Skip to content

Skip to table of contents

 KAVA SUBJECT | BIBLE STAP KAM KASEM DISTAEM

Wanfala Important Story

Wanfala Important Story

No eni nara buk bilong religion hem olsem Bible. No eni nara buk hem affectim biliv bilong staka pipol start long bifor kam kasem distaem. Nomata olsem, staka pipol againstim and tok daonem Bible winim eni nara buk.

Olsem example, samfala savveman tingse olketa Bible wea iumi garem distaem hem no semsem olsem olketa Holy Raeting long firstaem. Wanfala savveman wea studyim religion sei iumi no savve barava sure sapos Bible distaem hem stret olsem olketa firstfala raeting. Hem sei: “Olketa copy wea iumi garem hem fulap long olketa mistek, and staka long olketa copy hia olketa raetem plande handred year bihaen olketa firstfala raeting and staka samting hem difren.”

Religion bilong pipol savve mekem olketa kwestinim sapos Bible distaem hem stret. Olsem example, long tingting bilong famili bilong Faizal wea no Christian, Bible hem wanfala holy buk bat hem difren from olketa Holy Raeting long firstaem. Hem sei: “Datwan mekem mi no trustim pipol wea laek storyim Bible long mi. Long tingting bilong mi, Bible bilong olketa hem difren, hem no olsem olketa firstfala Holy Raeting!”

Waswe, hem important for savve sapos Bible hem difren from olketa Holy Raeting long firstaem or nomoa? Tingim olketa kwestin hia: Waswe, iu savve trustim olketa promis long Bible abaotem future sapos iu no sure olketa promis hia stap long olketa firstfala raeting or nomoa? (Rome 15:4) Waswe, bae iu followim olketa Bible principle taem iu disaedem samting saed long waka, famili, or worship sapos Bible distaem hem difren from olketa Holy Raeting long firstaem?

Nomata olketa Holy Raeting wea olketa raetem long firstaem hem no stap distaem, staka oldfala manuscript * hem stap. Why nao olketa oldfala manuscript hia no savve rotten? And nomata pipol trae for changem or distroem olketa, why nao olketa stap kam kasem distaem? Hao nao datwan savve mekem iumi trustim Bible wea iumi garem distaem? Olketa nara article bae ansarem olketa kwestin hia.

^ par. 7 Olketa Bible manuscript hem olketa copy bilong samfala part bilong olketa Holy Raeting wea olketa man copyim long bifor kam.