Skip to content

Skip to table of contents

 CHAPTER 15

Enjoyim Hard Waka Bilong Iu

Enjoyim Hard Waka Bilong Iu

“Evri man shud . . . enjoyim hard waka bilong hem.”—ECCLESIASTES 3:13.

1-3. (a) Wanem nao tingting bilong staka pipol abaotem waka bilong olketa? (b) Bible encouragem iumi for ting hao long waka? (c) Olketa wanem kwestin nao bae iumi ansarem?

STAKA pipol distaem no enjoyim waka wea olketa duim. Olketa mas waka for staka hour nomata olketa no enjoyim, and datwan mekem olketa les for go long waka each day. Wanem nao savve helpem pipol olsem for interest long waka bilong olketa and for enjoyim tu?

2 Bible encouragem man for garem gudfala tingting abaotem wei for waka hard. Hem sei waka and samting wea man kasem from datwan hem wanfala blessing. Solomon sei: “Evri man shud kaikai and drink and enjoyim hard waka bilong hem. Hem nao present wea God givim.” (Ecclesiastes 3:13) Jehovah lovem iumi and hem laekem iumi for kasem gud samting. Hem laekem iumi for hapi long waka bilong iumi and for kasem gud samting from datwan. For gohed kasem gud samting from love bilong God, iumi mas followim tingting bilong hem and olketa Bible principle abaotem waka.—Readim Ecclesiastes 2:24; 5:18.

3 Long disfala chapter, iumi bae ansarem fofala kwestin hia: Hao nao iumi savve enjoyim hard waka wea iumi duim? Wanem kaen waka nao olketa tru Christian mas no duim? Hao nao iumi savve garem balance tingting abaotem waka for selen and abaotem olketa samting iumi duim saed long worship? Wanem waka nao barava important winim eni nara waka? Bat firstaem bae iumi story abaotem  tufala main wakaman long universe, Jehovah God and Jesus Christ.

JEHOVAH AND NAMBAWAN WAKAMAN BILONG HEM

4, 5. Wanem nao Bible talem wea showimaot Jehovah duim gudfala waka?

4 Jehovah nao hem wakem evri samting. Genesis 1:1 sei: “Long firstaem, God wakem skae and earth.” Taem God finis for wakem earth, hem sei waka wea hem duim “barava gud tumas.” (Genesis 1:31) Hem barava hapi and satisfae long evri samting wea hem wakem long earth. Jehovah hem “datfala hapi God,” so masbi wei wea hem busy for duim gudfala waka barava mekem hem hapi.—1 Timothy 1:11.

5 God bilong iumi hem waka hard and hem nating stop for waka. Longfala taem bihaen Jehovah finis for wakem earth and evri samting long earth, Jesus sei: “Dadi bilong mi hem gohed waka kam kasem distaem.” (John 5:17) Wanem waka nao Jehovah gohed for duim? Hem busy for leadim and lukaftarem olketa man long earth. Hem mekem kamap “niufala samting,” wea hem nao olketa anointed Christian wea bae rul witim Jesus long heven. (2 Corinth 5:17) Hem gohed waka for mekem plan bilong hem for olketa man kamap tru. Hem laekem pipol wea lovem hem for laef olowe long niu world. (Rome 6:23) Masbi Jehovah hapi tumas long waka wea hem duim bikos staka million pipol acceptim message abaotem Kingdom. Hem leadim olketa kam long hem and olketa changem laef bilong olketa mekem olketa gohed kasem gud samting from love bilong hem.—John 6:44.

6, 7. Wanem nao showimaot Jesus hem man for waka hard?

6 Jesus hem man for waka hard tu. Bifor hem kam long earth, hem “nambawan wakaman” bilong God wea God iusim for wakem evri samting “long heven and long earth.” (Proverbs 8:22-31; Colossae 1:15-17) Taem Jesus kam long earth hem gohed for waka hard. Taem hem young yet, hem  lane hao for buildim samting and pipol kolem hem “datfala carpenter.” * (Mark 6:3) For duim datkaen waka man mas barava waka hard and savve long olketa difren kaen teknik for wakem samting, bikos long datfala taem no eni company stap for katem timba, no eni stoa for salem olketa samting for build, and olketa no garem eni electrical tul tu. Tingim, masbi Jesus seleva go for tekem timba, maet hem katem samfala tree and tekem kam long ples wea hem waka. Masbi hem katem olketa rafta for ruf, wakem door, and wakem olketa samting for insaed long haos tu olsem chair and tebol. Luk olsem Jesus hapi and satisfae from hard waka wea hem duim long gudfala wei.

