Skip to content

Skip to table of contents

 CHAPTER 77

Jesus Givim Kaonsel Abaotem Riches

Jesus Givim Kaonsel Abaotem Riches

LUKE 12:1-34

  • TOKPIKSA ABAOTEM RICH MAN

  • JESUS STORY ABAOTEM OLKETA BIRD AND FLAOA

  • “SMOL SEKSON BILONG OLKETA SHEEPSHEEP” BAE RUL INSAED KINGDOM

Taem Jesus kaikai long haos bilong datfala Pharisee, plande thousand pipol hipap aotsaed and weitim hem. Sem samting hem happen long Galilee bifor. (Mark 1:33; 2:2; 3:9) Distaem long Judea, staka pipol laek for lukim hem and herem wanem hem talem, no olsem olketa Pharisee wea hem kaikai witim olketa.

First samting wea Jesus talem hem for olketa disaepol bilong hem. Hem sei: “Iufala keakea long yeast bilong olketa Pharisee, wea hem nao wei bilong olketa for laea tumas.” Jesus warnim olketa disaepol finis abaotem olketa Pharisee, bat samting wea hem lukim taem hem go kaikai witim olketa showimaot disfala warning hem barava important. (Luke 12:1; Mark 8:15) Nomata olketa Pharisee trae for haedem nogud wei bilong olketa long wei for act holy, Jesus laekem pipol for savve olketa laea nomoa. Hem sei: “Evri samting wea haed bae showaot klia, and evriwan bae savve long samting wea man haedem.”—Luke 12:2.

Maet staka pipol wea hipap long there olketa bilong Judea so olketa no stap long Galilee taem Jesus teach long there. So hem talem moa olketa main point wea hem storyim bifor. Hem sei long evriwan wea hipap: “No fraetem olketa wea savve killim iufala dae, bat wea bihaen datwan, olketa no savve duim eni samting moa long iufala.” (Luke 12:4) Hem strongim moa long olketa disaepol olketa mas trustim God for lukaftarem olketa. Olketa mas no fraet for talem long narawan olketa nao disaepol bilong Son bilong God and mas luksavve God savve helpem olketa.—Matthew 10:19, 20, 26-33; 12:31, 32.

Then wanfala man storyim samting wea hem laekem. Hem sei: “Teacher, dadi bilong mi hem dae finis so iu talem brata bilong mi for sharem olketa samting wea dadi leavim for mitufala.” (Luke 12:13) Law bilong God sei firstborn son nao bae kasem tufala haf long olketa samting bilong dadi bilong hem. (Deuteronomy 21:17) Bat luk olsem disfala man laek for kasem staka samting winim datwan. Jesus no laek join insaed raoa bilong olketa, so hem sei: “Man, mi no garem paoa for disaedem kaen samting olsem for iutufala!”—Luke 12:14.

Then Jesus talem disfala kaonsel long evriwan wea hipap: “Iufala mas lukaot and keakea nogud iufala greedy. Diswan hem bikos nomata man garem staka samting, evri samting hia no mekem hem laef.” (Luke 12:15) Nomata sapos man garem staka riches, gogo bae hem dae and lusim evri samting hia. Jesus storyim wanfala tokpiksa wea strongim datfala point, and wea showimaot tu why hem important for garem gud nem witim God.

Hem sei: “Planteison bilong wanfala rich man hem garem staka kaikai. So man hia hem tingting olsem, ‘Mi no garem nao eni ples moa for keepim kaikai hia, so wanem nao bae mi duim?’ Hem sei, ‘Mi savve wanem bae mi duim: Bae mi aotem olketa haos bilong mi for keepim kaikai insaed and wakem olketa big wan. Then bae mi tekem evri kaikai witim evri nara samting bilong mi and putim insaed olketa haos hia.’ Then hem sei moa: ‘Mi hipimap plande samting wea fitim staka year. So bae mi rest, kaikai, drink, and hapi nomoa.’ Bat God sei long hem, ‘Iu man wea iu nating garem gudfala tingting. Tunaet bae iu dae and hu nao bae tekem evri samting wea iu hipimap?’ Bae hem olsem tu for eniwan wea hipimap olketa riches for hemseleva, bat hem nating tingim God.”—Luke 12:16-21.

Sapos olketa disaepol and nara pipol wea lisin long Jesus aftarem or hipimap riches, datwan savve olsem wanfala trap. Or maet samting wea olketa busy long hem savve stopem olketa for no worshipim Jehovah. So Jesus talem moa datfala  encouragement wea hem storyim long maunten samting olsem wan and haf year bifor.

Hem sei: “No gohed for wari abaotem wanem iufala bae kaikaim and drinkim or wanem iufala bae werem. . . . Tingim olketa bird. Olketa no plantim seed then harvestim samting olketa plantim. Olketa no keepim kaikai long eni foodsafe tu. Nomata olsem, God hem feedim olketa. Bat iufala important winim olketa bird! . . . Lukluk gud long hao olketa flaoa long bush grow. Olketa no waka hard, and olketa no sewim kaleko tu. Iu savve, nomata olketa barava naesfala kaleko bilong Solomon bat no luk naes olsem olketa flaoa hia. . . . So no gohed for wari tumas abaotem samting wea iufala bae kaikaim and drinkim. . . . Dadi bilong iufala long heven savve iufala needim olketa samting hia. . . . Gohed for faithful long Kingdom bilong God, and bae hem givim iufala olketa samting hia wea iufala needim.”—Luke 12:22-31; Matthew 6:25-33.

Hu nao olketa hia wea bae gohed faithful long Kingdom bilong God? Jesus sei olketa nao “smol sekson bilong olketa sheepsheep,” wea minim hem smol namba bilong olketa man long earth wea faithful long God. Bihaen, God bae showimaot full namba bilong olketa hem 144,000. Wanem nao bae olketa kasem? Jesus sei: “Dadi bilong iufala hem hapi for givim Kingdom long iufala.” Olketa bae rul witim Christ long heven. Olketa no ting for hipimap olketa riches long earth wea man savve stealim, bat olketa interest nomoa long olketa riches long heven “wea no savve finis.”—Luke 12:32-34.