Skip to content

Skip to table of contents

Olketa wea Kaen and Willing for Give Olketa Hapi

Olketa wea Kaen and Willing for Give Olketa Hapi

“Man wea givim samting hem barava hapi.”—ACTS 20:35.

SONG: 76, 110

1. Wanem nao showimaot Jehovah hem kaen and willing for give?

FIRSTAEM Jehovah stap seleva nomoa, bat taem hem start for creatim evri nara samting, hem no tingim hemseleva nomoa. Hem disaed for givim laef long olketa narawan tu, olsem olketa angel and olketa man. Jehovah “datfala hapi God,” hem hapi tumas for givim olketa gud samting. (1 Tim 1:11; Jas 1:17) And bikos hem laekem iumi tu for hapi, hem teachim iumi for kaen and willing for give long narawan.—Rome 1:20.

2, 3. (a) Why nao wei for willing for give mekem iumi hapi? (b) Wanem nao bae iumi storyim long disfala study?

2 God wakem man for olsem hem. (Jenesis 1:27) Datwan minim iumi savve showimaot olketa wei bilong hem. For iumi hapi and kasem olketa blessing, iumi need for followim example bilong Jehovah for showimaot interest and kaen tumas for givim samting long olketa narawan. (Phil. 2:3, 4; Jas 1:5) Why nao olsem? Bikos Jehovah wakem iumi for olsem nao. Nomata iumi no perfect, iumi savve followim example bilong Jehovah for kaen and willing for give.

3 Bible teachim iumi hao for kaen and willing for give long  narawan. Distaem bae iumi story raonem samfala leson from Bible abaotem diswan. Bae iumi lanem hao Jehovah God hapi taem hem lukim iumi kaen and willing for give and hao diskaen wei savve helpem iumi for duim waka wea God givim iumi. And tu, bae iumi storyim hao wei for kaen and willing for give savve mekem iumi hapi and why iumi need for gohed garem disfala wei.

JEHOVAH HAPI TAEM IUMI KAEN LONG OLKETA NARAWAN

4, 5. Wanem example nao Jehovah and Jesus showimaot for iumi saed long wei for kaen and willing for give?

4 Jehovah laekem iumi for followim example bilong hem, so hem hapi taem iumi kaen long olketa narawan. (Eph 5:1) Jehovah laekem iumi for hapi tu. Diswan showaot klia long nambawan wei wea hem wakem iumi, and hao hem mekem disfala earth and evri samting wea stap insaed for iumi enjoyim. (Sams 104:24; 139:13-16) Iumi mekhae long Jehovah taem iumi traem best for mekem olketa narawan hapi.

5 Olketa tru Christian savve followim nambawan example bilong Christ for kaen and willing for give. Jesus sei: “Son bilong man tu bat no kam for olketa narawan mas waka for helpem hem. Hem kam for hem savve waka for helpem olketa, and for givim laef bilong hem, wea datwan hem price for baem bak staka pipol.” (Matt. 20:28) And aposol Paul encouragem olketa Christian olsem: “Iufala mas garem sem tingting olsem Christ Jesus . . . Hem lusim evri samting wea hem garem and hem kamap olsem wanfala slave.” (Phil. 2:5, 7) Each wan long iumi savve ting raonem disfala kwestin, ‘Waswe, mi savve duim samfala samting moa for followim example bilong Jesus?’—Readim 1 Peter 2:21.

6. Wanem nao Jesus teachim iumi long datfala tokpiksa abaotem datfala Samaritan? (Lukim piksa long start bilong study.)

6 Iumi mekem Jehovah hapi taem iumi followim nambawan example bilong hem and Christ, for interest long olketa narawan and for lukaotem chance for helpem olketa. Jesus showimaot hao datwan hem important taem hem storyim tokpiksa abaotem datfala gud Samaritan. Disfala story showimaot Jesus expectim olketa disaepol bilong hem for helpem narawan nomata olketa kam from difren ples. (Readim Luke 10:29-37.) Waswe, iu tingim kwestin wea wanfala Jew askem Jesus wea mekem Jesus for storyim datfala tokpiksa abaotem gud Samaritan? Hem ask olsem: ‘Hu nao olketa wea mi mas lovem?’ Ansa bilong Jesus showimaot iumi mas kaen and willing for give olsem datfala Samaritan, mekem God hapi long iumi.

7. Hao nao wei for kaen and no selfish hem join witim samting wea happen long Eden?

7 Olsem example, taem iumi tingim samting wea Satan duim long garden bilong Eden, datwan helpem iumi for luksavve why hem important for kaen and no selfish. Hem olsem Satan sei Adam and Eve bae hapi sapos tufala tingim seleva and duim nomoa wanem tufala laekem and no obeyim Jehovah. Eve selfish and laek for kamap olsem God. And Adam selfish bikos hem laek for duim samting for mekem Eve hapi. (Jenesis 3:4-6) Barava nogud samting nao kamaot from datwan. Selfish fasin no mekem man hapi. Bat taem iumi kaen and tingim narawan, iumi showimaot iumi luksavve wei bilong Jehovah for duim samting nao hem nambawan.