7 Jesus showimaot nambawan example for waka hard long ministry. Hem busy for duim datfala barava important waka for thri and haf year. Hem wekap early long morning and hem preach go kasem naet bikos hem laek for preach long staka pipol. (Luke 21:37, 38; John 3:2) Hem go long “evri taon and vilij for preachim gud nius abaotem Kingdom bilong God.” (Luke 8:1) Jesus baeleg for staka handred kilometer followim road wea dust for preachim gud nius long pipol.

8, 9. Long wanem wei nao Jesus enjoyim hard waka bilong hem?

8 Waswe, Jesus enjoyim hard waka wea hem duim long ministry? Barava nao! Hem plantim staka seed bilong truth abaotem Kingdom wea mekem olketa planteison redi for harvestim. For duim waka bilong God barava strongim Jesus, dastawe samfala taem hem no kaikai bikos hem laek finisim datfala waka. (John 4:31-38) Bihaen Jesus finisim ministry bilong hem, hem mas hapi tumas taem hem sei long Dadi bilong hem: “Olketa samting wea mi duim long earth hem mekhae long iu and mi finisim nao waka wea iu markem mi for duim.”—John 17:4.

 9 Tru tumas, Jehovah and Jesus nao tufala main wan wea enjoyim hard waka bilong tufala. From iumi lovem Jehovah iumi laek “followim wei bilong hem.” (Ephesus 5:1) From iumi lovem Jesus iumi laek for ‘barava followim gud example bilong hem.’ (1 Peter 2:21) So bae iumi storyim hao iumi tu savve enjoyim hard waka bilong iumi.

HAO FOR ENJOYIM HARD WAKA BILONG IUMI

Followim olketa Bible principle mekem iu enjoyim hard waka bilong iu

10, 11. Wanem nao savve helpem iumi tingim gud saed bilong waka?

10 Olketa tru Christian savve waka for selen. Iumi laek for hapi and satisfae long waka wea iumi duim, bat datwan savve hard tumas sapos iumi duim waka wea iumi no laekem. Sapos olsem, hao nao iumi savve enjoyim waka bilong iumi?

11 Tingim gud saed. Maet iumi no savve changem waka wea iumi duim, bat iumi savve changem tingting bilong iumi abaotem datwan. Wei for ting raonem samting wea God talem savve helpem iumi for tingim gud saed bilong waka. Tingim example. Sapos iu hed long famili, waka wea iu duim helpem iu for provaedem need bilong famili, nomata maet iu no enjoyim datfala waka. God no ting smol long wei for lukaftarem famili olsem. Bible sei eniwan wea no provaedem wanem famili needim “hem worse winim man wea no biliv.” (1 Timothy 5:8) So for luksavve waka bilong iu helpem iu for duim datfala responsibility savve helpem iu for hapi and satisfae, nomata maet olketa nara wakaman no hapi and satisfae olsem.

12. Wanem gud samting nao iumi savve kasem taem iumi waka hard and honest?

12 Waka hard and honest. Sapos iumi waka hard and lane for duim gud waka bilong iumi, iumi savve kasem olketa blessing. Boss savve tinghae tumas long wakaman wea waka hard and wea duim gud waka bilong hem. (Proverbs 12:24; 22:29) Iumi olketa tru Christian mas honest tu long waka bilong iumi. Iumi mas no stealim samting bilong boss, wea insaed diswan hem selen and samting wea  company ownim. Iumi mas no stealim taem long wei for weistim taem and no busy for waka. (Ephesus 4:28) Iumi lanem long Chapter 14, man wea honest savve kasem gud samting. Boss savve trustim wakaman wea honest. Nomata boss luksavve long hard waka bilong iumi or nomoa, iumi savve hapi bikos iumi “garem gudfala konsens” and iumi savve God wea iumi lovem hem hapi long iumi.—Hebrew 13:18; Colossae 3:22-24.

13. Wanem gud samting nao savve kamaot from iumi showimaot gudfala wei long waka ples?

13 Luksavve wanem iumi duim savve mekhae long God.  Sapos iumi evritaem showimaot Christian wei long ples wea iumi waka, olketa narawan bae luksavve long datwan. Wanem nao bae kamaot from datwan? Iumi savve “mekem pipol barava tinghae long teaching bilong God wea sevem iumi.” (Titus 2:9, 10) Tru tumas, gudfala wei bilong iumi savve mekem pipol luksavve wei for worshipim Jehovah hem naes tumas. Tingim hao iu bae hapi tumas sapos man hem start for interest long truth bikos iu showimaot gudfala wei long ples wea iu waka! Bat main samting, tingim hao gudfala wei bilong iu bae mekhae long Jehovah and mekem hem hapi.—Readim Proverbs 27:11; 1 Peter 2:12.

IUSIM GUDFALA TINGTING FOR CHUSIM WAKA

14-16. Taem iu disaed for duim eni waka, wanem tufala important kwestin nao iu mas tingim?

