Skip to content

Skip to table of contents

 GUD SAMTING FROM BIBLE | JOB 1-5

Job Hem Faithful Nomata Hem Kasem Hard Taem

Job Hem Faithful Nomata Hem Kasem Hard Taem

Job hem stap long Uz long taem wea olketa Israelite olketa slave long Egypt. Nomata Job no wanfala Israelite hem worshipim Jehovah. Hem barava rich, hem garem staka pikinini, and hem wanfala bigman long community. Pipol respectim hem and olketa savve askem hem for givim advaes long olketa, and tu, hem wanfala judge wea no savve favorim eniwan. Hem kaen long olketa wea poor and wea needim help. Job hem faithful long God.

Job lovem Jehovah and laek for faithful long hem

1:8-11, 22; 2:2-5

  • Satan lukim wei wea Job hem faithful long God. Hem savve Job hem obeyim Jehovah, bat hem kwestinim why nao Job laek for duim olsem

  • Satan sei Job hem worshipim Jehovah bikos hem bae kasem samting from datwan

  • Jehovah letem Satan for testim Job for pruvim wanem Satan hem talem hem no tru. Satan hem barava spoelem Job and evri samting wea hem garem

  • Nomata Job hem faithful long God, Satan tingse olketa wea worshipim Jehovah olketa duim olsem bikos olketa bae kasem gud samting from datwan

  • Job no sin and hem no blamem God for samting wea kasem hem