DUIM WAKA WEA JEHOVAH GIVIM LONG PIPOL BILONG HEM

8. Why nao Adam and Eve shud tingim narawan?

8 Nomata Adam and Eve stap seleva insaed garden bilong Eden, samting God  talem tufala for duim shud mekem tufala luksavve hao olketa need for tingim olketa narawan. Jehovah blessim Adam and Eve and talem tufala for garem staka pikinini for fulimap disfala earth, and lukaftarem. (Jenesis 1:28) Adam and Eve shud tingim pikinini bilong tufala and laekem olketa for hapi, olsem hao Jehovah laekem evriwan wea stap long earth for hapi. Jehovah expectim Adam and Eve and famili bilong tufala for waka tugeta for mekem full earth kamap paradaes. Diswan bae bigfala waka!

9. Why nao wei for mekem earth kamap paradaes fit for mekem olketa man hapi?

9 So sapos Adam and Eve no sin, disfala earth bae fulap witim pipol wea perfect. Olketa hia need for waka witim God for mekem disfala earth kamap paradaes wea hem nao plan bilong God. Taem olketa duim datwan, olketa bae rest long day bilong Jehovah for rest. (Heb. 4:11) Tingim hao datwan bae mekem olketa barava hapi and satisfae! Jehovah bae barava blessim olketa sapos olketa tingim narawan and no selfish.

10, 11. Hao nao iumi savve obeyim komand for preach and teachim pipol for kamap disaepol?

10 Distaem, Jehovah givim iumi waka for preach and teachim pipol for kamap disaepol. For duim disfala waka, iumi need for barava tingim narawan. Main reason wea shud muvim iumi for gohed duim disfala waka hem nao wei for lovem God and lovem olketa narawan.

11 Paul sei hem and olketa nara Christian long first century “waka tugeta witim God” bikos olketa preach and teachim pipol abaotem truth. (1 Cor. 3:6, 9) Distaem, iumi tu “waka tugeta witim God” taem iumi willing for givim taem, strong, and olketa material samting for duim disfala preaching waka. Diswan hem nambawan privilege!

Taem iumi helpem samwan for savve long truth datwan mekem iumi barava hapi (Paragraf 12 storyim diswan)

12, 13. Wanem gud samting nao iumi savve kasem taem iumi duim disfala waka for mekem disaepol?

12 Taem iumi willing for givim taem and strong for preach and teachim pipol for kamap disaepol, bae iumi hapi tumas. Staka wea conductim olketa Bible study wea gohed gud savve talem hao disfala waka mekem olketa barava hapi. Iumi savve barava hapi taem iumi lukim olketa Bible study bilong iumi hapi tumas for savve long truth, garem faith, changem laef bilong olketa, and start for sharem truth witim olketa narawan. Jesus barava hapi taem hem lukim 70-fala disaepol bilong hem wea hem sendem for go preach, olketa kam bak and “barava hapi” bikos long olketa gudfala experience wea olketa kasem.—Luke 10:17-21.

13 Olketa brata and sista evriwea long world hapi tumas taem olketa lukim message bilong Bible help for changem laef bilong pipol for kamap gud. Olsem example, Anna, * wanfala singol sista wea laek for duim  moa samting long ministry, hem muv go for preach long ples wea garem big need long Eastern Europe. Hem sei: “Long hia pipol laekem tumas for studyim Bible, and datwan nao mi barava laekem. Ministry bilong mi mekem mi hapi tumas. Taem mi kasem bak haos, mi no tingim miseleva. Mi tingim nao problem bilong olketa Bible study bilong mi and wanem olketa warim. Mi ting raonem wanem mi savve duim for encouragem olketa and hao for helpem olketa. And mi barava sure hao ‘man wea givim samting hem barava hapi winim man wea kasem samting.’”—Acts 20:35.

Taem iumi trae for kasem evri haos long territory iumi givim chance long pipol for herem Kingdom message (Paragraf 14 storyim diswan)

14. Hao nao iumi savve hapi long ministry bilong iumi nomata pipol no interest?

14 Iumi savve hapi taem iumi givim chance for pipol herem disfala message abaotem gud nius nomata sapos olketa willing for lisin or nomoa. Jehovah expectim iumi for duim sem samting wea hem askem profet Ezekiel for duim. Hem sei: “Yu mas talemaot toktok blong mi long olketa, nomata olketa lisin long yu o les fo lisin.” (Esikiel 2:7; Aesaea 43:10) Nomata samfala no tinghae long message wea iumi preachim, Jehovah tinghae long hard waka bilong iumi. (Readim Hebrew 6:10.) Wanfala brata sei olsem abaotem ministry bilong hem: “Mifala plant, watarem, and prea long Jehovah for mekem interest for grow.”—1 Cor. 3:6.

