Skip to content

Skip to table of contents

 KAVA SUBJECT | TINGHAE LONG WANEM GOD DUIM FOR IUMI

God Givim Iumi Wanfala Spesol Present

God Givim Iumi Wanfala Spesol Present

RUSSELL, wanfala olo man, givim wanfala pencil sharpener wea luk olsem wanfala boat long Jordan taem hem smol. Maet samfala sei datfala toy hem samting nating nomoa, bat Jordan tinghae tumas long datfala present. Bihaen Russell hem dae, Jordan faendaot Russell hem gudfala fren bilong dadi, mami, and grandadi bilong hem, wea hem helpem olketa taem olketa kasem hard taem. Jordan sei: “Taem mi savve long moa samting abaotem Russell, hem mekem mi barava tinghae long datfala present wea hem givim mi.”

Disfala example showimaot samfala maet ting long wanfala present olsem hem no big samting. Bat olketa narawan savve barava tinghae long datwan, and hem spesol samting long olketa. Bible storyim wanfala spesol present wea God givim for iumi. Hem sei: “God barava lovem tumas pipol long world dastawe hem givim kam spesol Son bilong hem, mekem evriwan wea showimaot faith long hem no dae bat kasem laef olowe.”—John 3:16.

Datfala present savve mekem iumi for kasem laef olowe! Hem wanfala nambawan present! Olketa tru Christian luksavve datfala present hem barava “spesol,” bat samfala no tinghae long datwan. (Psalm 49:8; 1 Peter 1:18, 19) So why nao God letem Son bilong hem for dae for iumi?

Aposol Paul explainim diswan taem hem sei: “Sin hem kasem evriwan long world bikos long wanfala man nomoa. From olketa sin, olketa dae, dastawe evriwan dae bikos evriwan sin.” (Rome 5:12) Adam sin taem hem no laek for obeyim God, and datwan mekem hem no fit for gohed laef. So iumi evriwan dae bikos long sin bilong Adam.

 Bible sei: “Pei wea sin givim hem dae. Bat present wea God givim hem laef olowe bikos long samting wea Lord bilong iumi Christ Jesus hem duim.” (Rome 6:23) God sendem kam son bilong hem, Jesus Christ, long earth for dae for iumi, mekem evriwan kamap free from sin and dae. From Jesus hem dae for iumi, hem olsem hem peim wanfala ransom for iumi, so evriwan wea showimaot faith long Jesus bae kasem laef olowe.—Rome 3:24.

Taem Paul hem tingim olketa blessing wea olketa wea worshipim God kasem bikos long dae bilong Jesus, hem sei: “Iumi thankiu long God for nambawan present wea hem givim.” (2 Corinth 9:15) Hem tru, datfala ransom hem wanfala nambawan present. Bat Jehovah givim iumi staka samting, so wanem nao mekem datfala ransom hem wanfala spesol present? * And hao nao iumi savve showimaot iumi tinghae long datwan? Mifala encouragem iu for readim ansa bilong olketa kwestin hia long next tufala article.

^ par. 8 Jesus nao hem “dae for iumi.” (1 John 3:16) Bat from datfala ransom hem join witim plan bilong God, olketa article insaed long disfala Wastaoa bae storyim wanem God duim for givim iumi datfala ransom.