Skip to content

Skip to table of contents

 FOLLOWIM FAITH BILONG OLKETA | SARAH

God Kolem Hem “Princess”

God Kolem Hem “Princess”

SARAH busy for duim samfala waka. Maet hem fixim wanfala part long tent bilong olketa wea brek. From olketa travel for longtaem finis, kala bilong tent hem aot bikos sun and rain start for spoelem. Olketa wakaman busy and hapi for duim waka bilong olketa tu. Hem gogo for evening and kala long skae hem barava luk naes. Sarah stop for duim waka bilong hem and standap for lukluk sapos Abraham * hem kam bak nao. Hem hapi tumas taem hem lukim hasband bilong hem wakabaot kam followim hill wea klosap.

Tenfala year hem go pas finis from taem wea Abraham leadim famili and olketa wakaman bilong hem for akrosim Euphrates River for go long Canaan. Nomata Sarah no savve wanem bae happen, hem willing for go witim Abraham bikos hem savve Jehovah bae iusim Abraham for mekem plan bilong hem kamap tru, wea hem nao for wanfala spesol pikinini kam from laen bilong Abraham. Bat Sarah no savve garem pikinini and hem 75 year finis. Hem maet garem tingting olsem: ‘From mi no savve garem pikinini, hao nao samting wea Jehovah promisim bae kamap tru?’ Masbi hem barava wari and laek for savve wanem taem nao datwan bae happen.

Iumi tu laek for savve wanem taem nao olketa promis bilong God bae kamap tru. Maet iumi laekem datwan for happen kwiktaem, especially taem iumi kasem hard taem. Hao nao iumi savve followim example bilong Sarah for showimaot faith?

“JEHOVAH MEKEM MI NO FIT”

Abraham and famili bilong hem just kam bak from Egypt. (Genesis 13:1-4) Olketa camp long olketa maunten long east saed long Bethel, wea olketa Canaanite kolem Luz. From disfala ples, Sarah savve lukim staka ples long Promis Land. Hem savve lukim olketa vilij long Canaan and olketa road wea pipol savve travel followim for go long olketa farawe ples. Bat datfala ples hem barava difren from hom bilong hem. Hem growap long Ur, wanfala taon long Mesopotamia, wea hem stap 1,900 kilometer from datfala ples. Ur hem garem olketa market wea pipol salem staka samting. Sarah garem naes haos long there wea maet garem wata supply insaed tu. And tu, olketa relative bilong hem stap long there. Bat from Sarah hapi for duim wanem God laekem, hem no tingim olketa samting hia.

Samting olsem 2,000 year bihaen, aposol Paul storyim wei wea Sarah and Abraham showimaot faith. Hem sei: “Sapos olketa tingim olowe ples wea olketa lusim finis, bae olketa garem chance for go bak.” (Hebrew 11:8, 11, 15) Sapos Abraham and Sarah garem tingting olsem, maet tufala bae disaed for go bak long hom bilong olketa. Bat from tufala no garem kaen tingting olsem, olketa kasem spesol privilege from Jehovah. And from tufala obeyim Jehovah, Bible storyim nambawan example wea tufala showimaot saed long faith wea barava encouragem iumi.

Sarah no tingim laef bilong hem bifor bat hem tingim nomoa olketa promis bilong Jehovah. So  hem gohed sapotim Abraham taem olketa travel long datfala land. Sarah help for pakim ap evri samting, muv witim olketa animal, and taem olketa mas camp, hem aotem moa evri samting. Hem deal witim staka hard samting. Jehovah talem moa datfala promis bilong hem long Abraham, bat hem no talem eni samting yet abaotem Sarah!—Genesis 13:14-17; 15:5-7.

Gogo, Sarah disaed for talem Abraham wanfala samting wea hem tingim. Tingim feeling bilong hem taem hem sei: “Plis herem mi! Jehovah mekem mi no fit for garem pikinini.” Then hem askem hasband bilong hem for sleep witim slave gele bilong hem, Hagar, mekem hem garem pikinini. Waswe, iu tingse hem isi for Sarah askem hasband bilong hem for duim datwan? Maet distaem bae iumi tingse hem krangge samting for duim, bat hem kastom long datfala taem for man tekem mek-tu waef, or concubine, mekem hem savve garem pikinini. * Maet Sarah tingse sapos Abraham sleep witim slave gele bilong hem, datfala nation wea God promisim bae kamaot from laen bilong Abraham. Sarah hem willing for mekem sakrifaes wea no isi. Hao nao tingting bilong Abraham abaotem datwan? Bible sei hem “lisin long samting wea [Sarah] talem.”—Genesis 16:1-3.

