taem wea Son bilong man hem stap bae hem olsem taem bilong Noah. 27  Long datfala taem, pipol gohed for kaikai, drink, and marit go kasem day wea Noah go insaed long ark, gogo Flood hem kam nomoa and evriwan draon nao. 28  Bae datfala taem hem olsem taem bilong Lot tu. Long datfala taem pipol gohed nomoa for kaikai, drink, mek bisnis, wakem garden, and wakem haos. 29  Bat long day wea Lot hem ranawe from Sodʹom, fire and salfa* foldaon from skae and killim dae evriwan long there. 30  Bae hem olsem tu long day wea Son bilong man hem judgem pipol. 31  “Long datfala day man wea stap antap long ruf* mas no go insaed haos moa for tekem olketa samting bilong hem, and man wea waka long garden mas no go bak tu long haos for tekem olketa samting bilong hem. 32  No forgetim samting wea happen long waef bilong Lot. 33  Eniwan wea laek for sevem laef* bilong hem bae lusim datwan, bat eniwan wea lusim laef bilong hem, bae sevem datwan. 34  Long datfala naet, tufala bae sleep long wanfala bed. Narawan bae God tekem, narawan bae hem lusim nomoa. 35  Tufala woman bae waka tugeta for hammerim wheat. Narawan bae God tekem, narawan bae hem lusim nomoa.” 36 * —— 37  Olketa sei long Jesus: “Lord, diswan bae long wea nao ia?” Hem sei long olketa: “Olketa eagle bae hipap kam long ples wea body hem stap.”

Olketa footnote

Wanfala kaen ston wea pipol iusim for smasem wheat.
Hem wanfala strong tree wea savve grow go kasem samting olsem 6 meter (20 feet) hae. Olketa leaf bilong hem big and frut bilong hem savve red or blak.
Long hia, salfa (sulphur) hem wankaen ston wea savve bone.
Staka haos long Israel long datfala taem garem ruf wea flat. Pipol savve wakabaot antap, sleep, or sidaon long there witim olketa fren.
Long Greek languis hem sei, “soul.” Lukim Appendix 7A.
Disfala verse hem stap long samfala Bible transleison, bat hem no stap long samfala main Greek Bible bilong bifor.