Bible Story Buk Bilong Mi

Enjoy for readim 116 story from Bible. Olketa stret, isi for minim, and garem olketa naes piksa.

Introduction

Olketa tru story wea kam from nambawan buk long world, Bible, storyim samting wea happen start long creation and bae kasem long future.

STORY 1

God Start for Wakem Samting

Nomata olketa young pikinini bae savve minim and interest long story abaotem creation wea Genesis storyim.

STORY 2

Wanfala Naes Garden

Genesis storyim hao God wakem garden bilong Eden hem wanfala spesol ples. God laekem full earth for luk naes olsem datfala garden.

STORY 3

Firstfala Man and Woman

God wakem Adam and Eve and putim tufala insaed garden bilong Eden. Tufala nao firstfala hasband and waef.

STORY 4

Why Tufala Lusim Hom

Bible buk bilong Genesis storyim hao firstfala paradaes hem lus.

STORY 5

Hardfala Taem Hem Start

Taem Adam and Eve lusim garden bilong Eden, tufala garem staka problem. Sapos tufala obeyim God, laef bilong tufala and olketa pikinini bae hapi.

STORY 6

Gudfala Son,and Nogud Son

Story abaotem Cain and Abel insaed Genesis storyim olketa fasin wea iumi mas garem and wanem kaen fasin nao iumi mas kwiktaem lusim.

STORY 7

Wanfala Man wea No Fraet

Example bilong Enoch showimaot iu savve gohed duim stret samting nomata staka pipol gohed duim olketa nogud samting.

STORY 8

Olketa Giant Stap Long Earth

Genesis chapter 6 story abaotem olketa giant wea raf and spoelem pipol. Olketa giant hia, wea nem bilong olketa nao Nephilim, olketa pikinini bilong olketa angel wea lusim heven and laef olsem man long earth.

STORY 9

Noah Buildim Wanfala Ark

Noah and famili bilong hem stap laef long taem bilong Flood bikos olketa obeyim God nomata olketa nara pipol no laek lisin.

STORY 10

Bigfala Flood

Pipol mekfani long olketa warning message bilong Noah. Bat olketa no mekfani taem flood gohed foldaon from heven! Lukim hao ark bilong Noah sevem Noah, famili bilong hem, and staka animal.

STORY 11

Firstfala Rainbow

Taem iu lukim wanfala rainbow, wanem nao iu shud tingim?

STORY 12

Olketa Buildim Wanfala Big Taoa

God hem no hapi, and panis wea hem givim, hem kam kasem pipol tuday.

STORY 13

Abraham​—Fren Bilong God

Why nao Abraham lusim naes haos bilong hem and go stap long olketa tent?

STORY 14

God Testim Faith Bilong Abraham

Why nao God askem Abraham for sakrifaesim son bilong hem Isaac?

STORY 15

Waef Bilong Lot Luk Bak

Wanem hem duim teachim iumi wanfala important leson.

STORY 16

Isaac Kasem Wanfala Gud Waef

Wanem nao mekem Rebekah for wanfala gud waef? Wei wea hem luk nice, or difren something?

STORY 17

Tufala Twin Wea Difren

Dadi bilong olketa, Isaac, lovem Esau, bat mami bilong olketa, Rebekah, lovem Jacob.

STORY 18

Jacob Hem Go Long Haran

Jacob maritim Leah firstaem nomata hem lovem Rachel.

STORY 19

Jacob Garem Big Famili

Waswe, 12-fala tribe bilong Israel nem aftarem 12-fala son bilong Jacob?

STORY 20

Dinah Hem Insaed Trabol

Trabol wea kasem Dinah start witim olketa rong fren.

STORY 21

Olketa Brata Heitim Joseph

Wanem nao mekem samfala brata bilong Joseph laek killim hem?

STORY 22

Olketa Putim Joseph Long Prison

Hem go long prison, no bikos hem againstim law bat bikos hem duim stret samting.

STORY 23

Olketa Dream Bilong Pharaoh

Sevenfala buluka and sevenfala hed bilong grain minim sem samting.

STORY 24

Joseph Testim Olketa Brata

Hao nao bae hem savve wei bilong olketa change from taem wea olketa salem hem olsem wanfala slave?

STORY 25

Famili Muv Go Long Egypt

Why nao olketa kolem olketa famili memba bilong Jacob olketa Israelite and no olketa Jacobite?

