Skip to content

Skip to table of contents

 SEKSON 3

Ministry Bilong Jesus Long Galilee

‘Jesus start for preach: “Kingdom hem kam klosap nao.”’—Matthew 4:17

Ministry Bilong Jesus Long Galilee

LO DISFALA SEKSON

CHAPTER 20

Mek-Tu Mirakol Long Cana

Jesus healim wanfala boy nomata hem no go for lukim hem.

CHAPTER 21

Insaed Sinagog Long Nazareth

Wanem nao Jesus storyim wea mekem pipol long homtaon bilong hem laek for killim hem dae?

CHAPTER 22

Fofala Disaepol Bae Fishing for Kasem Pipol

Hem askem olketa for lusim fishing bisnis and startim fishing for kasem pipol.

CHAPTER 23

Jesus Duim Olketa Nambawan Samting Long Capernaum

Taem Jesus raosem olketa demon, hem stopem olketa demon for no talem pipol hem Son bilong God. Why nao olsem?

CHAPTER 24

Go for Preach Long Galilee

Pipol kam long Jesus for hem healim olketa, bat Jesus sei God no sendem hem kam for duim datwan nomoa.

CHAPTER 25

Jesus Sorre Long Man wea Garem Leprosy and Healim Hem

Jesus talem wanfala simpol toktok wea showimaot hem barava tingim olketa wea hem healim olketa.

CHAPTER 26

“Iu Kasem Forgiveness for Olketa Sin Bilong Iu Nao”

Hao nao Jesus showimaot sin hem join witim sik?

CHAPTER 27

Jesus Chusim Matthew

Why nao Jesus hem kaikai witim pipol wea wei bilong olketa olobaot?

CHAPTER 28

Why Nao Olketa Disaepol Bilong Jesus No Followim Kastom for No Kaikai?

Jesus storyim wanfala tokpiksa abaotem olketa wine bag for helpem olketa minim datwan.

CHAPTER 29

Waswe, Hem Fitim for Man Duim Gudfala Samting Long Sabbath?

Why nao olketa bigman bilong olketa Jew persecutim Jesus taem hem healim man wea sik for 38 year finis?

CHAPTER 30

Jesus Hem Son Bilong God

Olketa bigman bilong olketa Jew tingse Jesus sei hem semsem witim God, bat Jesus talemaot klia God hem winim hem.

CHAPTER 31

Tekem Frut Bilong Wheat Long Sabbath

Why nao Jesus kolem hemseleva “man wea rulim Sabbath”?

CHAPTER 32

Waswe, Hem Stret for Duim Gud Samting Long Sabbath?

Bifor, olketa Sadducee and olketa Pharisee no stap gud tugeta, bat distaem olketa wan mind for againstim Jesus.

CHAPTER 33

Profesi Bilong Isaiah Kamap Tru

Why nao Jesus stopem olketa wea hem healim for mas no talem eniwan hu nao hem and wanem hem duim?

CHAPTER 34

Jesus Chusim Twelvfala Aposol

Hao nao olketa aposol hem difren from olketa disaepol?

CHAPTER 35

Sermon Long Maunten

Lanem mining bilong olketa main point long tok bilong Jesus.

CHAPTER 36

Bigman Bilong Army Showimaot Strongfala Faith

Wanem nao disfala bigman duim wea mekem Jesus sapraes?

CHAPTER 37

Jesus Mekem Wanfala Boy Laef Bak

Olketa wea lukim datfala mirakol luksavve long mining bilong datwan.

CHAPTER 38

John Askem Jesus Sapos Hem Nao Datfala Messiah

Why nao John Baptaesa askem Jesus sapos hem nao datfala Messiah? Waswe, John no sure?

CHAPTER 39

Pipol wea No Repent Bae Kasem Nogud Samting

Jesus sei long taem wea God judgem evriwan, panis wea pipol long Capernaum kasem bae worse winim panis wea pipol long Sodom kasem. Capernaum hem main taon wea hem stap taem hem duim ministry bilong hem.

CHAPTER 40

Wanem Iumi Savve Lanem Abaotem Wei for Forgive

Taem Jesus sei hem forgivim sin bilong wanfala woman wea maet hem jury, waswe, datwan showimaot Jesus tingse hem olraet nomoa for brekem law bilong God?

CHAPTER 41

Paoa for Duim Olketa Mirakol

Olketa brata bilong Jesus tingse samting mas rong witim mind bilong hem.

CHAPTER 42

Jesus Tok Strong Long Olketa Pharisee

Wanem nao datfala “mirakol wea happen long Jonah” hem piksarem?

