Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 12

Wanem Nao Happen Taem Man Dae?

Wanem Nao Happen Taem Man Dae?

Dae hem opposite long laef. Dae hem olsem wanfala deep sleep. (John 11:11-14) Olketa wea dae no savve herehere, lukluk, toktok, or tingim eniting. (Ecclesiastes 9:5, 10) False religion teachim hao olketa wea dae bae go long wanfala spirit world for stap witim laen dadi bilong olketa. Datwan hem no samting wea Bible teachim.

Olketa wea dae finis no savve helpem iumi, and olketa no savve spoelem iumi. Planti pipol duim kastom and sakrifaes wea olketa tingse bae mekem olketa wea dae for feel hapi. God hem no hapi long diswan bikos diswan kamaot from wanfala laea bilong Satan. Diswan kanot mekem man wea dae for hapi tu, from hem no laef. Iumi shud no fraetem or worshipim olketa wea dae. Iumi shud worshipim God nomoa.—Matthew 4:10.

Olketa wea dae bae laef moa. Jehovah bae wekapem olketa wea dae for laef long wanfala paradaes earth. Datwan hem long future yet. (John 5:28, 29; Acts 24:15) God savve wekapem olketa wea dae olsem hao iumi savve wekapem man from sleep bilong hem.—Mark 5:22, 23, 41, 42.

Datfala idea hao man no savve dae hem wanfala laea wea Satan datfala Devil nao hem spreadim. Satan and olketa demon bilong hem mekem pipol for tingse spirit bilong olketa wea dae hem laef and savve kosim sik and narakaen problem. Satan hem laea long pipol, samtaem thru long dream and vision. Jehovah tok strong againstim olketa wea trae for tok long olketa wea dae finis.—Deuteronomy 18:10-12.