Waswe, Bible showimaot Jehovah nao bihaenem disfala samting wea Sarah askem? Nomoa. Samting wea Sarah askem showimaot hem garem nomoa tingting bilong man. Hem tingse God nao mekem hem no fit for garem pikinini, and no eni nara wei moa hem stap for Abraham garem pikinini. Samting wea hem askem Abraham for duim bae mekem hem feel nogud. Nomata olsem, Sarah willing for duim datwan, wea showimaot hem no tingim hemseleva. Iumi stap insaed world wea pipol tingim olketa seleva nomoa, so iumi barava tinghae long wanem Sarah duim. Sapos iumi willing for duim wanem Jehovah laekem and no tingim iumiseleva, datwan showimaot iumi garem faith olsem Sarah.

“IU LAF IA”

No longtaem bihaen, Hagar hem babule. From Hagar babule, maet hem tingse hem important winim Sarah, so hem start for ting daonem Sarah. Datwan mekem Sarah sorre tumas! Abraham letem Sarah for panisim Hagar and God tu agree witim datwan. Gogo, Hagar bornem wanfala son, Ishmael. (Genesis 16:4-9, 16) Next taem wea Jehovah story moa witim Abraham, Sarah hem 89 year, and Abraham hem 99 year. Samting wea Jehovah talem long tufala hem barava interesting!

 Jehovah talem moa promis bilong hem long Abraham for garem staka pikinini. God changem tu nem bilong hem. Firstaem nem bilong hem Abram. Bat Jehovah changem go long Abraham, wea minim “Dadi bilong staka pipol.” Long datfala taem nao Jehovah talem plan bilong hem for Sarah. Firstaem nem bilong hem Sarai, wea maet minim “raoa olowe.” Jehovah changem nem bilong hem go long Sarah. Wanem nao datfala nem Sarah minim? Hem minim “princess”! Jehovah storyim why hem kolem hem long datfala nem. Jehovah sei long Abraham: “Bae mi blessim [Sarah], and bae hem bornem wanfala son for iu. Bae mi blessim hem and bae hem kamap mami bilong olketa nation, and bae hem kamap mami bilong olketa king.”—Genesis 17:5, 15, 16.

Jehovah promis evri nation bae kasem blessing bikos long wanfala pikinini, and pikinini wea Sarah bornem nao bae mekem datwan kamap tru. God kolem datfala pikinini Isaac, wea minim “laflaf.” Taem Abraham herem Jehovah sei Sarah bae garem pikinini, “hem baodaon gogo feis bilong hem kasem graon and hem gohed laflaf.” (Genesis 17:17) Hem sapraes and hapi tumas. (Rome 4:19, 20) Waswe long Sarah?

No longtaem bihaen diswan, thrifala stranger kam long tent bilong Abraham. Olketa kam long midol day long taem wea hem hot tumas. Nomata olsem, tufala olo hia duim samting for welkamim olketa. Abraham sei long Sarah: “Kwiktaem! Iu go tekem wanfala 10 kilo bag flaoa, mixim, and mekem samfala bred.” Long bifor hem big waka for redyim samting for olketa guest. Abraham no mekem waef bilong hem nomoa for duim evri samting bat hem go busarem wanfala young buluka and hem redyim samfala kaikai moa and samting for olketa drinkim. (Genesis 18:1-8) Thrifala stranger hia hem olketa angel bilong Jehovah! Luk olsem aposol Paul storyim diswan taem hem sei: “No forget for kaen long pipol and welkamim olketa, bikos samfala wea duim diswan bifor tingse olketa welkamim olketa man nomoa, batawea, olketa angel nao olketa welkamim.” (Hebrew 13:2) Abraham and Sarah showimaot nambawan example for iumi.

Hem wei bilong Sarah for welkamim olketa narawan

Sarah hem sidaon long tent bilong hem and herem taem datfala angel talem moa long Abraham promis bilong God for hem bornem wanfala son. Taem hem herem hem bae garem baby nomata hem olo finis, datwan mekem hem laflaf long mind bilong hem and sei: “From mi olo finis and lord bilong mi olo tu, waswe, bae mi kasem disfala gud samting?” So datfala angel sei olsem long Sarah: “Waswe, eni samting hem hard tumas long Jehovah?” Sarah sei: “Mi nating laf!” Datfala angel sei long hem: “Nomoa, iu laf ia.” Wanem Sarah talem showimaot hem fraet, defendim hemseleva, and hem duim normal samting wea olketa man savve duim.—Genesis 18:9-15.

Waswe, Sarah laf bikos hem no garem strongfala faith? Nomoa. Bible sei: “From Sarah garem faith, God mekem hem fit for garem pikinini nomata hem olo finis, bikos hem trustim God wea talem datfala promis.” (Hebrew 11:11) Sarah savve long Jehovah. Hem savve Jehovah fit for duim wanem hem promisim. Iumi evriwan laek for garem kaen faith olsem tu. Iumi bae garem faith olsem sapos iumi lane abaotem Jehovah long Bible and savve gud long hem. Sapos iumi duim datwan, iumi bae luksavve hem fitim for Sarah garem faith long Jehovah. Jehovah hem barava faithful and hem duim evri samting wea hem promisim, and samfala taem hao hem duim datwan bae mekem iumi sapraes and laf tu.

