Skip to content

Skip to table of contents

 KAVA SUBJECT | TAEM SAMWAN IUMI LOVEM HEM DAE

Hao for Deal Witim Feeling for Sorre

Hao for Deal Witim Feeling for Sorre

Staka pipol savve givim advaes abaotem hao for deal witim feeling for sorre taem samwan iumi lovem hem dae. Bat no evri advaes savve fitim iu. Olsem example, maet samfala pipol sei iu shud no krae or no showimaot iu feel sorre. Olketa narawan sei iu shud showimaot iu feel sorre. Bible hem garem olketa advaes wea barava fitim, and wea olketa savveman distaem olketa agree witim.

Long samfala culture, olketa sei hem fitim nomoa for olketa woman krae, bat no olketa man. Bat waswe, hem rong for iumi krae? Olketa savveman sei nomata iumi man or woman, hem normal nomoa for krae taem samwan wea iumi lovem hem dae. Maet wei for duim olsem savve helpem iumi for deal witim wei for sorre. Bible no sei hem rong for krae. Olsem example, tingim Jesus. Nomata hem garem paoa for mekem olketa wea dae for laef bak, hem krae taem fren bilong hem, Lazarus, hem dae.—John 11:33-35.

Hem normal tu for feel kros taem samwan wea iumi lovem hem dae, especially taem seknomoa datwan hem happen. Staka reason stap why man wea feel sorre maet kros, olsem taem samwan wea iumi respectim hem talem toktok wea no fitim. Olsem example, wanfala man long South Africa wea nem bilong hem Mike sei: “Mi 14 year nomoa taem dadi bilong mi hem dae. Long funeral bilong dadi bilong mi, wanfala bigman bilong Anglican Church hem sei God needim staka gud pipol long heven, dastawe hem tekem olketa wea strong yet. * Datfala toktok mekem mi kros tumas bikos mifala laekem dadi for stap witim mifala. Nomata bihaen 63 year, mi still missim hem.”

Taem samwan wea iumi lovem hem dae, iumi savve blamem iumiseleva tu. Especially taem seknomoa samwan hem dae, maet iumi ting olsem, ‘Sapos mi duim olsem or duim datwan, hard for hem dae.’ Or maet bifor hem dae, iutufala raoa lelebet. Datwan savve mekem iumi for barava blamem iumiseleva.

Sapos iu blamem iuseleva or iu feel kros, hem important for iu storyim datwan long fren bilong iu. Hem bae lisin long iu and hem savve helpem iu for luksavve hem normal nomoa for garem kaen feeling olsem taem iumi sorre. Bible sei: “Gudfala fren hem lovem iu olowe, and hem olsem brata wea iu savve depend long hem long taem bilong trabol.”—Proverbs 17:17.

Jehovah God hem best fren bilong iumi. Taem iumi feel sorre, ‘hem tingim iumi’ and iumi savve talemaot feeling bilong iumi long hem. (1 Peter 5:7) God promis for givim iumi ‘peace bilong hem wea winim nao wanem man savve minim’ for helpem iumi. (Philippi 4:6, 7) And tu, olketa scripture long Bible savve comfortim iumi. Raetem wanfala list bilong olketa scripture wea savve comfortim iu. ( Lukim box.) Maet hem gud for baeheartim samfala scripture hia. Wei for ting raonem olketa scripture hia savve helpem iumi,  especially taem hem no isi for iumi sleep long naet.—Isaiah 57:15.

Jack barava lovem waef bilong hem, bat no longtaem go nomoa waef bilong hem dae long cancer. Jack sei samfala taem hem savve feel lonely tumas. Bat hem sei wei for prea hem helpem hem. Hem sei: “Taem mi prea long Jehovah, mi feel olsem mi no stap seleva. Plande taem mi savve wekap long naet and hem hard for mi sleep bak moa. Bihaen mi readim and ting raonem olketa scripture long Bible and then mi talemaot feeling bilong mi long Jehovah, datwan helpem mi for sleep gud.”

Mami bilong Vanessa hem sik gogo hem dae. Vanessa tu hem sei prea hem helpem hem. Hem sei: “Taem mi barava sorre tumas, mi savve talem nem bilong God nomoa and mi krae. Jehovah lisin long olketa prea bilong mi and hem helpem mi for gohed strong.”

Olketa savveman savve encouragem olketa wea sorre tumas for duim samting for helpem olketa narawan or duim volunteer waka long community. Taem olketa duim olsem, olketa savve hapi and olketa no feel sorre tumas. (Acts 20:35) Plande Christian wea feel sorre bihaen samwan hem dae sei taem olketa helpem olketa narawan, datwan helpem olketa for no sorre tumas.—2 Corinth 1:3, 4.

^ par. 5 Disfala idea hem no kam from Bible bat Bible hem explainim why pipol dae.—Ecclesiastes 9:11; John 8:44; Rome 5:12.