Skip to content

Skip to table of contents

 PART 7

Hu Nao Jesus?

Hu Nao Jesus?

Jehovah sendem kam Jesus long earth. 1 John 4:9

Sapos iumi laek for mekem Jehovah hapi, iumi mas followim wanem Son bilong hem talem. Jehovah wakem wanfala maeti angel long heven longfala taem finis bifor hem wakem Adam.

Gogo Jehovah sendem hem kam for born long Mary long Bethlehem. Datfala pikinini olketa nemim hem Jesus. —John 6:38.

Taem Jesus stap long earth, hem showimaot evri fasin bilong God. Hem kaen, lovem pipol, and pipol no fraet for story witim hem. Hem no fraet for teachim pipol tru samting abaotem Jehovah.

 Jesus duim gud samting bat pipol heitim hem. 1 Peter 2:21-24

Olketa bigman long religion heitim Jesus bikos hem helpem pipol savve olketa bigman hia no teachim tru samting and wei bilong olketa hem barava nogud.

Jesus healim olketa wea sik and mekem olketa wea dae for laef bak tu.

Olketa bigman long religion forcem olketa bigman bilong Rome for hitim Jesus and killim hem dae.