Skip to content

Skip to table of contents

 STORY 47

Man for Steal Long Israel

Man for Steal Long Israel

LUKIM samting wea disfala man hem berem insaed tent bilong hem! Wanfala naes kaleko, gold, and samfala silver. Hem tekem olketa samting hia from Jerʹi·cho. Bat wanem nao olketa shud duim witim olketa samting long Jerʹi·cho? Waswe, iu remember?

Olketa mas finisim evribit, and mas givim gold and silver for tabernacle bilong Jehovah. So olketa hia no obeyim God. Olketa stealim samting wea bilong God. Nem bilong man hia hem Aʹchan, and olketa narawan witim hem, olketa famili member. Tingim samting wea ­happen.

Bihaen Aʹchan hem stealim olketa samting hia, Joshua sendem go samfala man for faet againstim taon bilong Aʹi. Bat olketa lus long faet. Samfala dae, and olketa narawan ranawe. Joshua hem sorre fogud. Hem leidaon long graon and prea long Jehovah: ‘Why nao iu letem diswan happen long mifala?’

Jehovah ansa olsem: ‘Getap! Israel hem sin. Olketa tekem samfala samting wea olketa shud finisim or wea olketa shud givim long tabernacle bilong Jehovah. Olketa stealim wanfala naes kaleko and keepim olsem secret. Mi bae no blessim iufala go kasem taem iufala finisim diswan, and man wea tekem olketa samting hia.’ Jehovah sei hem bae showim disfala nogud man long Joshua.

So Joshua hipimap evri pipol tugeta, and Jehovah showim hem datfala nogud man Aʹchan. Aʹchan hem sei: ‘Mi sin nao. Mi lukim wanfala naes kaleko, and gold, and samfala silver. Mi barava laekem tumas so mi tekem olketa. Mi berem olketa insaed long tent bilong mi.’

Taem olketa faendem olketa samting hia and tekem kam long Joshua, hem sei long Aʹchan: ‘Why nao iu bringim trabol long iumi? Distaem Jehovah bae bringim trabol long iu!’ Then olketa pipol sutim Aʹchan and famili bilong hem witim olketa ston go kasem taem olketa dae. Diswan showimaot iumi mas nating tekem eni samting wea no bilong iumi.

Bihaen, Israel goaot for faet againstim Aʹi moa. Distaem Jehovah hem helpem pipol bilong hem, and olketa winim faet.

Joshua 7:1-26; 8:1-29.