14 Bible no barava talem wanem kaen waka for selen nao Christian savve duim or no duim. Datwan no minim iumi savve duim enikaen waka nomoa. Bible savve helpem iumi for chusim gudfala waka wea God hapi long hem and stap klia long waka wea bae mekem hem no hapi. (Proverbs 2:6) Taem iumi mas disaedem datwan, hem gud for tingim tufala important kwestin.

15 Waswe, waka hia bae mekem mi duim samting wea againstim Bible? Bible barava againstim wei for steal, laea, and for wakem olketa idol. (Exodus 20:4; Acts 15:29; Ephesus 4:28; Revelation 21:8) Bae iumi nating duim eni waka wea savve mekem iumi duim kaen samting olsem. From iumi lovem Jehovah, iumi bae no acceptim eni waka wea savve mekem iumi duim samting wea againstim olketa law bilong God.—Readim 1 John 5:3.

16 Sapos mi duim disfala waka, waswe, datwan bae mekem mi for duim rong samting or bae encouragem narawan for duim rong samting? Tingim example. For waka olsem secretary hem no rong. Bat waswe sapos tobacco company askem wanfala Christian for waka olsem secretary? Hem tru, hem  bae no wakem eni stik tobacco. Bat waka wea hem duim bae sapotim company wea wakem tobacco for pipol savve smokem, wea hem nao samting wea againstim Bible. (2 Corinth 7:1) From iumi lovem Jehovah, iumi no laek duim eni waka wea join witim samting wea Bible againstim.

17. (a) Wanem nao iumi mas tingim taem iumi mekem disison abaotem waka? (Lukim box wea garem title “ Waswe, Mi Shud Acceptim Disfala Waka?”) (b) Hao nao konsens savve helpem iumi for mekem disison wea God hapi long hem?

17 Iumi savve kasem ansa long staka kwestin abaotem waka  taem iumi ting raonem gud tufala kwestin wea iumi storyim finis long paragraf 15 and 16. Bat hem gud for tingim tu samfala nara samting taem iumi mekem disison abaotem waka. * Iumi mas no tingse wakaman wea faithful and wise mas givim olketa rul abaotem evri samting wea iumi mas disaedem saed long waka. Iumiseleva nao mas iusim gudfala tingting long olketa disison olsem. Iumi lanem long Chapter 2, konsens bilong iumi savve helpem iumi sapos iumi evritaem studyim Bible and ting raonem hao for followim wanem iumi lanem. Sapos iumi ‘iusim evritaem tingting bilong iumi for luksavve long wanem hem stret and no stret,’ konsens bae helpem iumi for mekem disison wea God hapi long hem and for gohed kasem gud samting from love bilong God.—Hebrew 5:14.

 GOHED GAREM BALANCE TINGTING ABAOTEM WAKA

18. Why nao hem no isi for evritaem mekem disison wea Jehovah hapi long hem?

18 Long “olketa last day” wea “evri samting hem hard tumas,” hem no isi for evritaem mekem disison wea Jehovah hapi long hem. (2 Timothy 3:1) Samfala taem hem no isi for faendem waka and for keepim datfala waka. Iumi olketa tru Christian luksavve hem important for waka hard for provaedem wanem famili needim. Bat sapos iumi no keakea, hevi wea iumi kasem long waka ples and wei wea pipol long world tinghae long olketa material samting savve spoelem iumi and stopem iumi for no duim samting wea iumi mas duim saed long worship. (1 Timothy 6:9, 10) Bae iumi storyim hao iumi savve garem balance tingting mekem iumi gohed luksavve long “olketa samting wea barava important.”—Philippi 1:10.

19. (a) Why nao iumi fit for barava trustim Jehovah? (b) Hao nao datwan savve helpem iumi?

19 Barava trustim Jehovah. (Readim Proverbs 3:5, 6.) Hem fitim for iumi trustim Jehovah! Iumi savve hem tingim iumi. (1 Peter 5:7) Hem savve gud long wanem iumi needim winim iumi, and hem evritaem provaedem datwan. (Psalm 37:25) Dastawe hem gud for followim toktok long Bible wea sei: “Iufala mas no laekem tumas selen, bat iufala mas hapi nomoa long samting wea iufala garem, bikos God hem sei: ‘Bae mi nating lusim iu.’” (Hebrew 13:5) Staka wea duim full-taem service savve talem hao God evritaem provaedem wanem iumi needim. Sapos iumi barava trustim hao Jehovah bae lukaftarem iumi, iumi bae no wari krangge abaotem hao iumi savve provaedem need bilong famili. (Matthew 6:25-32) Iumi bae no letem tu waka for selen stopem iumi for no duim spiritual samting wea iumi shud duim, olsem for preachim gud nius and go long olketa meeting.—Matthew 24:14; Hebrew 10:24, 25.

