Revelation 14:1-20

14  Mi lukim datfala Pikinini Sheepsheep hem standap antap long Maunt Zion. Olketa narawan tu standap witim hem. Namba bilong olketa hem 144,000 and olketa garem nem bilong hem and nem bilong Dadi bilong hem long forhed bilong olketa.  Mi herem tu wanfala noise long skae* wea here olsem noise bilong olketa bigfala watafol and bigfala thunder. Datfala noise hem here olsem olketa wea ringim olketa harp* and singsing.  Olketa singim wanfala song wea here olsem wanfala niu song. Olketa singsing front long throne and front long fofala cherub* and olketa elder. Datfala 144,000 wea God peim from earth, olketa nomoa savve singim datfala song.  Olketa hia no durong witim eni woman. Olketa no sleep witim eniwan.* Olketa gohed followim datfala Pikinini Sheepsheep long eni ples wea hem go. God hem peim olketa from earth and olketa hia firstfala offering for God and datfala Pikinini Sheepsheep.  Olketa no talem eni laea and olketa klin.  Mi lukim nara angel hem flae long skae. Hem garem gud nius for talemaot long evriwan long earth. Disfala gud nius bae hem stap for olowe and hem talem long pipol bilong evri kantri, tribe, and languis.  Hem singaot olsem: “Fraet long God and givim glory long hem bikos taem bilong hem for judgem pipol hem kam finis. So worshipim God wea wakem skae and graon and sea and olketa springwata.”  Nara angel hem kam bihaen long hem, wea hem mek-tu angel, and hem sei: “Bigfala Babylon hem foldaon nao! Hem mekem evri kantri long world for drinkim wine bilong hem, wea hem nao strongfala feeling bilong hem for laek durong!”*  Mek-thri angel kam bihaen long olketa and hem singaot olsem: “Sapos eniwan worshipim datfala wild animal and datfala karving wea luk olsem hem, and hem kasem wanfala mark long forhed bilong hem or long hand bilong hem, 10  bae hem drinkim tu wine bilong God, wea hem nao kros bilong hem. Diswan nao strongfala wine wea God pourim insaed long kap bilong kros bilong hem. Bae hem safa tu from fire and salfa* front long olketa holy angel and front long datfala Pikinini Sheepsheep. 11  Smoke bilong datfala fire wea mekem olketa safa bae hem gohed for olowe. Olketa wea worshipim datfala wild animal and karving wea luk olsem hem, and wea kasem mark bilong nem bilong hem, bae olketa no rest nomata long day or long naet. 12  From diswan olketa holy wan wea obeyim olketa law bilong God and wea garem strongfala faith long Jesus olketa mas no givap.” 13  Mi herem wanfala voice long skae wea hem sei: “Raetem daon toktok hia: Start long distaem, olketa disaepol bilong Lord* wea dae olketa hapi nao. Spirit hem sei olketa bae rest from hard waka bilong olketa bikos God lukim nao evri gud samting wea olketa duim.” 14  Mi lukim wanfala white cloud and samwan wea luk olsem wanfala son bilong man hem sidaon long datfala cloud. Wanfala gold kraon stap long hed bilong hem and hem holem wanfala sharp naef. 15  Nara angel moa hem kam from temple.* Hem singaot olsem long datfala man wea sidaon long cloud: “Harvestim planteison bilong earth witim naef bilong iu bikos hem raep finis and hem taem nao for harvestim datwan.” 16  Then datfala man wea sidaon long cloud hem harvestim planteison bilong earth witim naef bilong hem. 17  Nara angel moa hem kam from temple long heven. Hem tu holem wanfala sharp naef. 18  Nara angel moa hem kam from altar and hem garem paoa ovarem fire long altar. Hem singaot go long datfala angel wea holem sharp naef and hem sei: “Harvestim grape tree bilong earth witim naef bilong iu bikos olketa grape raep nao.” 19  So datfala angel harvestim grape tree bilong earth witim naef bilong hem. Hem torowem datwan insaed long ples for step antap long olketa grape for aotem juice bilong olketa, wea datfala ples hem piksarem kros bilong God. 20  Olketa horse step antap long olketa grape hia aotsaed long datfala taon, and blood wea kamaot from datfala ples hem hae kasem hed bilong olketa horse hia and datfala blood hem ran for samting olsem 300 kilometer.*

Olketa footnote

Or, “heven.”
“Harp” hem wanfala music instrument wea garem olketa string olsem guitar bat sheip bilong hem difren.
Olketa cherub hem olketa angel wea garem hae position.
Long Greek languis hem sei, “olketa hia olketa virgin.”
Lukim “Durong” long Appendix 4.
Long hia, salfa (sulphur) hem wankaen ston wea savve bone.
Or, “olketa wea wan mind witim Lord.”
Diswan minim Barava Holy Rum long temple.
Long Greek languis hem sei, “1,600 stadia.” “Stadion” hem kaen word olsem “kilometer” wea olketa long Greece bifor iusim for markem distance.