Skip to content

Skip to table of contents

 CHAPTER 16

Wanem Nao Barava Important?

Wanem Nao Barava Important?

Wanem problem nao disfala man garem?

WANDAY wanfala man go lukim Jesus. Hem savve Jesus hem barava wise, so hem sei long hem: ‘Teacher, talem brata bilong mi for givim mi samfala samting wea hem garem.’ Datfala man ting hem shud garem samfala samting bilong brata bilong hem.

Sapos iu nao Jesus, wanem nao bae iu talem?— Jesus luksavve datfala man garem wanfala problem. Bat datfala problem hem no bikos hem needim samting brata bilong hem garem. Problem bilong datfala man nao hem no savve wanem nao barava important long laef.

Iumi ting raonem diswan lelebet. Wanem nao shud barava important long iumi? Waswe, hem for garem olketa naes toy, olketa niu kaleko, or olketa samting olsem?— Nomoa, wanfala samting stap wea moa important winim olketa samting hia. And diswan nao leson Jesus laek teachim. So hem talem story abaotem wanfala man wea forgetim God. Waswe, iu laek herem?—

Disfala man barava rich. Hem garem land and olketa haos for keepim kaikai. Olketa samting wea hem plantim barava grow gud. Hem no garem eni spes moa insaed olketa haos for keepim evri samting wea hem harvestim. So, wanem nao bae hem duim? Hem sei long hemseleva: ‘Mi bae aotem olketa haos hia for keepim kaikai and buildim olketa haos wea moa big.  Then mi bae keepim evri samting mi harvestim and evri gud samting bilong mi insaed olketa niu haos hia.’

Datfala rich man tingse diswan hem wise samting for duim. Hem tingse hem barava wise for keepim staka samting. Hem sei long hemseleva: ‘Mi keepim staka gud samting. Hem inaf for need bilong mi for staka year. So distaem mi savve relax. Mi bae kaikai, drink, and enjoyim miseleva.’ Bat wanfala samting hem rong abaotem tingting bilong disfala rich man. Waswe, iu savve wanem nao datwan?— Hem tingim hemseleva nomoa and samting wea bae mekem hem hapi. Hem forgetim God.

Wanem nao disfala rich man tingting abaotem?

So God story long datfala rich man. Hem sei: ‘Iu krangge man. Iu bae dae tunaet. So hu nao bae tekem olketa samting wea iu hipimap?’ Waswe, datfala rich man savve iusim olketa samting hia bihaen hem dae?— Nomoa, nara man nao bae tekem. Jesus hem sei: “Bae hem semsem tu witim man wea hipimap olketa rich samting for hemseleva bat hem no rich saed long God.”—Luke 12:13-21.

 Waswe, iu laek for kamap olsem datfala rich man?— Main samting long laef bilong hem nao for kasem olketa material samting. Datwan hem wanfala mistek. Hem evritaem laek kasem moa samting. Bat hem no “rich saed long God.”

Plande pipol olsem datfala rich man. Olketa evritaem laekem moa samting. Bat diswan savve mekem olketa big problem kamap. Olsem example, waswe, iu garem olketa toy?— Wanem nao samfala toy wea iu garem?— Waswe sapos wanfala fren bilong iu garem wanfala ball or dole or nara toy wea iu no garem? Waswe, hem stret for trae mekem dadi and mami for baem wanfala for iu?—

Maet samfala taem wanfala toy barava important. Bat bihaen lelebet taem, wanem nao happen long datfala toy?— Hem old. Maet hem brek, and then iu no laekem moa. Iu garem samting wea moa spesol winim olketa toy. Waswe, iu savve wanem nao datwan?—

Wanem nao iu garem wea hem moa spesol winim olketa toy?

Hem laef bilong iu. Laef bilong iu barava important bikos sapos iu no laef iu no savve duim eni samting. Bat laef bilong iu depend long wei for duim samting wea mekem God hapi, iaman?— So iumi no laek for olsem datfala krangge rich man wea forgetim God.

 Hem no olketa pikinini nomoa wea maet duim olketa krangge samting olsem datfala rich man. Staka bigman duim tu. Samfala evritaem laek garem moa samting winim wanem olketa garem. Maet olketa garem kaikai wea fitim datfala day, kaleko for werem, and ples for stap. Bat olketa laekem moa samting. Olketa laekem staka kaleko. And olketa laekem olketa big haos. Man needim selen for baem olketa samting hia. So olketa waka hard for kasem staka selen. And taem olketa kasem staka moa selen, olketa laek garem staka moa samting.

Samfala bigman busy tumas for kasem selen gogo olketa no garem taem for stap witim famili. And olketa no garem taem for God. Waswe, selen bilong olketa savve keepim olketa laef?— Nomoa nao. Waswe, olketa savve iusim selen bihaen olketa dae?— Nomoa tu. Diswan hem bikos pipol wea dae no savve duim eni samting moa.—Ecclesiastes 9:5, 10.

Waswe, diswan minim hem rong for garem selen?— Nomoa. Iumi savve baem kaikai and kaleko witim selen. Bible sei hem savve protectim man. (Ecclesiastes 7:12) Bat sapos iumi lovem selen, bae iumi kasem olketa bigfala problem. Iumi bae olsem datfala krangge rich man wea hipimap olketa richfala samting for hemseleva and hem no rich saed long God.

Wanem nao hem minim for rich saed long God?— Hem minim for putim God firstaem long laef bilong iumi. Samfala pipol sei olketa bilivim God. Long tingting bilong olketa, datwan nomoa olketa need for duim. Bat waswe, olketa barava rich saed long God?— Nomoa, olketa olsem datfala rich man wea forgetim God.

Jesus no enitaem forgetim Dadi bilong hem wea stap long heven. Hem no trae for kasem staka selen. And hem no garem staka material samting. Jesus savve wanem nao barava important long laef. Waswe, iu savve wanem nao datwan?— Hem for rich saed long God.

Wanem nao disfala pikinini duim wea barava important?

Hao nao iu ting iumi savve rich saed long God?— Iumi savve rich saed long God taem iumi duim samting wea mekem hem hapi. Jesus hem sei:  “Evritaem mi duim olketa samting wea mekem hem hapi.” (John 8:29) God hem hapi taem iumi duim olketa samting wea hem laekem iumi for duim. So, olketa wanem samting nao iu savve duim for mekem God hapi?— Ia, iu savve readim Bible, go long olketa Christian meeting, prea long God, and helpem nara pipol lane abaotem hem. Olketa samting hia nao olketa barava important samting long laef.

From Jesus hem rich saed long God, Jehovah lukaftarem hem. Reward wea hem givim long Jesus hem laef olowe. Sapos iumi olsem Jesus, Jehovah bae lovem and lukaftarem iumi tu. So iumi laek for olsem Jesus and no olsem datfala rich man wea forgetim God.

Long hia nao samfala Bible scripture wea showim hao for garem stretfala tingting abaotem olketa material samting: Proverbs 23:4; 28:20; 1 Timothy 6:6-10; and Hebrews 13:5.