Skip to content

Skip to table of contents

 KAVA SUBJECT | TAEM SAMWAN IUMI LOVEM HEM DAE

Comfortim Olketa wea Sorre

Comfortim Olketa wea Sorre

Taem wanfala fren barava sorre from samwan hem dae, maet iumi no savve wanem for talem or duim, so iumi no duim eni samting nao. Bat iumi savve duim samfala samting.

Taem iumi go lukim datfala fren and talem sorre long hem, datwan savve comfortim hem. Samfala pipol savve hagem man or holem hand bilong hem for showimaot olketa tingim hem. Sapos hem laek for story, iumi lisin gud long hem. Gud samting for duim hem for helpem datfala famili, olsem for kuki, lukaftarem pikinini bilong olketa, or duim eni nara samting wea olketa needim. Bae olketa tinghae long eni samting wea iumi duim.

Narataem maet iumi savve storyim samfala naes samting abaotem datfala man wea dae, olsem gudfala wei bilong hem or gud samting wea hem duim. Datwan savve mekem fren bilong iumi hapi. Olsem example, Pam, wea hasband bilong hem, Ian, dae sixfala year finis hem sei: “Taem pipol storyim olketa gud samting wea Ian duim, datwan mekem mi hapi.”

Olketa savveman sei taem samwan hem dae  staka pipol savve helpem famili bilong hem, bat bihaen datwan olketa savve busy long olketa samting bilong olketa seleva, and datwan savve mekem hem hard for duim samting moa for helpem datfala famili. So hem gud for markem taem for ringim or visitim fren bilong iumi wea lusim samwan. * Datwan savve givim chance for hem storyim feeling bilong hem.

Tingim example bilong Kaori, wanfala young woman long Japan wea hem sorre tumas from mami bilong hem dae, then bihaen 15 month nomoa, big sista bilong hem dae. Bat gud samting, olketa fren bilong hem sapotim hem. Wanfala fren hia hem Ritsuko wea hem kamap olsem mami bilong hem. Kaori sei: “For tok stret, firstaem mi no laekem datwan. Long tingting bilong mi hard for eniwan bae olsem mami bilong mi. Bat gogo mi kolem hem Mama Ritsuko bikos hem kaen tumas long mi. Evri week mitufala go preach tugeta and go long olketa Christian meeting tugeta. Mitufala savve kap tea tugeta long haos bilong hem, hem savve tekem kam kaikai for mi, and staka taem hem savve raetem leta or card. Mama Ritsuko hem barava encouragem mi.”

Hem 12 year finis bihaen mami bilong Kaori hem dae, and distaem Kaori and hasband bilong hem go stap long nara ples for duim volunteer waka for preach long pipol. Kaori sei: “Mama Ritsuko gohed for tingim mi. Taem mi go bak long hom, mi barava laek for visitim hem.”

Poli wea hem wanfala Jehovah’s Witness from Cyprus, hem tu, kasem sapot from olketa narawan. Sozos, hasband bilong Poli hem kaenfala man, and hem Christian elder wea showimaot gudfala example. Plande taem hem invaetem olketa widow and olketa pikinini wea no garem dadi and mami for olketa kaikai tugeta long haos bilong olketa. (James 1:27) Sorre samting, taem Sozos hem 53 year, hem dae from hem garem brain tumor. Poli sei: “Mi lusim naesfala hasband bilong mi, wea mitufala stap tugeta for 33 year.”

Iumi savve duim olketa difren samting for helpem olketa wea feel sorre

No longtaem bihaen datwan, Poli and son bilong hem Daniel, wea 15 year, go stap long Canada. Long there, tufala joinim wanfala kongregeson bilong Olketa Jehovah’s Witness. Poli sei: “Olketa long datfala kongregeson no savve long evri samting wea kasem mifala. Nomata olsem, olketa kaen long mifala and helpem mifala. Mi tinghae tumas long wanem olketa duim bikos long datfala taem son bilong mi barava missim dadi bilong hem! Olketa elder long kongregeson evritaem story witim Daniel. Taem wanfala elder hia savve go for hapitaem or for plei soccer, hem savve tekem Daniel.” Distaem Poli and Daniel gohed gud long Canada.

Tru nao, iumi savve duim staka difren samting for helpem and comfortim olketa wea feel sorre. And tu, Bible storyim wanfala nambawan hope wea savve comfortim iumi.

^ par. 6 Samfala pipol savve markem long kalenda date wea samwan long famili bilong fren bilong olketa hem dae, mekem olketa savve comfortim datfala fren long datfala date.