Skip to content

Skip to table of contents

 GUD SAMTING FROM BIBLE | 2 CHRONICLES 33-36

Jehovah Forgivim Man wea Repent

Jehovah Forgivim Man wea Repent
VIEW

MANASSEH

Jehovah letem olketa long Assyria for kasholem hem, chainim tufala hand bilong hem, and tekem hem go long Babylon

WANEM HEM DUIM FIRSTAEM

 • Wakem olketa altar for worshipim olketa false god

 • Sakrifaesim olketa son bilong hem long fire

 • Killim dae olketa man wea no duim eni rong samting

 • Encouragem olketa long Israel for duim samting wea join witim devildevil

WANEM HEM DUIM BIHAEN

 • Hem shame from wanem hem duim and hem barava changem wei bilong hem

 • Hem prea long Jehovah, and hem offerim olketa sakrifaes

 • Hem aotem olketa altar wea pipol iusim for worshipim olketa false god

 • Hem talem olketa pipol long Israel for worshipim Jehovah

JOSIAH

TAEM HEM RUL

 • Hem laek for savve long Jehovah

 • Hem aotem olketa idol and olketa altar from Judah and Jerusalem

 • Hem repairim temple bilong Jehovah and faendem buk bilong Law