Skip to content

Skip to table of contents

“God Blessim Iu From Iu Garem Gudfala Tingting!”

“God Blessim Iu From Iu Garem Gudfala Tingting!”

DAVID nao talem datfala toktok taem hem praisem wanfala woman wea nem bilong hem Abigail. Why nao David praisem hem and wanem nao iumi savve lanem from example bilong hem?

David meetim datfala woman taem hem ranawe from King Saul. Abigail maritim Nabal, wea stap long Maon, wanfala taon wea stap long south long Judah. Hem wanfala rich man wea garem staka sheepsheep and goat. David and olketa man bilong hem olketa “olsem wall wea stap raonem” olketa shepherd and olketa animal bilong Nabal. David sendem samfala man for askem Nabal for givim kaikai long olketa. (1 Sam. 25:8, 15, 16) David fit for duim olsem bikos hem and olketa man bilong hem lukaftarem olketa samting bilong Nabal.

Bat Nabal, wea nem bilong hem minim “Krangge” or “Stupid” barava duim samting followim mining long nem bilong hem. Hem tok kros and no laek for duim wanem David askem. So David talem olketa man bilong hem for olketa go killim dae Nabal bikos hem no garem gudfala tingting and hem tok nogud long David. From krangge samting wea Nabal duim, hem and olketa long famili bilong hem bae kasem barava nogud samting.—1 Sam. 25:2-13, 21, 22.

Abigail ting raonem nogud samting wea bae happen long olketa, so hem no fraet for duim samting for stopem datwan. Hem showimaot respect taem hem story long David for helpem David tingim wei wea hem fren witim Jehovah. And hem givim staka kaikai long David, nextfala king long Israel and olketa man bilong hem. So David luksavve Jehovah iusim Abigail for stopem hem for no duim nogud samting wea bae mekem hem guilty long eye bilong God. David sei long Abigail: “God blessim iu from iu garem gudfala tingting! Iu stopem mi tuday for no killim dae eniwan.”—1 Sam. 25:18, 19, 23-35.

Iumi no laek for olsem Nabal wea no tinghae long olketa gud samting wea olketa narawan duim for hem. And tu, taem iumi luksavve nogud samting bae happen long iumi, iumi laek for duim samting for stretem datwan. Iumi laek for olsem man wea raetem psalm wea sei long God: “Teachim mi for garem savve and gudfala tingting.”—Ps. 119:66.

Olketa narawan bae luksavve iumi wise, or garem gudfala tingting taem iumi duim stret samting. Nomata olketa talemaot datwan long iumi or nomoa, maet olketa garem sem tingting olsem David wea sei: “God blessim iu from iu garem gudfala tingting!”