Skip to content

Skip to table of contents

 CHAPTER 2

Jesus Hem Kasem Praise Bifor Hem Born

Jesus Hem Kasem Praise Bifor Hem Born

LUKE 1:34-56

  • MARY VISITIM RELATIVE BILONG HEM ELIZABETH

Bihaen angel Gabriel talem Mary hem bae bornem wanfala baby boy wea hem mas nemim hem Jesus and wea bae King for olowe, Mary hem sei: “Hao nao bae mi garem baby? No enitaem mi sleep witim eni man.”—Luke 1:34.

Gabriel sei long hem: “Holy spirit bae kam long iu and paoa bilong Barava Haefala God bae protectim iu. Dastawe datfala pikinini wea born bae hem holy and olketa bae kolem hem Son bilong God.”—Luke 1:35.

Maet for mekem Mary bilivim wanem hem talem, Gabriel sei: “Relative bilong iu Elizabeth wea hem olo finis and wea no savve garem pikinini, hem tu bae garem wanfala baby boy. Distaem hem babule for sixfala month finis. Diswan hem olsem bikos eni samting wea God talem bae hem mas kamap tru.”—Luke 1:36, 37.

Toktok bilong Mary showimaot hem bilivim wanem Gabriel talem. Mary hem sei: “Mi wanfala wakaman bilong Jehovah! Samting wea iu talem for mi mas olsem nao.”—Luke 1:38.

Bihaen Gabriel lusim hem, Mary go for visitim Elizabeth and hasband bilong hem, Zechariah, long wanfala taon klosap long Jerusalem, long olketa maunten long Judah. For kasem olketa, Mary mas wakabaot for samting olsem thri or fofala day from hom bilong hem long Nazareth.

Mary kasem haos bilong Zechariah and meetim relative bilong hem Elizabeth. Taem Elizabeth herem toktok bilong Mary, God givim holy spirit long Elizabeth and hem sei: “God blessim iu winim olketa nara woman, and hem blessim tu baby long bele bilong iu! Hem wanfala barava spesol samting nao for mami bilong Lord bilong mi hem kam long mi! Taem mi herem toktok bilong iu nomoa pikinini insaed bele bilong mi hapi tumas and hem jamp nao.”—Luke 1:42-44.

Mary hem praisem Jehovah and sei: “Soul bilong mi hem mekhae long Jehovah, and mi hapi tumas long God bilong mi wea sevem mi, bikos hem tingim mi nomata mi wanfala wakaman bilong hem wea poor nomoa. Evriwan distaem and long future bae sei mi wanfala woman wea kasem bigfala blessing, bikos God wea garem bigfala paoa hem duim olketa big samting for mi.” Nomata Mary kasem bigfala privilege, hem mekhae long God. Hem sei: “Nem bilong hem holy. Long distaem and long future hem bae showimaot mercy long pipol wea fraet long hem.”—Luke 1:46-50.

Mary talem profesi abaotem datwan taem hem gohed praisem God. Hem sei: “Hem iusim paoa bilong hem for duim olketa big samting and hem raosem go nao olketa wea garem praodfala tingting. Hem aotem paoa from olketa bigman and hem mekhae long olketa man nating. Hem givim gud samting long olketa wea hangre, gogo olketa fulap, bat hem sendem go olketa wea rich and olketa no garem eni samting. Hem helpem wakaman bilong hem Israel. Hem duim diswan for showimaot hem tingim olowe promis bilong hem for showimaot mercy long Abraham and olketa pikinini bilong hem, olsem hem talem long olketa grani bilong iumi long bifor kam.”—Luke 1:51-55.

Mary hem stap witim Elizabeth for samting olsem thrifala month, and luk olsem hem helpem Elizabeth wea klosap for bornem pikinini. Hem naes tumas for tufala faithful woman hia stap tugeta long disfala spesol taem long laef bilong tufala!

Tingim tu praise wea Jesus kasem bifor hem born. Elizabeth kolem hem “Lord bilong mi,” and taem Mary kasem haos bilong Elizabeth pikinini insaed bele bilong hem “hapi tumas and hem jamp nao.” Datwan hem barava difren from wei wea nara pipol ting long Mary and pikinini bilong hem wea no born yet, olsem iumi bae lukim.