STORY 26

Job Hem Faithful Long God

Job lusim evri samting, hem sik, and evri pikinini bilong hem dae. Waswe God nao panisim hem?

STORY 27

Nogud King Rulim Egypt

Why nao hem talem pipol bilong hem for killim dae evri Israelite baby boy?

STORY 28

Hao Olketa Sevem Baby Moses

Mami bilong hem faendem wei for olketa no killim dae baby Moses.

STORY 29

Why Moses Hem Ranawe

Moses tingse hem redi for sevem olketa Israelite taem hem 40 year old, bat hem no redi.

STORY 30

Tree wea Bone

God iusim olketa difren mirakol for talem Moses hem taem nao for hem leadim olketa Israelite for go aot from Egypt.

STORY 31

Moses and Aaron Lukim Pharaoh

Why nao Pharaoh no laek for lisin long Moses and letem olketa Israelite go?

STORY 32

Tenfala Trabol

From Pharoah, bighed ruler bilong Egypt, no letem olketa Israelite for kamap free, God givim tenfala trabol long Egypt.

STORY 33

Katkros Long Red Sea

Moses divaedem Red Sea witim paoa bilong God and olketa Israelite march go long drae graon.

STORY 34

Wanfala Niu Kaen Kaikai

Disfala spesol kaikai wea God givim hem foldaon from skae.

STORY 35

Jehovah Givim Olketa Law Bilong Hem

Wanem tufala law nao important winim Olketa Tenfala Komandment?

STORY 36

Gold Buluka

Why nao bae pipol laek for worshipim wanfala idol wea Aaron wakem from olketa earring wea hem meltim?

STORY 37

Wanfala Tent for Worship

Ark bilong covenant stap insaed smolfala rum long end bilong disfala tent.

STORY 38

Twelvfala Spae

Tenfala long olketa spae talem sem samting, bat tufala talem difren story. Hu nao bae olketa Israelite bilivim?

STORY 39

Stik Bilong Aaron Garem Flaoa

Hao nao insaed wanfala naet bae wanfala dae stick bae garem olketa flaoa and raep fruit?

STORY 40

Moses Hitim Ston

Moses duim olketa gud samting, bat hem mekem Jehovah kros tu.

STORY 41

Copper Snek

Why nao God sendem olketa poison snek for baetem olketa Israelite?

STORY 42

Donkey wea Toktok

Donkey lukim wanfala samting wea Balaam no lukim.

STORY 43

Joshua Hem Kamap Leader

Moses hem strong yet, so why nao Joshua bae changem hem?

STORY 44

Rahab Haedem Olketa Spae

Wanem nao Rahab duim for helpem tufala man hia, and wanem nao hem askem tufala for duim for hem?

STORY 45

Katkros Long Jordan River

Taem olketa priest step insaed long wata, wanfala mirakol hem happen.

STORY 46

Olketa Wall Bilong Jericho

Hao nao wanfala rope savve mekem wanfala wall for no foldaon?

STORY 47

Man for Steal Long Israel

Waswe, wanfala man savve bringim trabol long full kantri?

STORY 48

Wisefala Pipol Bilong Gibeon

Olketa trikim Joshua and olketa Israelite for mekem promis, but olketa Israelite keepim promis bilong olketa.

STORY 49

Sun Hem No Muv

Jehovah duim wanfala barava spesol samting for Joshua.

STORY 50

Tufala Woman wea No Fraet

Barak nao leadim army bilong Israel long war, bat why nao Jael nao kasem praise?

STORY 51

Ruth and Naomi

Ruth lusim hom bilong hem and stap witim Naomi and servim Jehovah.

STORY 52

Gideon and 300 Man Bilong Hem

God chusim olketa member bilong disfala smol army bihaen hem mekem olketa duim wanfala test taem olketa drinkim wata.

STORY 53

Promis Bilong Jephthah

Dota bilong hem tu insaed long promis wea hem talem long Jehovah.

STORY 54

Barava Strongfala Man

Hao nao Delilah savve long secret bilong strong bilong Samson?

STORY 55

Wanfala Smol Boy Servem God

God iusim young Samuel for talemaot wanfala strong message long Hae Priest Eli.

STORY 56

Saul—First King Bilong Israel

Long firstaem God nao chusim Saul, then bihaen God rejectim hem. Diswan teachim iumi wanfala nambawan leson.

STORY 57

God Chusim David

Wanem nao God lukim long David wea profet Samuel no lukim long hem?

