1 Corinth 8:1-13

8  Distaem mi laek story abaotem kaikai wea olketa sakrifaesim long olketa idol. Iumi evriwan garem savve abaotem diswan. Savve wea man garem savve mekem hem praod, bat love savve strongim man.  Nomata sapos man tingse hem savve long samting, hem no savve gud yet long evri samting abaotem datwan.  Bat sapos eniwan lovem God, God hem savve gud long datfala man.  Mi laek for story abaotem wei for kaikaim samting wea olketa sakrifaesim long olketa idol. Iumi savve olketa idol hem samting nating nomoa, and wanfala God nomoa hem stap.  Plande samting long heven or long earth nao pipol savve kolem “god.” Nomata plande “god” and plande “lord” hem stap,  iumi savve wanfala tru God nomoa hem stap, wea hem nao Dadi bilong iumi long heven. Hem nao wakem evri samting and hem wakem iumi for hemseleva. And tu, wanfala Lord nomoa hem stap, wea hem nao Jesus Christ. God iusim hem for wakem evri nara samting, and bikos long hem iumi laef.  Nomata olsem, no evriwan savve long diswan. Kam kasem distaem samfala tingim idol yet and taem olketa kaikaim samting olketa ting long datwan olsem samting for sakrifaesim long olketa idol. Diswan spoelem konsens bilong olketa wea no kasem gudfala training.  Bat kaikai no savve mekem iumi fren witim God. Sapos iumi no kaikai, datwan no spoelem iumi, and sapos iumi kaikai, datwan no givim eni gud samting long iumi tu.  Bat iufala mas keakea, nogud samting wea iufala fit for duim hem mekem narawan wea wik hem sin. 10  Iu nao man wea garem savve. Bat sapos man wea wik hem lukim iu kaikai long temple wea pipol savve worshipim idol, diswan bae spoelem konsens bilong hem and gogo bae hem no hol bak for kaikaim samting wea pipol sakrifaesim long olketa idol. 11  So savve wea iu garem hem spoelem faith bilong man wea wik, wea hem nao brata bilong iu wea Christ dae for hem. 12  Taem iufala sin againstim olketa brata bilong iufala and spoelem konsens bilong olketa wea no kasem gudfala training, iufala sin againstim Christ. 13  So sapos samting wea mi kaikaim hem mekem brata bilong mi for sin, bae mi no kaikaim eni meat nao mekem brata bilong mi no sin.

Olketa footnote