Skip to content

Skip to table of contents

 CHAPTER 4

God Garem Nem

God Garem Nem

TAEM iu meetim samwan, hem normal for iu laek savve long nem bilong hem. Iumi evriwan garem nem. God givim nem long first man wea stap long earth. Hem nemem hem Adam. Nem bilong waef bilong Adam hem Eve.

Bat, hem no pipol nomoa wea garem nem. Tingim olketa nara samting wea garem nem tu. Olketa dog and bird tu garem nem. So hem barava important for garem nem.

Luk go ap long barava staka star long naet. Waswe, iu ting olketa garem nem?— Ia, God givim nem for evri star long skae. Bible talem iumi: “Hem kaontem namba bilong olketa star; hem kolem evriwan long nem bilong olketa.”—Psalm 147:4.

Waswe, iu savve evri star garem nem?

Hu nao iu ting hem barava important man winim eni nara man long full universe?— Ia, hem God. Waswe, iu ting hem garem nem?— Jesus sei God garem nem. Long prea bilong Jesus for God hem sei: ‘Mi talem nem bilong iu long olketa follower bilong mi.’ (John 17:26) Waswe, iu savve long nem bilong God?— God seleva talem iumi nem bilong hem. Hem sei: “Mi nao Jehovah. Hem nao nem bilong mi.” So nem bilong God hem JEHOVAH.—Isaiah 42:8.

Hao nao iu feel taem nara pipol rememberim nem bilong iu?— Iu hapi, iaman?— Jehovah laekem pipol for savve long nem bilong hem tu. So iumi shud iusim nem Jehovah taem iumi story abaotem God. Datfala Nambawan Teacher iusim nem bilong God, Jehovah, taem hem story long pipol. Wantaem Jesus sei: “Iu mas lovem God bilong iu, Jehovah, witim full heart bilong iu.”—Mark 12:30.

 Jesus savve “Jehovah” hem wanfala barava important nem. So hem teachim olketa follower for iusim nem bilong God. Hem teachim olketa tu for story abaotem nem bilong God long prea bilong olketa. Jesus savve God laekem evri pipol for savve long nem bilong Hem, Jehovah.

Longfala taem bifor, God showim long Moses, wanfala Israelite, wei wea nem bilong hem important. Olketa Israelite stap long ples olketa kolem Egypt. Olketa kolem pipol long datfala ples olketa Egyptian. Olketa mekem olketa Israelite kamap olketa slave bilong olketa and olketa raf and no kaen long olketa. Taem Moses hem big, hem trae for helpem wanfala man long olketa pipol bilong hem. Diswan mekem Pharaoh, king bilong Egypt for kros. Hem laek killim dae Moses! So Moses ranawe from Egypt.

Moses go long nara ples. Datfala ples hem Midian. Long there Moses marit and garem famili. Hem waka tu olsem  wanfala shepherd. Wanday, taem Moses busy for lukaftarem olketa sheep klosap long wanfala maunten, hem lukim wanfala samting wea mekem hem sapraes. Wanfala smol tree hem bone, bat tree hia stap gud nomoa! Moses go klosap for lukluk gud.

Waswe, iu savve wanem nao happen?— Moses herem wanfala voice tok kam from midol bilong datfala smol tree wea bone. Datfala voice singaot, “Moses! Moses!” Hu nao toktok?— God nao toktok! God garem staka waka for Moses duim. God sei: ‘Kam and mi bae sendem iu go long Pharaoh, datfala king bilong Egypt, and iu bae tekem pipol bilong mi, olketa Israelite, go aot from Egypt.’ God promis for helpem Moses duim diswan.

Wanem important samting nao Moses lanem long smol tree wea bone?

Bat Moses sei long God: ‘Waswe sapos taem mi go long olketa Israelite and sei God nao sendem mi, olketa askem mi, “Hu nao nem bilong hem?” Wanem nao bae mi talem?’ God talem Moses for sei long olketa Israelite: ‘Jehovah nao sendem mi kam long iu and hem sei long mi, Jehovah nao nem bilong hem for olowe.’ (Exodus 3:1-15) Diswan showimaot hao God bae keepim nem Jehovah.  Hem bae no changem. God laekem pipol for savve long nem bilong hem, Jehovah, for olowe.