STORY 58

David and Goliath

David no faetem Goliath witim sling nomoa bat witim narafala strong samting for faet.

STORY 59

Why David Mas Ranawe

Long firstaem Saul hem hapi long David, bat gogo hem jealous and laek killim dae David. Why nao olsem?

STORY 60

Abigail and David

Abigail sei hasband bilong hem wanfala krangge man. Diswan sevem laef bilong Nabal for short taem.

STORY 61

David Kamap King

David hem pruvim hem fit for kamap king bilong Israel from olketa samting hem duim and no duim.

STORY 62

Trabol Long Famili Bilong David

David duim wanfala nogud mistek wea bringim trabol long hemseleva and famili bilong hem for staka year.

STORY 63

Wisefala King Solomon

Waswe, Solomon bae katem baby hia long haf?

STORY 64

Solomon Buildim Temple

Nomata Solomon garem wisdom, hem duim samfala krangge and rong samting.

STORY 65

Kingdom Hem Divaed

Taem Jeroboam start for rul, hem leadim olketa pipol for brekem olketa law bilong God.

STORY 66

Jezebel​—Wanfala Nogud Queen

No eni samting bae stopem hem for tekem wanem hem laekem.

STORY 67

Jehoshaphat Trustim Jehovah

Why nao olketa man wea singsing wea no holem eni samting for faet nao bae leadim wanfala army for go faet?

STORY 68

Tufala Boy wea Laef Bak Moa

Waswe, eniwan wea dae bae savve laef bak moa? Hem happen bifor!

STORY 69

Gele Helpem Wanfala Bigman

Hem no fraet for story and wanfala mirakol nao happen.

STORY 70

Jonah and Datfala Big Fish

Jonah lanem important leson for duim samting wea Jehovah talem.

STORY 71

God Promisim Paradaes

Firstfala paradaes hem smol; diswan bae fulimap earth.

STORY 72

God Helpem King Hezekiah

Insaed long wanfala naet, wanfala angel killim dae 185,000 soldia bilong Assyria.

STORY 73

Last Gud King Bilong Israel

Josiah hem wanfala teenager nomoa taem hem duim wanfala samting wea showimaot hem no fraet.

STORY 74

Man wea Nating Fraet

Jeremiah tingse hem young tumas and no fit for kamap wanfala profet, bat Jehovah savve hem fit for duim.

STORY 75

Fofala Boy Long Babylon

Olketa win nomata olketa stap farawe from olketa famili bilong olketa.

STORY 76

Jerusalem Hem Finis Evribit

Why nao God letem Babylon wea enemy bilong olketa long Israel for finisim evribit Jerusalem?

STORY 77

Olketa No Willing for Baodaon

Waswe God bae sevem thrifala young man wea obey from wanfala bigfala fire?

STORY 78

Raeting Long Wall

Profet Daniel talem mining bilong MENE, MENE, TEKEL and PARSIN.

STORY 79

Daniel Insaed Hol Bilong Lion

Daniel kasem komand for die, bat waswe hem savve duim eni samting for no kasem datwan?

STORY 80

Pipol Bilong God Lusim Babylon

Taem King Cyrus bilong Persia tekovarem Babylon datwan mekem wanfala profesi for kamap tru and distaem hem mekem nara profesi for kamap tru.

STORY 81

Trustim Help From God

Olketa Israelite obeyim God winim wei for obeyim olketa law bilong man. Waswe bae God blessim olketa?

STORY 82

Mordecai and Esther

Queen Vashti luk naes fogud, but King Ahasuerus chusim Esther for kamap niu queen bilong hem. Why?

STORY 83

Wall Bilong Jerusalem

Olketa wakaman mas redi witim sword and spia bilong olketa, taem olketa buildim bak wall long day and naetaem.

STORY 84

Angel Visitim Mary

Hem talem wanfala message from God: Mary bae garem wanfala baby wea bae king for olowe.

STORY 85

Jesus Born Insaed Haos Bilong Olketa Animal

Why nao wanfala baby wea bae king long future born long haos for feedim olketa animal?

STORY 86

Star Leadim Olketa Man

Hu nao leadim olketa man wea studyim olketa star go long Jesus? Maet bae iu sapraes long ansa.

STORY 87

Young Jesus Long Temple

Wanem Jesus duim mekem olketa teacher long temple for sapraes.

STORY 88

John Baptaesim Jesus

John hem bin baptaesim olketa wea sin, but Jesus no enitaem sin. Why nao John baptaesim hem?

