Skip to content

Skip to table of contents

 STORY 62

Trabol Long Famili Bilong David

Trabol Long Famili Bilong David

BIHAEN David hem start for rul long Jerusalem, Jehovah mekem army bilong hem for winim plande faet ovarem olketa enemy bilong olketa. Jehovah hem promis for givim land bilong Caʹnaan long olketa Israelite. And distaem, witim help bilong Jehovah, olketa tekem evri land wea hem promisim long olketa.

David hem wanfala gud ruler. Hem lovem Jehovah. So wanfala first samting wea hem duim bihaen hem tekovarem Jerusalem hem for tekem kam long there datfala ark bilong covenant bilong Jehovah. And hem want for buildim wanfala temple for putim ark insaed.

Taem David hem kamap moa old, hem mekem wanfala nogud mistek. David savve hem rong for tekem samting bilong narafala man. Bat wanfala evening, taem hem stap long ruf bilong haos bilong hem, hem luk daon and lukim wanfala woman wea luk naes tumas. Nem bilong hem Bath-sheʹba, and hasband bilong hem U·riʹah, hem wanfala soldia bilong David.

David hem barava laekem Bath-sheʹba so hem tekem hem long haos bilong hem. Hasband bilong woman hia hem go long faet. So, David sleep witim hem, and bihaen, disfala woman hem babule. David hem wari fogud and hem sendem message go long army chief bilong hem Joʹab for putim U·riʹah long front bilong faet mekem hem bae dae. Taem U·riʹah hem dae, David hem maritim Bath-sheʹba.

Jehovah hem kros fogud long David. So hem sendem servant bilong hem Nathan for talem David abaotem olketa sin bilong hem. Iu savve lukim Nathan long hia taem hem toktok long David. David hem sorre tumas long samting wea hem duim, so Jehovah no killim hem dae. Bat Jehovah sei: ‘From iu duim olketa nogud samting hia, iu bae kasem plande trabol long famili bilong iu.’ And bigfala trabol nao kasem David!

Firstaem, son bilong Bath-sheʹba hem dae. Then firstborn son bilong David, Amʹnon, hem tekem sista bilong hem Taʹmar and forcem hem for sleep witim hem. Son bilong David, Abʹsa·lom, hem kros fogud long diswan so hem killim dae Amʹnon. Bihaen, plande pipol laekem Abʹsa·lom, so hem mekem hemseleva kamap king. Gogo, David winim faet againstim Abʹsa·lom, and olketa killim hem dae. Tru nao, David kasem plande trabol.

Taem evri samting hia gohed, Bath-sheʹba hem bornem wanfala son, Solomon. Taem David hem olo and sik, son bilong hem Ad·o·niʹjah trae for mekem hemseleva kamap king. So David talem wanfala priest, Zaʹdok, for pourim oil antap long hed bilong Solomon for showimaot Solomon nao bae kamap king. No longtaem bihaen, David hem dae taem hem 70 year. Hem rul for 40 year, bat distaem Solomon hem king bilong Israel.

2 Samuel 11:1-27; 12:1-18; 1 Kings 1:1-48.