20. Wanem nao hem minim for lukluk long wanfala samting nomoa, and hao nao iu savve gohed duim datwan?

 20 Lukluk long wanfala samting nomoa. (Readim Matthew 6:22, 23.) For lukluk long wanfala samting nomoa hem minim for iumi garem living wea no busy tumas long staka difren samting. Christian wea lukluk long wanfala samting nomoa hem tingting strong for duim datwan, wea hem nao  for duim wanem God laekem. Sapos iumi tingting strong for duim wanem God laekem, bae iumi no laek tumas for aftarem waka wea garem big pei or for garem rich living. Iumi bae no followim tu wei bilong staka pipol distaem for laekem tumas evri niu material samting wea olketa man wea mekem advertisement laekem iumi for tingse iumi needim for iumi savve hapi. Hao nao iumi savve gohed for lukluk long wanfala samting nomoa? No kaonem selen for peim samting wea iu no needim. No ova tumas for garem staka material samting wea bae tekem staka taem bilong iu for iusim and lukaftarem gud. Followim kaonsel long Bible for satisfae nomoa for “garem kaikai, kaleko, and ples for stap.” (1 Timothy 6:8) Traem best bilong iu for garem simpol laef.

21. (a) Why nao iumi mas luksavve long olketa samting wea barava important? (b) Wanem nao shud first samting long laef bilong iumi?

21 Mekem olketa spiritual samting hem main samting for iu duim firstaem. From iumi no garem staka taem, iumi mas disaedem wanem nao hem important for duim. Sapos iumi no duim olsem, maet iumi ova tumas for duim olketa samting wea no important tumas and no garem taem nao for duim olketa important samting. Wanem nao shud first samting long laef bilong iumi? Staka pipol long world tingse hem barava important for kasem bigfala education mekem olketa savve garem waka wea tekem big pei. Bat Jesus talem olketa disaepol ‘Kingdom mas evritaem first samting long laef’ bilong olketa. (Matthew 6:33) Tru tumas, Kingdom bilong God hem first samting long laef bilong iumi olketa tru Christian. Olketa samting iumi chusim and olketa goal bilong iumi, shud showimaot samting wea important long iumi nao hem no olketa material samting and wei for aftarem selen, bat hem wanem God laekem and for duim waka wea join witim Kingdom.

 WAKA HARD LONG MINISTRY

Taem preaching waka hem first samting long laef bilong iumi, datwan showimaot iumi lovem Jehovah

22, 23. (a) Wanem nao main waka bilong olketa tru Christian, and hao nao iumi showimaot datfala waka hem important long iumi? (Lukim box wea garem title “ Disison Bilong Mi Mekem Mi Hapi And Satisfae”.) (b) Wanem nao iuseleva disaedem abaotem waka for selen?

22 From iumi savve end hem klosap tumas, iumi tingting strong for duim main waka bilong olketa tru Christian for preach and teachim pipol for kamap disaepol. (Matthew 24:14; 28:19, 20) Iumi laek followim example bilong Jesus for barava busy long waka for sevem laef bilong pipol. Wanem nao iumi savve duim for showimaot datfala waka hem important long iumi? Staka wea worshipim God olketa pablisa long kongregeson wea duim preaching waka witim full heart bilong olketa. Samfala changem samfala samting long laef bilong olketa mekem olketa savve pioneer or duim missionary waka. From staka dadi and mami luksavve hem important for markem olketa spiritual goal, olketa encouragem pikinini for duim full-taem service. Waswe, olketa wea strong for preach abaotem Kingdom enjoyim hard waka bilong olketa? Barava nao! Taem iumi duim best bilong iumi for worshipim Jehovah, bae iumi hapi, satisfae, and kasem staka blessing.—Readim Proverbs 10:22.

23 Plande long iumi mas waka staka hour for provaedem wanem famili needim. Jehovah laekem iumi for enjoyim hard waka bilong iumi. Iumi savve hapi long waka wea iumi duim sapos iumi garem sem tingting abaotem waka olsem Jehovah and followim olketa Bible principle. Bat iumi mas no letem waka for selen mekem iumi for no duim barava important waka for preachim gud nius abaotem Kingdom bilong God. Sapos datfala waka hem first samting long laef bilong iumi, iumi showimaot iumi lovem Jehovah and from datwan iumi savve gohed kasem gud samting from love bilong hem.

^ par. 6 Greek word for “carpenter” hem minim “man wea wakem eni samting from timba, no just wakem haos nomoa.”

^ par. 17 For moa information abaotem samting wea iumi mas tingim saed long waka, lukim Wastaoa, April 15, 1999, page 28-30, and The Watchtower, July 15, 1982, page 26.