Skip to content

 WANEM NAO BAE MEKEM FAMILI STAP GUD?

Teachim Pikinini for Iusim Gudfala Tingting

Teachim Pikinini for Iusim Gudfala Tingting

George: * “Evri evening sem samting nao savve happen. Michael, son bilong mi wea 4 year savve putim olketa toy bilong hem olobaot long haos. Bifor hem go sleep, mi trae for talem hem for putim bak evri samting. Bat Michael savve kros tumas and singaot big. Samfala taem mi kros long hem and mi singaot long hem, bat datwan mekem mitufala feel nogud. Mi laekem Michael for hapi taem hem redi for sleep. Mi no laek forcem hem so mi nao savve putim bak evri samting.”

Emily: “Jenny, dota bilong mi wea 13 year start for kasem problem bikos hem no minim wanem teacher talem hem for duim for assignment bilong hem long skul. Taem Jenny kam bak from skul, hem krae for wan hour. Mi encouragem hem for askem teacher for helpem hem bat hem sei teacher no kaen, so hem fraet for story witim hem. Klosap nomoa mi go long skul for hotem teacher. Long tingting bilong mi, no eniwan shud mekem gele bilong mi no hapi!”

WASWE, samfala taem iu tu garem sem tingting olsem George and Emily? Staka mami and dadi no laek lukim pikinini kasem problem or no hapi. Hem normal samting nomoa for mami and dadi for protectim pikinini bilong olketa. Nomata olsem, taem samting olsem happen, mami and dadi savve teachim pikinini for iusim gudfala tingting. Bat samting wea pikinini wea 4 year savve lanem, bae no semsem witim pikinini wea 13 year.

Tru samting nao, iu hard for protectim pikinini bilong iu evritaem. Gogo pikinini bae lusim dadi and mami and “karem lod bilong hemseleva.” (Galatians 6:5; Genesis 2:24) Sapos dadi and mami laekem pikinini for lukaftarem hemseleva taem hem big, tufala mas teachim pikinini for no selfish, for showimaot love, and iusim gudfala tingting. Datwan hem no isi samting for duim!

 Nomata olsem, dadi and mami savve followim gudfala example bilong Jesus long hao hem lanem olketa disaepol. Jesus no garem pikinini. Bat hem chusim olketa disaepol and lanem olketa mekem olketa fit for duim datfala waka bihaen hem lusim olketa. (Matthew 28:19, 20) Samting wea Jesus duim hem semsem witim wanem dadi and mami laek duim for teachim pikinini for iusim gudfala tingting. Bae iumi storyim thrifala samting wea Jesus duim wea dadi and mami savve followim.

‘Showim Wei for Pikinini Followim’

Taem Jesus klosap dae, hem sei long olketa disaepol: “Mi showim wei for iufala followim, mekem samting wea mi duim long iufala, iufala mas duim long narawan tu.” (John 13:15) Dadi and mami tu mas minim long pikinini and showim wei for iusim gudfala tingting.

Tingim diswan: ‘Waswe, mi story gud evritaem abaotem olketa samting wea mi mas duim? Waswe, mi showimaot mi hapi taem mi waka hard for helpem pipol? Or waswe, mi komplen and comparem miseleva witim narawan wea luk olsem hem garem isi laef?’

No eniwan perfect. Samfala taem iumi evriwan kasem hevi. Bat example bilong iu hem barava important for showim pikinini bilong iu hao for iusim gudfala tingting.

TRAEM DISWAN: Sapos fitim, samfala taem tekem go pikinini long ples wea iu waka and showim hem wanem iu duim for sapotim famili. Tekem pikinini tu taem iu go for helpem samwan wea needim help. Bihaen, story long pikinini hao iu hapi for duim datwan.Acts 20:35.

Luksavve Long Wanem Pikinini Fit for Duim

Jesus luksavve olketa disaepol hard for savve kwiktaem hao for duim waka wea hem laekem olketa for duim. Jesus sei: “Mi laek for talem iufala staka samting bat hem hard for iufala minim long distaem.” (John 16:12) Jesus no kwiktaem askem olketa for duim samting seleva. Bat hem iusim staka taem for teachim plande samting long olketa. Taem hem luksavve olketa disaepol fit for duim waka seleva, then hem sendem olketa go for preaching.

Hem no fitim dadi and mami askem pikinini for duim waka wea fitim bigman nomoa. Nomata olsem, taem pikinini start for big kam, hem gud for dadi and mami givim waka wea pikinini fit for duim. Example nao, olketa dadi and mami need for teachim pikinini for iusim gudfala tingting long wei for keepim olketa seleva klin, for klinim rum bilong olketa, for no leit, and for iusim selen long gudfala wei. Taem pikinini start for skul, dadi and mami laekem pikinini for ting long skul waka olsem samting wea pikinini mas duim.