STORY 89

Jesus Mekem Temple Hem Klin

Love wea Jesus showimaot mekem hem kros.

STORY 90

Witim Woman long Well

Hao nao wata wea Jesus laek givim long datfala woman bae mekem hem no thirsty moa?

STORY 91

Jesus Teach Long Maunten

Lanem wise toktok from Sermon long Maunten.

STORY 92

Jesus Mekem Olketa wea Dae for Laef Bak

Jesus iusim paoa bilong God taem hem talem tufala simpol toktok and mekem laef bak dota bilong Jairus.

STORY 93

Jesus Feedim Plande Pipol

Taem Jesus feedim staka thousand pipol long mirakol wei, wanem important point nao hem pruvim?

STORY 94

Hem Lovem Olketa Pikinini

Jesus teachim olketa aposol hao olketa savve lanem staka samting from olketa pikinini taem olketa lukluk long wei bilong olketa

STORY 95

Wei wea Jesus Hem Teach

Taem Jesus storyim tokpiksa bilong Samaritan wea showimaot love, diswan hem example long wei bilong Jesus for teach wea hem iusim staka taem.

STORY 96

Jesus Healim Olketa wea Sik

Wanem gud samting nao Jesus kasem from olketa mirakol wea hem duim?

STORY 97

Jesus Kam Olsem King

Staka pipol hapi long hem, bat no evriwan hapi.

STORY 98

Long Maunten Bilong Olives

Jesus storyim long fofala aposol bilong hem olketa samting wea gohed for happen long taem bilong iumi.

STORY 99

Long Wanfala Rum Antap

Why nao Jesus talem olketa disaepol for kaikaim disfala spesol kaikai evri year?

STORY 100

Jesus Long Garden

Why nao Judas givim go Jesus witim wanfala kiss?

STORY 101

Olketa Killim Dae Jesus

Taem hem klosap for dae long post, hem mekem promis abaotem paradaes.

STORY 102

Jesus Hem Laef

Bihaen wanfala angel aotem ston from tomb bilong Jesus, olketa soldia barava fraet fogud taem olketa luk insaed.

STORY 103

Insaed Long Rum wea Lok

Why nao olketa disaepol bilong Jesus no luksavve long hem bihaen hem laef bak?

STORY 104

Jesus Go Bak Long Heven

Bifor Jesus go ap long heven, hem givim olketa disaepol wanfala last komand.

STORY 105

Weit Long Jerusalem

Why nao Jesus pourimaot holy spirit long olketa disaepol long Pentecost?

STORY 106

Kamap Free From Prison

Olketa bigman bilong Jew religion putim olketa aposol long prison for stopem preaching waka, bat God garem difren plan.

STORY 107

Olketa Sutim Stephen Witim Ston

Taem olketa man gohed sutim hem witim ston, Stephen talem wanfala spesol prea.

STORY 108

Long Road for Damascus

Wanfala laet wea shaen big and wanfala voice from heven changem laef bilong Saul.

STORY 109

Peter Visitim Cornelius

Waswe, God tingse pipol bilong wanfala ples moabeta winim pipol bilong narafala ples?

STORY 110

Timothy—Niu Helper Bilong Paul

Timothy lusim hom for go witim Paul long wanfala preaching gogo.

STORY 111

Wanfala Boy wea Sleep

Eutychus hem sleep taem Paul givim first tok bilong hem, bat no taem Paul givim mektu tok bilong hem. Samting wea happen midolwan tufala tok hia hem wanfala mirakol.

STORY 112

Shiprek Long Wanfala Island

Taem luk olsem no wei nao, Paul kasem wanfala message from God wea givim hem hope.

STORY 113

Paul Long Rome

Hao nao Paul savve duim waka bilong hem olsem wanfala aposol taem hem stap long prison?

STORY 114

End Bilong Evri Nogud Samting

Why nao God sendem army bilong hem wea Jesus nao leadim for faet long Armageddon?

STORY 115

Niufala Paradaes Long Earth

Bifor tu olketa pipol stap long paradaes earth, and datwan bae happen moa.

STORY 116

Hao Iumi Savve Laef Olowe

Waswe, hem fitim nomoa for savve abaotem Jehovah God and Jesus Christ? Sapos nomoa, wanem moa iumi mas duim?

Olketa Study Kwestin for Bible Story Buk Bilong Mi

Olketa scripture and olketa study kwestin for helpem olketa young wan lanem gud olketa story insaed Bible.