CHAPTER 43

Olketa Tokpiksa Abaotem Kingdom

Jesus storyim eitfala tokpiksa for explainim samfala samting abaotem Kingdom bilong God.

CHAPTER 44

Jesus Mekem Bigfala Wind for Kwaet

Taem Jesus tok strong long wind and talem sea for kwaet, hem showimaot nambawan samting wea bae hem duim taem hem rul long Kingdom ovarem full earth.

CHAPTER 45

Jesus Garem Paoa for Raosem Olketa Demon

Waswe, staka demon savve stap long wanfala man?

CHAPTER 46

Woman wea Tasim Kaleko Bilong Jesus

Samting wea happen long datfala woman showimaot Jesus hem kaen and tingim feeling and hem garem paoa.

CHAPTER 47

Smol Gele Hem Laef Bak!

Olketa pipol laf long Jesus taem hem sei wanfala gele wea dae finis hem sleep nomoa. Wanem nao hem savve wea olketa no savve?

CHAPTER 48

Pipol Long Nazareth No Biliv Long Jesus

Pipol long Nazareth no biliv long Jesus, no bikos long wanem hem teachim or olketa mirakol wea hem duim, bat bikos long nara samting.

CHAPTER 49

Preach Long Galilee and Trainim Olketa Aposol

Why nao olketa aposol sei ‘Kingdom bilong God hem kam klosap nao’?

CHAPTER 50

Redi for Preach Nomata Pipol Againstim Olketa

Jesus sei olketa aposol mas no fraetem dae, so why nao hem talem olketa for ranawe taem pipol spoelem olketa?

CHAPTER 51

Killim Man Dae Long Birthday Party

Herod enjoyim tumas dance bilong Salome so hem promis for givim hem eni samting wea hem askem. Wanem nogud samting nao hem ask for hem?

CHAPTER 52

Jesus Feedim Staka Thousand Pipol

Disfala mirakol bilong Jesus hem barava big samting dastawe fofala Gospel storyim.

CHAPTER 53

Ruler wea Savve Kontrolem Weather

Taem Jesus wakabaot antap long sea and mekem wind for kwaet, wanem nao olketa aposol lanem from datwan?

CHAPTER 54

Jesus Nao “Datfala Bred wea Mekem Pipol Laef”

Why nao Jesus tok strong long pipol nomata olketa traem best for kam long hem?

CHAPTER 55

Staka Pipol Feel Nogud Long Toktok Bilong Jesus

Jesus talem samting wea mekem plande disaepol bilong hem feel nogud and lusim hem.

CHAPTER 56

Wanem Samting Nao Savve Mekem Man for No Klin?

Waswe, samting wea go insaed, or samting wea kamaot from man nao savve mekem hem for no klin?

CHAPTER 57

Jesus Healim Wanfala Gele and Man wea Earpas

Why nao wanfala woman no feel nogud taem Jesus sei pipol long kantri bilong hem olsem olketa smol dog?

CHAPTER 58

Feedim Staka Pipol and Givim Warning Abaotem Yeast

Olketa disaepol just minim nao samting wea Jesus talem abaotem yeast.

CHAPTER 59

Hu Nao Son Bilong Man?

Wanem nao olketa key bilong Kingdom? Hu nao bae iusim olketa key hia, and bae hem iusim olketa key hia for wanem?

CHAPTER 60

Vision wea Showimaot Glory wea Christ Bae Kasem

Wanem nao thrifala aposol lukim insaed wanfala vision? Wanem nao mining bilong datwan?

CHAPTER 61

Jesus Healim Boy wea Demon Stap Long Hem

Jesus sei datfala boy no kasem healim bikos samwan no garem faith. Hu nao Jesus sei no garem faith? Hem datfala boy, dadi bilong hem, or olketa disaepol bilong Jesus?

CHAPTER 62

Jesus Teachim Olketa Aposol for Hambol

Olketa man lanem important samting from smol pikinini.

CHAPTER 63

Jesus Givim Samfala Important Kaonsel Moa

Hem storyim thrifala samting wea man savve duim taem problem kamap and hao for stretem problem witim nara brata.

CHAPTER 64

Hem Important for Forgivim Narawan

Taem Jesus iusim tokpiksa abaotem wakaman wea no showimaot mercy, hem showimaot tingting bilong God taem iumi willing for forgivim narawan.

CHAPTER 65

Jesus Gohed Teach Taem Hem Gogo for Jerusalem

Taem Jesus story witim thrifala man, hem storyim olketa samting wea savve stopem man for no followim hem.