Dadi and mami need for duim samfala nara samting tu for pikinini and no givim waka nomoa long pikinini. Olketa mas helpem pikinini duim datwan. George wea iumi storyim finis luksavve why nao Michael feel nogud tumas bikos Michael tingse hem hard tumas for hemseleva putim bak evri toy. George sei: “Mi no singaot long Michael for putim bak evri toy bilong hem, bat mi teachim hem hao for duim datwan.”

Wanem nao hem duim? George sei: “First samting wea mi duim, mi markem taem evri naet for putim bak evri toy. Then mi savve helpem Michael for putim bak evri samting. Mi duim disfala waka olsem wanfala plei for lukim hu nao savve waka kwiktaem. No longtaem, mi and Michael savve duim datwan olowe bifor hem sleep. Mi promisim Michael sapos hem finisim waka hia kwiktaem, bae mi readim extra story long hem taem hem redi for sleep. Bat sapos hem no savve duim kwiktaem, then bae no eni extra story.”

TRAEM DISWAN: Trae for tingim wanem nao each pikinini savve duim mekem evri  samting long haos gohed gud. Tingim diswan, ‘Waswe, samfala samting wea mi duim for pikinini hem savve duim seleva nomoa?’ Sapos olsem, helpem pikinini for duim datfala waka go kasem taem wea hemseleva savve duim. And talem pikinini tu hao hem savve kasem gud or nogud samting from hao hem duim datwan. Then dadi and mami bae panisim hem sapos hem no duim stret samting and hem bae kasem gud samting sapos hem duim stret samting.

Talem Wanem for Duim

Jesus luksavve taem man duim samting datwan nao hem gudfala wei for lane. Taem Jesus luksavve olketa disaepol redi for duim preaching waka, “hem markem tufala man for waka tugeta and sendem evriwan hia for go firstaem long evri taon and long evri ples wea hem bae go long hem bihaen.” (Luke 10:1) Bifor Jesus sendem olketa go, hem talem olketa wanem for duim. (Luke 10:2-12) Taem olketa disaepol kam bak and storyim gud samting wea olketa duim, Jesus praisem and encouragem olketa. (Luke 10:17-24) Hem talem olketa hem trustim olketa and hapi long olketa.

Taem pikinini faendem hem hard for duim samting, wanem nao iu duim? Waswe, iu kwiktaem for duim samting wea olketa fraet for duim, nogud olketa no duim gud and feel sorre? Maet from iu no laekem pikinini for feel nogud, iu tingse hem gud nomoa for iu nao duim datwan.

Bat tingim, sapos evritaem hem nao wanem iu duim long pikinini, hao nao pikinini bae ting long datwan? Waswe, iu showimaot iu trustim pikinini and tingse hem fit? Or waswe, iu showimaot iu ting long olketa olsem baby yet wea iu nao mas duim evri samting for olketa?

Tingim Emily wea iumi storyim finis. Wanem nao hem duim taem gele bilong hem kasem problem? Hem no kwiktaem duim samting bat hem letem Jenny seleva nao mas go story long teacher. Emily and Jenny raetem list long olketa kwestin wea Jenny savve askem long teacher. Tufala story abaotem wanem taem for story witim teacher. Tufala practicem tu wanem for talem. Emily sei: “Jenny no fraet for story witim teacher bilong hem and teacher praisem hem for datwan. Jenny barava feel gud long wanem hem duim, and mi tu barava hapi long hem.”

TRAEM DISWAN: Raetem wanfala hard samting wea pikinini bilong iu kasem distaem. Raetem wanem iu savve duim for helpem hem iusim gudfala tingting for winim datwan, bat no duim datwan for hem. Story witim hem abaotem wanem hem savve duim for winim datfala hard samting. Talem pikinini hao hem savve duim datwan.

Sapos iu evritaem duim samting wea hard lelebet for pikinini duim, iu no helpem hem for winim olketa hard samting wea bae hem kasem long laef bilong hem. Iu savve strongim pikinini taem iu showim hem hao for iusim gudfala tingting. Taem iu duim olsem, iu lanem pikinini for kamap wise.

^ par. 3 Mifala changem olketa nem.

TINGIM DISWAN . . .

  • Waswe, mi luksavve long wanem pikinini fit for duim?

  • Waswe, mi talem and showim hem wanem for duim?

  • Waswe, mi encouragem and praisem pikinini bilong mi?