Skip to content

Skip to table of contents

 STORY 99

Long Wanfala Rum Antap

Long Wanfala Rum Antap

DISTAEM hem Thursday naet, tufala day go pas finis. Jesus and 12-fala aposol bilong hem olketa kam long disfala bigfala rum antap for kaikaim Passover. Man wea hem go aot hem Judas Is·carʹi·ot. Hem go for talem olketa priest hao olketa savve kasholem Jesus.

Long day bifor, Judas hem go and askem olketa: ‘Wanem nao iufala bae givim mi sapos mi helpem iufala for kasholem Jesus?’ Olketa sei: ‘Thirti silver selen.’ So Judas hem go distaem for meetim olketa man for tekem olketa kam long Jesus. Datwan hem nogud tumas!

Passover kaikai hem finis nao. Bat Jesus startim narafala spesol kaikai. Hem givim bred long olketa aposol bilong hem and sei: ‘Kaikaim, bikos diswan minim body bilong mi wea mi bae givim for iufala.’ Then hem givim olketa wanfala kap wine and sei: ‘Drinkim, bikos diswan minim blood bilong mi wea mi bae kapsaetem for iufala.’ Bible kolem diswan ‘evening kaikai bilong Lord.’

Olketa Israelite kaikaim Passover for tingim taem wea angel bilong God ‘go pas’ long haos bilong olketa long Egypt, bat hem killim dae firstborn bilong olketa long Egypt. Bat distaem Jesus laekem olketa for rememberim hem, and hao hem givim laef bilong hem for olketa. Hem talem olketa for celebratem disfala spesol kaikai evri year.

Bihaen olketa kaikaim Evening Kaikai Bilong Lord, Jesus talem olketa aposol bilong hem for strong long faith and for no fraet. Lastfala samting, olketa singim olketa singsing long God and then olketa go. Hem leit fogud, maet hem winim 12 klok. Bae iumi lukim wea nao olketa go.