Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Olketa Jehovah’s Witness

Solomon Islands Pidgin

Online Bible | NIU WORLD BIBLE

Hebrew 7:1-28

7  Mel·chizʹe·dek hem king bilong Saʹlem and hem priest bilong Barava Haefala God. Hem meetim Abraham taem Abraham kam bak from faet wea hem killim dae olketa king, and Mel·chizʹe·dek blessim hem.  Abraham givim long hem smol haf* bilong evri samting wea hem garem. Nem bilong Mel·chizʹe·dek minim “King bilong Raeteous Wei,” and tu, hem “King bilong Saʹlem,” wea minim “King bilong Peace.”  Hem no garem dadi and mami or eni grani, and laef bilong hem no garem start or end. Hem kamap olsem Son bilong God, dastawe hem gohed priest for olowe.  So iufala savve, disfala man hem barava bigman nao. Abraham, wea hem hed bilong famili, givim long hem smol haf bilong olketa best samting wea hem tekem from datfala faet.  Hem tru, Law hem sei olketa son bilong Leʹvi wea waka olsem priest mas kasem smol haf bilong evri samting wea pipol garem, nomata olketa wea givim samting hem brata bilong olketa wea pikinini bilong Abraham tu.  Bat disfala man wea no from laen bilong Leʹvi hem tekem olketa smol haf bilong samting wea Abraham garem and hem blessim disfala man wea kasem olketa promis from God.  Iumi evriwan savve, man wea blessim narawan hem winim datfala man wea hem blessim.  Olketa Levite kasem olketa smol haf bilong samting wea pipol garem and olketa savve dae nomoa, bat nara man hia wea kasem olketa smol haf bilong samting, olketa Holy Raeting showimaot hem gohed for laef.  Iumi savve sei tu, nomata Leʹvi kasem olketa smol haf bilong samting, bat bikos long Abraham, hem givim olketa smol haf bilong samting tu. 10  Diswan hem bikos taem Mel·chizʹe·dek meetim Abraham, Leʹvi hem wanfala pikinini bilong Abraham wea no born yet. 11  So sapos waka bilong olketa priest from tribe bilong Leʹvi (Law wea God givim hem sei for garem olketa priest olsem) savve mekem pipol for no garem sin, olketa bae no needim nara priest for kam wea hem olsem Mel·chizʹe·dek and wea hem no olsem Aaron. 12  So bikos olketa priest bae change, law hem mas change tu. 13  Diswan hem bikos man wea olketa samting hia story abaotem hem from narafala tribe, wea no eniwan long olketa duim waka for givim sakrifaes long altar. 14  Hem klia, Lord bilong iumi hem from Judah, bat taem Moses hem storyim datfala tribe, hem no talem eni samting abaotem olketa priest. 15  Diswan hem barava showaot klia taem nara priest hem kamap wea hem olsem Mel·chizʹe·dek. 16  Hem no kamap priest bikos long law or famili laen, bat bikos long paoa wea givim hem laef wea no savve finis. 17  Olketa Holy Raeting talem olsem abaotem hem: “Iu wanfala priest for olowe olsem Mel·chizʹe·dek.” 18  So God hem aotem datfala law wea hem stap firstaem bikos hem wik and no savve helpem man. 19  Diswan hem bikos Law no mekem eni samting perfect. Bat God givim kam nara hope wea winim datwan wea savve mekem evri samting perfect and datwan mekem iumi fren gud witim God. 20  Taem God markem Jesus for kamap priest hem strongim datwan witim wanfala promis. 21  (Samfala man kamap olketa priest and God no mekem promis abaotem datwan, bat God promisim diswan long wanfala man taem hem sei olsem abaotem hem: “Jehovah hem talem promis and bae hem no sorre long datwan, ‘Iu wanfala priest for olowe.’”) 22  Dastawe, God givim Jesus olsem promis for wanfala niu agreement wea winim old agreement. 23  Nara samting tu, long bifor staka man mas kamap priest for changem olketa priest wea dae. 24  Bat from hem bae laef olowe, hem bae priest for olowe and no eniwan bae changem hem. 25  So hem savve barava sevem tu olketa wea prea long God long nem bilong hem. Hem savve sevem olketa bikos hem stap olowe for hem savve askem God for helpem olketa. 26  Hem fitim for iumi garem hae priest olsem. Hem faithful, no garem blame, holy, hem barava no olsem olketa wea sin, and hem kamap hae winim skae. 27  Hem no olsem olketa nara hae priest wea mas mekem sakrifaes evriday, for sin bilong olketa seleva firstaem, and then for sin bilong olketa pipol. Hem mekem sakrifaes wantaem nomoa taem hem givim hemseleva olsem sakrifaes wea datwan helpem pipol for olowe. 28  Olketa man wea Law markem for kamap hae priest hem olketa man wea sin, bat datfala promis wea kam bihaen long Law hem markem wanfala Son wea kamap perfect for olowe.

Olketa footnote

“Smol haf” hem minim wanfala part wea man givim bihaen hem divaedem evri samting hem garem long tenfala part.