“IU HEREM TOKTOK BILONG HEM”

Jehovah blessim Sarah bikos hem garem faith

Taem Sarah kasem 90 year, hem kasem nao samting wea hem laekem long full laef bilong hem. Hem bornem wanfala son for Abraham, wea hem 100 year! Abraham nemim datfala baby long Isaac, wea minim “laflaf,” wea hem nao nem wea God givim long hem. Masbi Sarah hem barava hapi taem hem sei: “God hem mekem mi laflaf, and evriwan wea  herem diswan bae laf witim mi.” (Genesis 21:6) Disfala present wea hem kasem from Jehovah mekem hem hapi go kasem taem hem dae. Nomata olsem, Sarah garem bigfala waka for duim tu.

Taem Isaac hem faev year, olketa holem wanfala feast for markem taem wea hem lusim susu. Bat wanfala problem hem kamap. Bible sei Sarah “lukim” wanfala nogud samting wea son bilong Hagar savve duim evritaem. Ishmael, wea hem 19 year, savve tok spoelem Isaac, and diswan hem no fani nomoa. Taem aposol Paul storyim diswan bihaen, hem sei Ishmael persecutim Isaac. Sarah luksavve diswan maet putim laef bilong son bilong hem long danger. Sarah savve son bilong hem Isaac garem important waka insaed plan bilong Jehovah. So hem no hol bak for tok stret long Abraham. Hem talem Abraham for sendem Hagar and Ishmael go long nara ples.—Genesis 21:8-10; Galatia 4:22, 23, 29.

Wanem nao Abraham duim? Bible sei: “Abraham barava no hapi long samting wea Sarah talem abaotem son bilong hem.” Abraham lovem Ishmael so datwan mekem hem no tingim important samting. Bat Jehovah luksavve long wanem hem happen, so hem sei long Abraham: “Iu no kros long samting wea Sarah talem abaotem boy bilong iu and datfala slave gele bilong iu. Iu herem toktok bilong hem bikos datfala spesol pikinini bae kam from laen bilong Isaac.” Jehovah talem Abraham, hem bae lukaftarem Hagar and datfala boy. Abraham wea faithful hem obeyim Jehovah.—Genesis 21:11-14.

Sarah hem barava helpem Abraham and hem gudfala waef. Hem woman wea no hol bak for talem eni samting long hasband bilong hem. Taem hem luksavve wanfala problem wea kamap, wea maet affectim famili and future bilong olketa, hem talem stret datwan long hasband bilong hem. And hem showimaot respect taem hem duim datwan. Aposol Peter, wea hem tu marit, hem sei Sarah hem gudfala example bilong wanfala waef wea barava respectim hasband bilong hem. (1 Corinth 9:5; 1 Peter 3:5, 6) Sapos Sarah kwaet witim datfala problem, datwan nao no showimaot respect long Abraham, bikos maet barava nogud samting nao bae kasem famili bilong tufala. So Sarah tok stret long Abraham bat hem duim long wei wea showimaot love.

Staka waef tinghae long example bilong Sarah. Olketa lane for storyim tingting bilong olketa long wei wea showimaot respect long hasband bilong olketa. Maet samfala taem samfala waef wish nomoa Jehovah helpem olketa olsem hao hem helpem Sarah for deal witim datfala problem wea kamap insaed famili. Nomata olsem, olketa lane from nambawan example bilong Sarah for showimaot faith, love, and for patient.

Jehovah nemim Sarah long “Princess,” bat Sarah no expectim pipol for treatim hem olsem queen

Nomata Jehovah nao nemim Sarah long “Princess,” Sarah no expectim pipol for treatim hem olsem queen. Dastawe taem hem dae taem hem 127 year, Abraham “barava sorre and krae for Sarah.” * (Genesis 23:1, 2) Hem missim tumas waef bilong hem wea hem lovem. Jehovah God tu hem missim disfala faithful woman, and hem bae mekem hem laef bak long paradaes long earth. Sarah bae garem nambawan future. Eniwan wea showimaot semkaen faith bae kasem sem samting tu.—John 5:28, 29.

^ par. 3 Firstaem nem bilong tufala hem Abram and Sarai, bat long disfala article bae iumi iusim Abraham and Sarah, nem wea staka pipol savve.

^ par. 10 For lelebet taem Jehovah letem olketa wea worshipim hem for maritim tu-thri woman and for garem olketa concubine. Bat bihaen, Jesus Christ helpem pipol for luksavve hem important for followim moa standard bilong Jehovah abaotem marit wea Hem startim long garden bilong Eden.—Genesis 2:24; Matthew 19:3-9.

^ par. 25 Sarah nomoa hem woman wea Bible storyim age bilong hem taem hem dae