Skip to content

Skip to table of contents

 STORY 6

Gudfala Son,and Nogud Son

Gudfala Son,and Nogud Son

LUKIM Cain and Abel distaem. Tufala big nao. Cain hem wanfala farmer. Hem plantim rice and frut and kabis.

Abel hem man for lukaftarem olketa sheep. Hem laek for lukaftarem olketa smolfala sheep. Taem olketa grow big, Abel garem staka sheep for lukaftarem.

Wanday Cain and Abel givim wanfala present long God. Cain givim samfala kaikai wea hem plantim. And Abel givim best sheep wea hem garem. Jehovah hem hapi witim Abel and present bilong hem. Bat hem no hapi witim Cain and present bilong hem. Waswe, iu savve why nao olsem?

Hem no from present bilong Abel hem gud winim bilong Cain nomoa. Hem from Abel hem wanfala gudfala man. Hem lovem Jehovah and brata bilong hem. Bat Cain hem nogud man; hem no lovem brata bilong hem.

So God talem Cain for changem wei bilong hem. Bat Cain no lisin. Hem kros fogud from God laekem Abel winim hem. So Cain sei long Abel, ‘Iumi go wakabaot long field.’ Long there, taem olketa stap seleva, Cain hem hitim brata bilong hem Abel. From hem barava hitim hem witim strong hem killim hem dae nao. Cain duim barava nogud samting.

Nomata Abel dae, God still rememberim hem. Abel hem gudfala man, and Jehovah no savve forgetim man olsem hem. So wanday Jehovah God bae mekem Abel laef bak moa. Long datfala taem Abel bae no need for dae. Hem bae fit for stap hia long earth olowe. Hem bae gud tumas for savve long olketa man olsem Abel!

Bat God hem no hapi witim olketa man olsem Cain. So bihaen Cain killim dae brata bilong hem, God panisim hem taem hem sendem hem awe from famili bilong hem. Taem Cain go for stap long narafala part long earth, hem tekem wanfala sista bilong hem wea kamap olsem waef bilong hem.

Gogo, Cain and waef bilong hem start for garem olketa pikinini. Olketa narafala son and dota bilong Adam and Eve marit, and olketa tu garem olketa pikinini. So earth hem start for garem plande pipol. Bae iumi lane abaotem samfala long olketa.