Skip to content

Skip to table of contents

 CHAPTER 37

Jesus Mekem Wanfala Boy Laef Bak

Jesus Mekem Wanfala Boy Laef Bak

LUKE 7:11-17

  • WANFALA BOY LONG NAIN LAEF BAK

No longtaem bihaen Jesus healim wakaman bilong bigman bilong army, hem lusim Capernaum. Hem go long Nain, wea hem winim 32 kilometer southwest from Capernaum. Olketa disaepol and staka pipol go witim hem tu. Taem olketa klosap kasem Nain, maet hem gogo for evening nao. Olketa meetim staka pipol wea karem kam body bilong wanfala young man for go berem hem.

Mami bilong datfala young man hem wanfala widow woman. Taem hasband bilong hem dae, hem no stap seleva bikos son bilong hem stap witim hem. Bat distaem son hia hem dae tu and mami bilong hem barava sorre tumas. Masbi hem barava fren gud witim son bilong hem bikos hem nomoa pikinini bilong hem and hem depend long hem for lukaftarem hem long future tu. Bat distaem bae hem stap seleva and hem no garem eniwan nao for sapotim hem.

Taem Jesus lukim wei wea disfala woman hem sorre tumas, datwan mekem hem barava sorre long hem. Long kaenfala wei Jesus sei long hem: “Iu no krae.” Then hem go tasim datfala bed wea man hia leidaon antap. (Luke 7:13, 14) Samting wea hem duim mekem evriwan wea wakabaot kam stop nao. Masbi staka laek for savve wanem nao bae hem duim.

Olketa wea gogo witim Jesus lukim hem duim olketa mirakol, and healim staka pipol wea sik. Bat luk olsem olketa no lukim Jesus mekem eniwan laef bak yet. Nomata Bible story abaotem samfala wea laef bak bifor, waswe, Jesus savve mekem pipol laef bak tu? (1 Kings 17:17-23; 2 Kings 4:32-37) Jesus sei: “Young boy, iu getap nao!” (Luke 7:14) Datfala boy hem getap and hem story nao! Then Jesus givim hem long mami bilong hem. Masbi mami hia seke and long semtaem hem barava hapi tu! Hem no stap seleva nao.

Taem pipol lukim datfala boy hem laef bak, samfala praisem Jehovah wea givim laef, and sei: “Wanfala nambawan profet hem stap witim  iumi.” Olketa narawan luksavve long mining bilong nambawan samting wea Jesus duim, and sei: “God hem sorre long pipol bilong hem.” (Luke 7:16) Kwiktaem nomoa, nius abaotem datfala mirakol kasem olketa nara ples wea klosap, and maet long Nazareth tu wea hem samting olsem 10 kilometer from Nain, and wea hem homtaon bilong Jesus. Nomata pipol long Judea long south tu herem nius abaotem diswan.

John Baptaesa hem stap yet long prison. Olketa disaepol bilong John story long hem abaotem olketa mirakol wea Jesus duim and John hem barava interest. Wanem nao hem duim?