Skip to content

Skip to table of contents

Hu Nao King lo Kingdom blo God?

Hu Nao King lo Kingdom blo God?

God iusim samfala wea raetem Bible for raetem olketa information wea savve helpem iumi, for luksavve hu nao bae King lo Kingdom blo God. Datfala King hia bae

  • God nao chusim hem. “Mi bin putum finis king blong mi . . . mekem mi givim yu olketa narafala kantri, wetem olketa pipol long wol ya fo yu onam.”—Sams 2:6, 8.

  • Kam from laen blo King David. “Wanfala pikinini boe hemi bon kam fo mifala. Lod [Jehovah], yu nao yu givim kam disfala pikinini fo mifala . . . An ples wea hemi rul ovarem, bae hemi garem piis olowe. Ya, bae hemi kamap wanfala king long laen blong King Deved. Paoa blong hem an stretfala wei blong hem fo jajem pipol, bae hemi gohed olowe nao.”—Aesaea 9:6, 7.

  • Born lo Bethlehem. “Vilij ya long Betlehem . . . , bae mi mekem wanfala man long traeb blong yufala, fo rul. . . . Evri pipol long wol bae i luksave dat hemi garem bikfala paoa.”—Maeka 5:2, 4.

  • Olketa man rejectim hem and killim hem dae. “Evriwan i les long hem an tokspoelem hem. . . Yumi lukim hem olsem hemi samting nating nomoa. . . . Olketa kilim hem fo olketa sin blong yumi, an olketa spoelem hem fo olketa nogud wei blong yumi.”—Aesaea 53:3, 5.

  • Laef bak and kamap King. “From iu bae no leavim soul bilong mi long Sheol. Iu bae no letem loyal wan bilong iu go long hol.  . . Hapi hem stap long raet hand bilong iu olowe.”—Psalm 16:10, 11, NW.

Jesus Christ Hem Barava Fit for Rulim Olketa Man

Lo history blo olketa man, Jesus Christ nomoa hem best Ruler wea fit for rulim olketa man. Wanfala angel talem Mary, mami blo Jesus: “God bae mekem hem King olsem dadi bilong hem, David, . . . and Kingdom bilong hem bae no savve finis.”—Luke 1:31-33.

No enitaem Jesus hem rul lo earth. Bat hem bae rul kam from heven lo Kingdom blo God ovarem olketa man. Wanem nao mekem hem best ruler? Tingim wanem Jesus duim taem hem stap lo earth.

  •   Jesus tingim pipol. Jesus helpem olketa man and woman, olketa young wan and olo, nomata wea nao olketa kam from, or olketa rich or poor. (Matthew 9:36; Mark 10:16) Taem wanfala leprosy man askem hem: “Sapos iu willing, iu savve mekem mi gud bak moa,” Jesus barava sorre lo hem and healim hem.—Mark 1:40-42.

  • Jesus teachim iumi hao for mekem God hapi. Hem sei: “Iufala no savve worshipim God and long semtaem busy for kasem staka selen.” Hem sei tu, iumi mas duim lo olketa narawan sem samting wea iumi laekem olketa for duim lo iumi. And tu, hem showim hao God no interest nomoa lo wanem iumi duim, bat hem interest tu lo wanem iumi tingim and feeling blo iumi. So for iumi mekem God hapi, iumi mas kontrolem feeling blo iumi. (Matthew 5:28; 6:24; 7:12) Jesus mekhae lo wei for iumi kasem trufala hapi, iumi mas lanem wanem God laekem and iumi duim datwan.—Luke 11:28.

  • Jesus teachim iumi hao for lovem narawan. Olketa samting wea Jesus talem and duim mekem olketa wea lisin lo hem laek for duim samting. “Pipol wea lisin kam olketa barava sapraes nao long hao hem teach bikos . . . samting wea hem teachim olketa hem kam from God.” (Matthew 7:28, 29) Hem sei: “Lovem olketa enemy bilong iufala.” Hem prea tu for samfala wea join witim olketa wea killim hem dae: “Dadi, forgivim olketa bikos olketa no savve long wanem olketa duim.”—Matthew 5:44; Luke 23:34.

Jesus nao barava fit for rulim full world, from hem kaen, and laek helpem pipol. Bat wanem taem nao hem start for rul?