WANEM NAO IUMI SAVVE DUIM FOR HAPI?

15. Waswe, iumi kaen and willing for give nomata pipol no tinghae long iumi? Minim kam.

15 Jesus laekem iumi for kaen long narawan bikos datwan savve mekem iumi for hapi. Staka pipol savve tinghae tumas taem samwan kaen long olketa. Dastawe Jesus sei: “Iufala givim samting long nara pipol, and olketa bae givim samting long iufala. Olketa bae fulimap gud poket long kaleko bilong iufala, gogo hem bae kapsaet nao. Diswan hem bikos samting wea iufala duim long narawan, sem samting nao olketa bae duim long iufala.” (Luke 6:38) Nomata iu willing for give, bae samfala no tinghae long datwan. Bat samfala bae tinghae long wanem iu duim, and maet datwan mekem olketa tu for willing for give. So gohed for give nomata sapos pipol tinghae long datwan or nomoa. Iumi no savve  wanem gud samting nao bae kamaot sapos iumi duim wanfala samting for kaen long narawan.

16. Wanem nao shud muvim iumi for give long olketa narawan?

16 Pipol wea garem trufala wei for give no expectim for kasem bak eni samting. Jesus sei: “Taem iu mekem wanfala feast, invaetem pipol wea poor, kripol, and blind. Sapos iu duim olsem bae iu hapi, bikos olketa hia no savve invaetem iu long haos bilong olketa for kaikai.” (Luke 14:13, 14) Bible sei: “Man hapi fo givim kaikai long puaman, bae hemi hapi tumas.” Hem sei tu: “Olketa pipol wea i gohed fo tingim olketa pua pipol, olketa ya nao i hapi.” (Provebs 22:9; Sams 41:1) Tru nao, iumi shud willing for give bikos iumi bae barava hapi taem iumi helpem narawan.

17. Wanem nao samfala wei for give wea savve mekem iumi hapi?

17 Taem Paul talem disfala toktok bilong Jesus wea sei, “man wea givim samting hem barava hapi winim man wea kasem samting,” diswan no minim wei for givim material samting nomoa, bat hem minim tu wei for givim encouragement, advaes, and for helpem olketa narawan. (Acts 20:31-35) Samting wea Paul talem and duim, hem teachim iumi for willing for givim taem, strong, love bilong iumi, and for iumi tingim olketa narawan.

18. Wanem nao olketa wea duim research sei abaotem wei for give?

18 Olketa wea duim research abaotem wei bilong iumi man, olketa tu faendaot hao wei for give savve mekem man hapi. Wanfala article storyim hao “pipol sei olketa barava hapi bihaen olketa duim gud samting for olketa narawan.” Olketa wea duim research sei wei for helpem narawan savve mekem man for garem olketa goal long laef and mekem laef interesting. Samfala savveman savve talem pipol for duim waka for helpem narawan mekem olketa healthy and hapi. Iumi no sapraes long samting wea olketa hia talem bikos Creator bilong iumi Jehovah, hem talem finis wei for give savve mekem iumi for hapi.—2 Tim. 3:16, 17.

GOHED KAEN AND WILLING FOR GIVE

19, 20. Wanem nao samfala reason why iu laek for kaen and willing for give?

19 Taem iumi stap witim pipol wea tingim olketa seleva nomoa, maet hem no isi for iumi kaen long olketa narawan. Nomata olsem, Jesus sei tufala barava important komand for followim hem nao for lovem Jehovah witim full heart, soul, mind, and strong bilong iumi and lovem olketa narawan long sem wei wea iumi lovem iumiseleva. (Mark 12:28-31) Olsem iumi lanem long disfala study, olketa wea lovem Jehovah followim example bilong hem. Jehovah hem man for give long olketa narawan, and Jesus garem sem wei tu. And tufala encouragem iumi tu for duim sem samting mekem iumi hapi. Sapos iumi willing for duim best bilong iumi for God and willing for helpem narawan, datwan mekhae long Jehovah, and iumi and olketa narawan tu bae kasem gud samting.

20 For sure, iu traem best bilong iu finis for helpem olketa narawan, especially olketa brata and sista bilong iumi. (Gal. 6:10) Sapos iu gohed for duim olsem, bae pipol hapi long iu and lovem iu, and iu bae barava hapi. Provebs 11:25 helpem iumi for luksavve ‘man wea givim plande samting, bae hem garem plande moa’ and man wea strongim narawan bae kasem strong tu. Long laef and ministry bilong iumi, staka difren wei for iumi kaen and give from heart hem stap. Bae iumi storyim samfala long olketa samting hia long next study.

^ par. 13 Mifala changem nem.