Skip to content

Skip to table of contents

 STORY 50

Tufala Woman wea No Fraet

Tufala Woman wea No Fraet

TAEM olketa Israelite ­kasem trabol, olketa singaot go long Jehovah. Jehovah ansarem olketa long wei for givim olketa leader wea no fraet for helpem olketa. Bible kolem olketa leader hia olketa judge. Joshua nao hem firstfala judge, and samfala judge wea kam bihaen long hem nao hem Othʹni·el, Eʹhud and Shamʹgar. Bat tufala wea helpem Israel hem ­tufala woman, Debʹo·rah and Jaʹel.

Debʹo·rah hem wanfala profet. Jehovah talem hem samting wea bae happen long future, and then hem talem olketa pipol samting wea Jehovah talem. Debʹo·rah hem wanfala judge tu. Hem savve sidaon andanit long wanfala palm tree long ples wea garem olketa hill, and pipol savve kam long hem for kasem help for olketa problem bilong olketa.

Long datfala taem Jaʹbin nao king bilong Caʹnaan. Hem garem 900 war chariot. Army bilong hem barava strong and hem forcem plande Israelite for kamap servant bilong hem. Chief bilong army bilong Jaʹbin hem Sisʹe·ra.

Wanday Debʹo·rah askem Judge Baʹrak for kam long hem, and hem tok olsem long hem: ‘Jehovah hem sei: “Tekem 10,000 man and leadim olketa go long Maunt Taʹbor. Bae mi mekem Sisʹe·ra for kam long iu. And mi bae mekem iu winim army bilong hem long faet.”’

Baʹrak sei olsem long Debʹo·rah: ‘Mi bae go sapos iu kam witim mi.’ So Debʹo·rah hem go, bat hem sei long Baʹrak: ‘Iu bae no kasem praise for disfala wei for win, bikos Jehovah bae givim Sisʹe·ra long hand bilong wanfala woman.’ And hem nao samting wea happen.

Baʹrak go daon from Maunt Taʹbor for meetim olketa soldia bilong Sisʹe·ra. Seknomoa, Jehovah mekem wanfala flood kamap, and plande long olketa enemy soldia olketa draon. Bat Sisʹe·ra hem ranawe.

Then Sisʹe·ra hem kam long tent bilong Jaʹel. Hem invaetem hem for go insaed, and hem givim hem samfala milk. Diswan mekem hem laek for sleep, and no longtaem nomoa hem deepim sleep nao. Then Jaʹel tekem wanfala nila bilong tent and nilam hed bilong nogud man hia. Bihaen, taem Baʹrak hem kam, hem showim hem Sisʹe·ra wea dae finis! So samting wea Debʹo·rah talem hem kamap tru.

Gogo olketa killim dae King Jaʹbin tu, and olketa Israelite kasem peace moa for lelebet taem.

Judges 2:14-22; 4:1-24; 5:1-31.