Wanem nao God duim long Red Sea mekem pipol savve long nem bilong hem?

Taem Moses go bak long Egypt, olketa Egyptian tingse Jehovah hem wanfala god bilong olketa Israelite wea no important tumas. Olketa no ting hem God bilong full earth. So Jehovah talem king bilong Egypt: ‘Mi bae mekem pipol long full earth savve long nem bilong mi.’ (Exodus 9:16) Tru nao, Jehovah mekem pipol savve long nem bilong hem. Waswe, iu savve hao nao hem duim datwan?—

Hem mekem Moses leadim olketa Israelite go aot from Egypt. Taem olketa kasem Red Sea, Jehovah mekem wanfala stret road wea drae midol long datfala sea. Olketa Israelite march sef thru long diswan. Bat bihaen Pharaoh and evri army bilong hem go followim olketa Israelite, wata wea hipap long tufala saed foldaon antap olketa, and evriwan dae.

Kwiktaem nomoa pipol evriwea long earth herem samting wea Jehovah duim long Red Sea. Hao nao iumi savve pipol herem?— Bihaen samting olsem 40 year, olketa Israelite kasem Canaan, wea hem ples wea Jehovah promis for givim olketa. Long there young woman Rahab talem tufala  Israelite man: “Mifala herem hao Jehovah mekem wata bilong Red Sea drae front long iufala taem iufala kamaot from Egypt.”—Joshua 2:10.

Distaem staka pipol olsem olketa Egyptian. Olketa no biliv Jehovah hem God bilong full earth. So Jehovah laekem pipol bilong hem for talem nara pipol abaotem hem. Diswan nao wanem Jesus duim. Gogo for end long laef bilong hem long earth, hem talem Jehovah long prea: “Mi talem nem bilong iu long olketa.”—John 17:26.

Jesus mekem pipol savve long nem bilong God. Waswe, iu savve showim nem bilong God insaed long Bible?

 Waswe, iu laek for olsem Jesus? Sapos olsem, talem nara pipol hao nem bilong God hem Jehovah. Maet iu faendem hao staka pipol no savve long datwan. So maet iu savve showim olketa datfala scripture long Bible long Psalm 83:18. Iumi go tekem Bible distaem and faendem datfala scripture tugeta. Hem sei: “Mekem pipol savve hao iu, wea nem bilong iu Jehovah, iu nomoa Most Hae ovarem full earth.”

Wanem nao iumi lanem taem iumi readim diswan?— Ia, iumi lanem hao datfala nem Jehovah hem barava important winim eni narafala nem. Hem nem bilong Olmaeti God, Dadi bilong Jesus and Man wea wakem evri samting. And remember, Jesus sei iumi shud lovem Jehovah God witim full heart. Waswe, iu lovem Jehovah?—

Hao nao iumi savve showimaot iumi lovem Jehovah?— Wanfala wei hem for savve long hem olsem wanfala Fren. Narafala wei hem for talem nem bilong hem long nara pipol. Iumi savve showim olketa stret from Bible hao nem bilong hem Jehovah. Iumi savve story tu abaotem olketa nambawan samting Jehovah wakem and olketa gudfala samting wea hem duim. Diswan mekem Jehovah barava hapi bikos hem laekem pipol for savve long hem. Iumi savve share for duim datwan, iaman?—

No evriwan bae laek lisin taem iumi story abaotem Jehovah. Staka pipol no laek lisin tu taem Jesus, datfala Nambawan Teacher story abaotem Hem. Bat diswan no mekem Jesus stop for story abaotem Jehovah.

So iumi laek for olsem Jesus. Gohed for story abaotem Jehovah. Sapos iumi story abaotem Jehovah God, hem bae hapi long iumi bikos iumi showimaot love for nem bilong hem.

Distaem readim tugeta samfala scripture from Bible wea showim why nem bilong God hem important: Isaiah 12:4, 5; Matthew 6:9; John 17:6; and Romans 10:13.